varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-11-06

Ny nämnd rustar Varberg för framtidens behov

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden – så heter den nya nämnd som bildas för att Varberg på ett smart och samlat sätt ska möta behoven på framtidens arbetsmarknad.

Att en ny nämnd bildas hör inte till vanligheterna i Varbergs kommun, men vid årsskiftet drar verksamheten igång för den helt nya utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Bakom beslutet ligger en växande befolkning, en omvärld i förändring och visionen om att förenkla människors vardag och inspirera till att uppnå drömmar.

- Vi ska se till att invånare och studenter erbjuds rätt utbildning och att arbetsgivare hittar rätt kompetens, säger Maria Gustafsson, den nya nämndens förvaltningschef.

Tydlig röd tråd för verksamheten

Maria Gustafsson kommer närmast från tjänsten som kommunens gymnasiechef och har sedan 2004 haft olika chefsuppdrag inom utbildningssektorn. Hon konstaterar att Varbergs kommun idag har en lyckosam situation med väldigt låg arbetslöshet, inte minst bland de unga.

-I dagsläget är vi också gynnade av en högkonjunktur, men vi måste se till att ha rätt kompetenser på sikt. Hur möter vi marknadens behov och hur kan vi få fler att utbilda sig inom de branscher där det finns jobb? Utbildning ska ju leda ut i arbetsmarknad! Den röda tråden är väldigt tydlig, därför finns stora vinster med att gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor nu får mötas i samma nämnd, konstaterar hon.

Mervärde för invånarna

De verksamheter som ingår i den nya nämnden har hittills ingått i barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden eller kommunstyrelsen. När de nu istället samlas under ett gemensamt paraply är tanken att både förtroendevalda och tjänstepersoner ska få bättre helhetsgrepp om de besläktade frågorna. En tydligare gemensam styrning ska skapa möjligheter till samarbetsformer som saknats hittills. Och ökad dialog mellan utbildning, näringsliv, offentliga arbetsgivare och studie- och yrkesvägledning ska vässa kommunens förmåga att möta efterfrågan på arbetsmarknaden.

- Syftet är förstås att skapa mervärde för kommunens invånare, säger Maria Gustafsson. Varberg växer i hög takt och vi måste vara beredda på att möta de behov som följer.

Start den 1 januari

Den 18 december fattar kommunfullmäktige beslut om vilka ledamöter som ska sitta i den nya nämnden och den 1 januari startar nämnd och förvaltning sin verksamhet. Till en första början fortlöper arbetet i huvudsak i de olika lokaler där verksamheterna finns idag. Ett antal nyrekryteringar har gjorts till stödjande befattningar som ekonomi och HR. Den nya staben kommer att ha sin arbetsplats på Borgmästaregatan 20. Totalt kommer förvaltningen att ha drygt 300 medarbetare.


Verksamheter som ingår i den nya nämnden

• Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och lärvux
• CLL (Centrum för livslångt lärande)
• Integrationsenheten
• Arbetsmarknadsenheten (exklusive försörjningsstöd och daglig verksamhet)


Bildtext:
Maria Gustafsson, chef för den nya utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.