varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-06-01

Nyheter i korthet från socialnämnden 26 maj 2016

Tertialrapport, arbetsmiljöarbete och kvalitetsberättelse var några av frågorna som var uppe på socialnämndens möte.

Tertialrapport

Socialförvaltningens prognos för årsresultatet 2016 är – 14,4 miljoner kronor. Kostnadsökningarna har under de senaste åren varit större än utökningen av förvaltningens ekonomiska ram. Kostnadsökningarna beror bland annat på ökade behov inom funktionsnedsättning och äldreomsorgen. Då ekonomin även inom Varbergs kommun prognosticeras bli kärvare är det viktigt att arbeta med effektiviseringsarbete för att nå en ekonomisk balans.

Omvärld och utvecklingsfrågor
Tertialrapporten belyser också några väsentliga omvärlds- och utvecklingsfrågor:

 • Personalförsörjning - Den nationella trenden med svårigheter för kommunerna att rekrytera erfarna socialsekreterare blir allt tydligare även i Varberg. Konkurrensen om personal är stor mellan närliggande kommuner, vilket tvingar kommunerna till nya strategier för att underlätta rekrytering och behålla kompetens.

 • Äldreomsorgens utveckling - Antalet personer i behov av hemtjänst ökar stadigt i Varberg, så även antalet beställda hemtjänsttimmar. Under perioden 2013-2016 (jan-april) har både antalet kunder och antalet beställda hemtjänsttimmar ökat med drygt 17 %.
 
 • Ensamkommande barn och nyanlända - Under årets första tertial har fyra ensamkommande barn anvisats till Varberg. Det är en skarp kontrast till den situation som rådde under hösten då nära 150 barn anvisades Varberg. Migrationsverkets prognos från april 2016 visar på en nedskrivning av förväntad flyktingström för 2016, men prognosen är mycket osäker.

 • Volymökningar inom LSS-verksamhet - Förvaltningen ser både volymökningar och kostnadsökningar inom LSS-området. Under 2015 var kostnadsökningen drygt 12 % och kostnads-utvecklingen prognostiseras i nuläget till ca 7% för 2016.

Socialförvaltningens arbetsmiljöarbete

Personalstrateg, Camilla Svahn, presenterade årsrapporten om förvaltningens arbetsmiljöarbete. De förslag till åtgärder som lyfts fram i rapporten för 2016 är:

 • Fortsatt arbete med projektet samordnad rehabilitering för ett intensifierat arbete med sjukfrånvaron. Inom ramen för projektet kommer fokus vara att ytterligare utveckla arbetssätt för hälsofrämjande arbetsplatser.

 • Implementering av Arbetsmiljöverkets nya AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla 31 mars 2016.

 • Ökat fokus på den fysiska arbetsmiljön.
 
 • Utredning av orsaken till att skador definierat som ”annat” har ökat. Fokus på att alla medarbetare har en individuellt anpassad kompetensplan.

 • Aktivt arbete med kartläggning, analys, nya/uppdaterade handlingsplaner och uppföljningar utifrån kommunens medarbetarenkät som genomförs hösten 2016.

Förutom dessa förvaltningsspecifika förbättringsförslag och åtgärder så arbetar kommunen som helhet vidare med sjukfrånvaron, bland annat i form av ökat samarbete med vårdcentralerna i närområdet (både regionens och privata vårdcentraler).

Kvalitetsberättelse

Förvaltningen har beslutat att skriva en sammanhållen Kvalitetsberättelse för Syftet med en sammanhållen Kvalitetsberättelse är att, ur ett helhetsperspektiv, beskriva och värdera hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten/patientsäkerheten har bedrivits i verksamhetens olika delar och att synliggöra såväl resultat som utvecklings-behov.

Sammanställning av avvikelser, klagomål och synpunkter visar på att de uppmärksammas och registreras. För Lex Sarahrapporteringarna gäller att de ökat jämfört med föregående år, medan klagomål och synpunkter minskat.
För hälso- och sjukvårdsavvikelserna gäller att det totala antalet är rätt konstant över tid. Antalet frakturer har dock gått ned ifrån föregående års 42 till 28 och tryckskadorna har minskat från föregående års 36 till 5. Förvaltningen har initierat arbetet med en gemensam avvikelseprocess för att underlätta rapportering och vidare hantering.

Utifrån resultatanalys och omvärldsbevakning har förvaltningen identifierat utvecklingsbehov inom följande områden:

 • Samverkan och informationsöverföring
 • Integration,
 • Bostäder samt framtida boendeformer,
 • Beställning och uppföljning och
 • Personal och kompetensförsörjning

Inom patientsäkerhet har utvecklingsbehov identifierats inom följande områden:

 • Utbildning
 • Preventivt arbetssätt
 • Handlednings- och informationsmöte

Övrigt i korthet…

… socialnämnden beslutade att förlänga avtalet mellan socialnämnden och Klara i Varberg för 1 juni 2016 till och med 31 december 2016. Förvaltningen arbetar med att ta fram en ny ersättningsmodell med pris per arbetsmarknadsinsats. I avvaktan på det arbetet förlängs avtalet med Klara. Klara i Varberg erbjuder arbetsmarknadsinsatser i form av rehabiliterings-aktivitet, arbetsförmågebedömningar, arbetsprövningar, arbetsträningar, praktikplatser, OSA-anställningar samt Prova-på anställningar.

…PWC har på uppdrag av revisorerna i Region Halland genomfört en granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik. Förvaltningen framför i sitt yttrande att mycket av det som beskrivs i revisionsrapporten redan är uppmärksammat och på gång att genomföras. Revisionen och resultat kommer mitt i arbetet med att genomföra en ny regional vårdkedja inom området missbruk och beroende. Lokala överenskommelser kommer därtill att formas mellan region Halland och kommunerna utifrån den reviderade länsövergripande överenskommelsen.

ikon

Nyheter