varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-06-23

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2016

Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04,
881 06, 881 07 eller ks@varberg.se.

Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.

Kommunfullmäktige beslutar

 
Tertialrapport för Varbergs kommun, januari - april 2016

Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna tertialrapport för januari - april 2016.
Kommunledningskontoret har med underlag från nämnder och förvaltningar sammanställt rapportering för kommunens verksamhet avseende perioden januari - april 2016.

Riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningsavtal

Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvis-nings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark
2. ge hamn och gatunämnden i uppdrag att under 2016 ta fram en hand¬bok för kommunal standard avseende gator samt gång- och cykelvägar.

Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen och om en ny lag om kommunala markanvisningar som har stor betydelse för kommunerna när det gäller exploateringsavtal och markanvisningar. De nya reglerna innebär att kommunerna ska anta två nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och dels rikt¬linjer för exploateringsavtal. Lagkravet är tvingande för de kommuner som ingår exploateringsavtal och markanvisningsavtal men avtal som ingås in¬nan riktlinjer antagits är för den del inte ogiltiga.

Svar på motion om marina reservat

Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen med hänvisning till samhällsutvecklingskontorets över-vägande.

Pierre Ringborg (MP) har i kommunfullmäktige den 16 september 2014, § 119, lämnat motion om marina reservat. Motionären vill att kommunfullmäktige beslutar att det görs nödvändiga inventeringar av vad som kan anses lämpligt att skydda som marina reser¬vat, samt att i det fallet det finns lämpliga områden se till att de upplåtes som marina reservat.

Begäran om överföring av beslutade investeringsmedel för projekt Societetsparken, upprustning

Kommunfullmäktige beslutar
1. återremittera ärendet begäran om överföring av beslutade investerings-medel för projekt Societetsparken till hamn- och gatunämnden i syfte att begära in kompletterande uppgifter från kultur-och fritidsnämnden avseende flytt och upprustning av scenen i parken
2. meddela att ärendet bereds med övriga investeringsärenden inför upp-rättandet av investeringsplan 2018–2021.

I samband med 2016 års budgetbeslut kom investeringsprojektet Upprust-ning av Societetsparken att läggas i plan 2016 istället för budget 2016. Att lägga en investering i plan istället för budget innebär en markering att pro-jektet är viktigt, men ger beslutsfattarna ytterligare en möjlighet att inhämta mer underlag eller bedöma projektets prioritet innan det beslutas att genomföras. Projektet förväntas slutföras under hösten 2017. Beslutet innebär att 2016 års investerings-budget utökas med 7 mnkr samtidigt som 2017 års investeringsbudget också ökas med 7 mnkr.

Revidering av investeringsbudget 2016, hamn- och gatunämnden

Kommunfullmäktige beslutar
1. utöka hamn- och gatunämndens investeringsbudget med 1 mnkr för åtgärder på industrispår i Värö
2. ovanstående investeringen finansieras med hjälp av kommunens rörelse-kapital.

Begäran - Utökning av investeringsbudget till projektet Miljösmart kommunikation

Kommunfullmäktige beslutar
1. utöka investeringsprojektet Miljösmart kommunikation budget med 1,5 mnkr till totalt 8,3 mnkr
2. den utökade investeringen finansieras med hjälp av kommunens rörelse-kapital.

Investeringsprojektet 32121 Miljösmart kommunikation syftar till ett utbyte av kommunens växel och samtidigt ändra kommunikationsplattformen till att vara mer anpassad till verksamheternas behov. Projektet har pågått sedan 2012 och är försenat men förväntas bli slutfört under 2016. Av pro¬jektets totala budget på 6,8 mnkr är nu, april 2016, 5 mnkr förbrukade. Projektansvariga anser att projektbudgeten bör utökas med 1,5 mnkr till totalt 8,3 mnkr för att projektet ska kunna slutföras.

Begäran - Medel för 2017 till investering av väderskydd för bygg- och anläggningsprogrammet, Peder Skrivares skola

Kommunfullmäktige beslutar
1. bereda ärendet tillsammans med övriga investeringsärenden inför upp-rättande av investeringsplan 2017–2021.

Barn och utbildningsnämnden ansöker om 3,5 mnkr kronor i investerings-medel 2017 för att kunna bygga ett väderskydd på Peder Skrivares skola. Detta ska användas som undervisningsyta för bygg- och anläggningsprogrammet. I samband med uppförandet ska eleverna vara delaktiga i bygg¬nationen.

Investeringsmedel 2016 till projekt 38390 Naturvall

Kommunfullmäktige beslutar
1. avsätta 1,5 mnkr i investeringsmedel 2016 till det fortsatta anläggandet av projekt 38390 Naturvall
2. finansiera projektet med hjälp av kommunens rörelsekapital.

Anläggandet av en naturvall som skydd för Getteröns Natura 2000 område har pågått sedan 2014. Naturvallen utgör en förutsättning för att kunna genomföra en framtida hamnflytt genom att den ska ge ett skydd för fågel-livet mot ljus- och ljudstörningar från en utbyggd hamnverksamhet.

Borgen KHF Varbergs Trygga Hem Apelviken 716408-3870

Kommunfullmäktige beslutar
1. förnya kommunal borgen för KHF Varbergs Trygga Hem Apelvikens befintliga lån på högst 31 900 tkr.

KHF Varbergs Trygga Hem Apelviken har sedan 1992 redan beviljats kom-munal borgen, såsom för egen skuld, som säkerhet för lån av bostad gäl¬lande gruppboende. Lägenheterna i gruppboendet hyrs ut till Varbergs kommun. Lånet ska nu refinansieras och ny bank är Nordea.

Överföring av Tullhuset

Kommunfullmäktige beslutar
1. förvaltningen av Tullhuset överförs till Varbergs Fastighets AB
genom att byggnaden säljs till bolaget för marknadspris
2. uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att ta fram underlag för
sådan överlåtelse.

ikon

Nyheter