varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-06-29

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 28 juni 2016

Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se.

Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige


Färdigt ljus – överföring av äganderätten för befintliga belysningsanläggningar till Varberg Energi AB

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. överföra äganderätten av befintliga belysningsanläggningar från hamn- och gatunämnden till Varberg Energi AB
2. ge i uppdrag till hamn- och gatunämnden att ta fram och teckna ett avtal med sådant innehåll, där anläggningen överlåts till bokfört värde samt där det framgår att hamn- och gatunämnden även framgent har rådigheten över frågor som rör den allmänna belysningsanläggningen. 

I mars 2014 presenterade hamn- och gatuförvaltningen, HGF, tillsammans med Varberg Energi AB, VEAB, för kommunstyrelsens arbetsutskott ett förslag om hur kommunens belysningsanläggningar skulle kunna uppgraderas och utvecklas. Under mötet fick förvaltningschefen för HGF och VD för VEAB i uppdrag att analysera och konsekvensbeskriva en förändrad ansvarsfördelning för kommunens belysningsanläggningar.

Varberg Energi, bolagsordning och ägardirektiv

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. om ändringar i bolagsordningen 3 § och ägardirektivet p. 1 för Varberg Energi AB på sätt att det i respektive handling införs ett förtydligande att Varberg Energi får uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar.

Om kommunfullmäktige beslutar att den allmänna belysningen ska överföras och hanteras av Varberg Energi AB, föreligger ett behov av att förtydliga detta uppdrag i bolagets styrdokument. Ett förtydligande bör således införas i bolagsordningen och ägardirektivet som utvisar att bolaget äger uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar.

Revidering av investeringsbudget 2016, hamn- och gatunämnden– elbelysningsanläggning vid Åkulla motionsspår

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. utöka hamn- och gatunämndens investeringsbudget för år 2016 med 700 tkr för att kunna genomföra nödvändiga investeringar i elbelysningsanläggningen vid Åkulla motionsspår
2. utökad investeringsbudget med 700 tkr finansiering genom belastning av kommunens rörelsekapital
3. utöka hamn- och gatunämndens driftbudget för år 2016 och framgent med 30 tkr/år (på helårsbasis) för det tillkommande ansvaret för driften av hela elbelysningsanläggningen vid Åkulla motionsspår 
4. finansiering av utökad driftbudget för 2016 finansieras genom disponering av ”kommunstyrelsens anslag för oförutsett” och att 2017 års driftbudget hanteras i samband med budget 2017.

För närvarande har inte hamn- och gatunämnden något ansvar för elbelysningsanläggning vid Åkulla motionsspår. Den löpande driften av motionsspåret inklusive hanteringen av belysningsanläggningen står Åkulla Skidallians för. Önskemål har återkommande framförts om att kommunen borde ta ett samlat ansvar för elbelysningsanläggningen vilket får anses ligga i linje med hur flera andra belysningsanläggningar vid andra motionsspår hanteras.

Strategiskt markförvärv, Spannarp 65:1

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering, varigenom Varbergs kommun förvärvar del av Spannarp 65:1 för 8 584 472 kronor samt uppdra samhällsutvecklingskontoret att beställa planprogram för ett nytt verksamhetsområde nordöst om Himlemotet.

Markområdet har ett strategiskt läge, nära E6 och Himlemotet, och omnämns i översiktsplanen som strategiskt för verksamhetsetableringar.

Svar på motion om fler utegym i Varbergs kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. bifalla motionen
2. ge hamn- och gatuförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga platser för utegym.

Enkla trä och stålkonstruktioner i naturen eller på särskilda platser bör utökas så kommuninvånarna kan hålla sig i trim.

Köp av fastigheter för bostadsändamål

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. ge kommunstyrelsen i uppdrag att för kommunen, under år 2016 och 2017 köpa in nödvändigt antal en- eller tvåfamiljshus, av enklare karaktär, för att möjliggöra boende för nyanlända familjer där behovet av boende inte kan erbjudas inom det ordinarie beståndet
2. köpen finansieras genom att belasta kommunens markreserv
3. utöka investeringsanslaget 31220 Markförvärv med 20 mnkr år 2016
4. ge servicenämnden i uppdrag att förvalta de aktuella fastigheterna samt teckna externa hyreskontrakt.

Migrationsverket har genom särskild lagstiftning, lag (2016:38) om mot¬tagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, getts möjlighet att anvisa nyanlända till Sveriges kommuner. Detta medför anspänning på boendesituationen i kommunerna. Om det bland de anvisade nyanlända finns stora familjer som inte kan placeras i normalt bostadsbestånd bör kommunen besluta om en handlingsplan för sådan situation som medger att kommunen inköper och under begränsad tid upplåter en- och två¬familjshus.

Kommunstyrelsen beslutar


Godkännande av slutredovisning - Varberg Calling for Peace

Kommunstyrelsen beslutar
1.godkänna genomförd slutredovisning för projektet Varberg Calling for Peace.

Varbergs kommun genomförde 2015 projektet Varberg Calling for Peace. Projektet utgick från 100-årsjubileet av den fredskongress som hölls i Rosenfredsskolan 1915 i Varberg. Vid fredskongressen antogs de så kallade Varbergsresolutionerna. Dessa överlämnades till sändebud för världens regeringar, samt antogs runtom i Sveriges kommuner. För att uppmärksamma denna händelse tog teater Halland initiativet till ett jubileumsår över fredskongressen 1915. Kultur- och fritidsförvaltningen har nu sammanställt projektet i en slutredovisning.


Befolkningsprognos för Varbergs kommun år 2016-2020 med utblick mot 2030

Kommunstyrelsen beslutar
1. anta kommunprognos för 2016-2020 samt utblick mot 2030 för Varbergs kommun att gälla som planeringsunderlag till styrelser och nämnder
2. anta dokumentet Viktiga utvecklingsprinciper som planeringsunderlag i det fortsatta arbetet med att nå kommunens tillväxtmål.

Samhällsutvecklingskontoret har sammanställt en kommunprognos, total-och delområdesprognos, som omfattar åren 2016-2020, med utblick mot 2030. Den ska gälla som planeringsunderlag till styrelser och nämnder.

Remissvar - Betänkandet Låt fler forma fram¬tiden! (SOU 2016:5)

Kommunstyrelsen beslutar
1. sända yttrande daterat den 17 maj 2016 till Kulturdepartementet som svar från Varbergs kommun.

Uppdraget rör huvudsakligen två former av politisk påverkan. Det handlar för det första om möjligheten att utöva inflytande som förtroendevald inom ramen för de representativa beslutsformerna och för det andra om möjlig¬heterna att som enskild individ eller tillsammans med andra påverka poli¬tiska beslutsfattare mellan valen.

Månadsrapport för Varbergs kommun - maj 2016

Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna månadsrapport för maj 2016

Kommunledningskontoret har med underlag från nämnder och förvaltningar sammanställt rapportering för kommunens verksamhet avseende perioden januari till maj 2016.

Månadsrapport för kommunstyrelsen - maj 2016

Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna månadsrapport för maj 2016

Kommunledningskontoret har sammanställt rapportering avseende kommunstyrelsens verksamhet januari till maj 2016.

Förstudie - utredning av färjehamn, skogshamn och korsning Getterövägen

Kommunstyrelsen beslutar
1. ge stadsutvecklingsprojektet i uppdrag att genomföra fortsatt arbete med förstudie för utredning av ny färjehamn, skogshamn och ny anslutningskorsning för Getterövägen
2. för genomförandet avsätta 3 mnkr som hanteras enligt gällande investeringsprocess
3. ställningstagande till ett genomförande av investeringarna sker i ordinarie budgetberedning.

Beslut att flytta den inre delen av handelshamnen togs av kommunfullmäktige 2012. Detta var knutet till att det samlade stadsutvecklingsprojektet initierades. Kommunfullmäktige har i mars 2016 kompletterat med ett vidare beslut om inriktningen av stadsutvecklings-projektet. Hamnflytten är en förutsättning för stadsutvecklingen med den nya stadsdelen Västerport.

Begäran att disponera medel ur resultat-reserven, samt godkännande av projektplan med mera för kommungemensamt "kontakt-center”

Kommunstyrelsen beslutar
1. ur kommunstyrelsens resultatreserv för ändamålet disponera 1,3 mnkr för 2016
2. i övrigt godkänna projektplan och projektdirektiv för införandeprojekt kommungemensamt kontaktcenter.

Kommunfullmäktige gav hösten 2015 kommunstyrelsen i uppdrag att i en nämndövergripande gruppering ta fram projektplan och projektdirektiv för det fortsatta arbetet med ett kommungemensamt kontaktcenter. Direktivet och projektplanen som nu är framtagna genom sådant samrådsförfarande ska enligt beslutet fastställas av kommunstyrelsen. Dessa dokument beskriver projektets syfte, genomförandeplan och budget med mera.

Överföring av statsbidrag från Delegationen för Unga till Arbete till socialförvaltningen

Kommunstyrelsen beslutar
1. överföra beviljade statsbidrag från Delegationen för Unga till Arbete till socialförvaltningen.

En ansökan om statsbidrag om 300 000 kr för bland annat en personalresurs med uppgift att inventera och motivera och stödja kommunens verksamheter att ta emot praktikanter och traineer, något som är en del i de arbetsmarknadspolitiska insatserna i delegationens uppdrag, har beviljats.


Åtgärdsvalsstudie - Avhjälpningsåtgärd för Lassabackadeponin

Kommunstyrelsen beslutar
1. uppdra åt samhällutvecklingskontoret att genomföra förstudie med inriktning att ta fram en plan för avhjälpandeåtgärd (saneringsplan) för Lassabackadeponin.
2. för genomförande av förstudien avsätta 1 miljon kronor.

Samhällsutvecklingskontoret har tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från Vatten och Miljö i Väst AB, hamn- och gatuförvaltningen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tagit fram ett åtgärdsval för Lassabackadeponin. Syftet med åtgärdsvalet är att identifiera befintliga behov och problem, analysera lösningsalternativ och föreslå åtgärd för Lassabackadeponin.

Revidering av järnvägsplan för Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg - Hamra

Kommunstyrelsen beslutar
1. inte ha några synpunkter på de ändringar som görs i järnvägsplanen berörande Varbergs kommuns fastigheter.
2. inte ha några synpunkter på tillkommande bullerskyddsåtgärder enligt förnyat granskningsförslag.
3. i övrigt kvarstår kommunens synpunkter enligt kommunstyrelsens granskningsyttrande 2016-05-31.

Efter granskningen har Trafikverket, med anledning av inkomna yttranden, justerat delar av järnvägsplanen. Trafikverket har bland annat gjort en översyn av ytor med tillfälligt markanspråk för trafik, byggnation och etablering under byggskedet. Mindre förändringar av anläggningen har även gjorts, bland annat har en service – och räddningsväg tillkommit. Ändringarna påverkar plan- och illustrationskartor, planbeskrivning samt fastighetsförteckning. Vidare görs vissa förtydliganden i handlingarna rörande risk och säkerhet.

Förstudiekostnad bevarande fastigheten Renen 13

Kommunstyrelsen beslutar
1. avsätta 400 tkr för att genomföra en förstudie för bevarande av fastigheten Renen 13 och att förstudien bör vara klar till årsskiftet 2016/2017.

Efter dialog med Serviceförvaltningens fastighetsavdelning så åtar sig projektorganisationen på avdelningen uppdraget att ta fram underlag till förstudierapporten med stöttning från driftpersonal.

Uppföljning av synpunkter till kommunstyrelsen - Tyck Om Varberg

Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisningen av inkomna synpunkter till Tyck Om Varberg från den 1 november 2015 till och med den 30 april 2016 till kommun-styrelsen.

Kommunkansliet har sammanställt synpunkter som kommit till kommun¬styrelsen genom Tyck Om Varberg. Sammanställningen omfattar perioden 1 november 2015 till den 30 april 2016. Under perioden lämnades 13 synpunkter.

ikon

Nyheter