varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Positivt ekonomiskt resultat för Varbergs kommun

15 mars 2016Kommunstyrelsens förvaltning

2015 blev ännu ett år med starkt ekonomiskt resultat för Varbergs kommun. Resultatet uppgår till 68 mnkr och innebär en positiv avvikelse från budget
med 36 mnkr. Det ska poängteras att avvikelsen inte beror på överskott i nämndernas verksamhet.

Kommunens nämnder har lyckats väl med att leverera tjänster och service
inom ramarna för budget. Samtliga nämnder visar en ekonomi i balans utan några anmärkningsvärda avvikelser. Det stora budgetöverskottet i årets resultat beror istället på kommungemensamma engångsposter som inte fanns med i beräkningen vid årets början. 35 mnkr kommer från kommunens försäljning av arrendetomter i Apelviken, medan 21 mnkr är det sista i raden av ett antal återbäringsbelopp från AFA Försäkring. I resultatet ingår också en negativ budgetavvikelse för skatteintäkter på 13,3 mnkr som en följd av att årets befolkningsökning inte nådde upp till prognosen.

 

Resultatmål och mål om självfinansiering

Kommunens två finansiella mål handlar om resultatnivå och självfinansieringsgrad. Resultatmålet har uppnåtts, men målet om att investeringarna ska vara helt självfinansierade frångås för andra året i rad. Förklaringen är den intensiva investeringsfas som Varberg är inne i, där årets samlade nettoutgift för investeringar uppgår till 315 mnkr. Målet om självfinansiering ska ses över flera år, och eftersom det har nåtts under en lång period bakåt i tiden finns utrymme för en lägre självfinansieringsgrad under ett fåtal år. Med tanke på att det planeras för omfattande investeringar under många år framöver finns dock anledning att se över hur målet åter ska kunna uppnås, alternativt om det behöver omformuleras inför framtiden.

 

− Flera stora utmaningar väntar framöver, men efter många år med positiva resultat har Varberg goda förutsättningar för en fortsatt ekonomi i balans och kapacitet att leverera bra verksamhet till kommunens invånare, sammanfattar t.f. ekonomidirektör Jens Otterdahl Holm.

 

Årets resultat är preliminärt tills kommunfullmäktige tar beslut om årsredovisningen den 19 april.

ikon

Nyheter