varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-08-30

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 30 augusti 2016

Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se

Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige

Svar på motion om hastighetsbegränsning på väg 845 genom Stråvalla/Löftaskog i anslutning till Stråvalla förskola

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen.

Motionären föreslår en utredning och initiering av sänkning av hastigheten på väg 845 genom Stråvalla/Löftaskog förbi Stråvalla förskola och eventuellt också på en längre sträcka genom Löftaskogs tätort.


Svar på motion om flyttning av Påskbergsvallen, bygg bostäder på platsen och lägg anläggningar i ett arenabolag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen.

Motionen föreslår att flytta Påskbergsvallen närmare Österleden och att de ytor som flytten frigör ska användas för planering av bostadsbyggande samt att utreda bildandet av ett arenabolag.


Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen och hamn- och
gatunämnden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna reviderat reglemente för kommunstyrelsen
2. godkänna reviderat reglemente för hamn- och gatunämnden
3. anteckna hamn- och gatunämndens begäran att få återkalla tidigare förslag
daterat den 21 december 2015, § 131, vilket härmed avskrivs från vidare handläggning av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens samt hamn- och gatunämndens reglementen har setts över för att reda ut de otydligheter som tidigare fanns.


Behov av att höja investeringsramen till projektet Omläggning och breddning av Påskbergsvallen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. utöka investeringsramen från 6590 tkr till 7691 tkr, en utökning som
uppgår till 1101 tkr
2. den utökade investeringen finansieras med hjälp av kommunens rörelsekapital.

Behov av att höja investeringsramen för projektet Omläggning och breddning av Påskbergsvallen har uppstått då lägsta anbudspris ändå innebär en ökning av projektets totalbudget med 1101tkr.

Kommunstyrelsen beslutar

Avsiktsförklaring för exploatering av Sunnvära 8:3

Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna förslag till avsiktsförklaring mellan Varbergs kommun och
Derome Hus AB gällande markförsäljning och exploatering för etablering
av fabrik för volymproduktion av bostäder på del av fastigheten Sunnvära
8:3
2. hos byggnadsnämnden anhålla om planläggning av aktuellt markområde
3. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Markområdet norr om Syllingevägen och direkt öster om E6 omfattar cirka 110 000 m² och ingår i kommunens översiktsplan som utbyggnadsområde för verksamheter. Området omfattas inte av detaljplan. 


Avtal - väghållning avseende Trönningenäsvägen

Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna upprättat förslag till avtal mellan kommunen och Trönningenäs
vägsamfällighetsförening innebärande att kommunen övertar väghållningsansvaret på Trönningenäsvägen, sträckan från väg 845, gamla E6,
till Buaråsvägen.

Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till avtal innebärande att
kommunen övertar väghållningsansvaret för Trönningenäsvägen på sträckan från
väg 845 till Buaråsvägen.

Överenskommelse om fastighetsreglering - del av Tofta 4:2 och Tofta 4:16

Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering
avseende del av fastigheten Tofta 4:2.

Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats, med innebörden att cirka 680 kvm mark från kommunens fastighet Tofta 4:2 överförs till Tofta 4:16. Syftet med fastighetsregleringen är bland annat att säkra vändplan samt se till så att hela förrådsbyggnaden ligger inom Tofta 4:16. Byggnaden ligger idag delvis inom Tofta 4:2.


Fyllnadsval i Boföreningarna Jorden och Rullstenen

Kommunstyrelsen beslutar
1. som revisor i Boföreningarna Jorden och Rullstenen utse Katarina Lindh,
serviceförvaltningen, istället för Sven-Göran Dahlberg,
serviceförvaltningen, som har slutat sin anställning i kommunen
2. som revisorssuppleant i Boföreningarna Jorden och Rullstenen utse Merja
Olmedo, ekonomikontoret, istället för John Wennevid, ekonomikontoret, som har slutat sin anställning i kommunen.

Sedan boföreningarna Jorden och Rullstenen bildades har både Varbergs Bostads AB och Varbergs kommun utsett tjänstemän till styrelse och som revisor. Tidigare utsedda personer har avslutat sina anställningar i kommunen och därför behöver fyllnadsval nu göras.


Ansökan om bidrag till PS-musikal 2017

Kommunstyrelsen beslutar
1. lämna bidrag till 2017 års PS-musikal med 110 tkr
2. bidraget belastar kommunstyrelsens ofördelade medel 2016
3. ställa förlustgaranti för PS-musikalen år 2017 med maximalt 100 tkr
4. fatta nytt särskilt beslut om finansiering i det fall förlustgarantin behöver
infrias.

PS musikalernas intresseförening har ansökt om bidrag från kommunen för 2017 års PS-musikal. Musikalen framförs i första hand av gymnasieelever från Varbergs Gymnasieskolor och har blivit ett viktigt inslag i Varbergs kulturliv.


Remissvar - Förslag till Hallands kulturplan 2017-2020

Kommunstyrelsen beslutar
1. översända yttrande daterat den 17 augusti 2016 till Region Halland som svar
från Varbergs kommun.

Varbergs kommun har fått förslag till kulturplan för Halland 2017-2020 på remiss. Kulturplanen tar sin utgångspunkt i nationella och regionala kulturpolitiska mål och strategier samt anger strategiska val utifrån Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Planen omfattar fyra år men ska vara ett levande dokument som kan utvecklas, kompletteras och fördjupas varje år.


Ändrad hyra för öppna förskolan i Håsten

Kommunstyrelsen beslutar
1. teckna nytt hyresavtal med Varbergs Bostad AB för Öppna förskolan i Håsten,
fastighetsbeteckning Småland 6
2. de nya hyreskostnaderna tas inom barn- och utbildningsnämndens befintliga
budgetram.

Nytt hyresavtal med Varbergs Bostad AB för Öppna förskolan i Håsten,
fastighetsbeteckning Småland 6, behöver tecknas då varje förlängning av hyresavtalet löper på tre år. Det nya avtalet innebär en ökning av hyreskostnaderna, vilka tas inom barn- och utbildningsnämndens befintliga budgetram.


Ombyggnation av psykiatriboende, Bryggaregatan 5

Kommunstyrelsen beslutar
1. ge Varbergs Bostads AB i uppdrag att bygga om Bryggaregatan 5 i Varberg
2. teckna nytt hyresavtal med Varbergs Bostads AB på fem år
3. de nya hyreskostnaderna ska tas inom socialnämndens befintliga
budgetram.

På grund av att platserna på Bryggaregatan inte är fullvärdiga har socialförvaltningen tillsammans med kommunens fastighetsavdelning och
Varbergs Bostads AB tagit fram ett ombyggnadsförslag för sex mindre lägenheter med kök och hygienrum samt personalutrymme.


Nya kvartersnamn i Apelviken

Kommunstyrelsen beslutar
1. till nya kvartersnamn i Apelviken fastställa kvarteren Surfaren,
Sandstranden, Badstranden, Badstugan, Sanddynan, Strandrågen,
Campingen, Ferien, Fritiden och Semestern.

Stadsbyggnadskontoret har beslutat namnsätta de kvarter i södra Apelviken som saknar namn. Namnen anknyter till närliggande vägnamn samt till redan
befintliga kvartersnamn i Apelviken vilka har namn på tema sol, bad, väder och
dylikt.


Nya vägnamn i Trönninge

Kommunstyrelsen beslutar
1. till nya vägnamn i Trönninge fastställa Hansegårdsvägen, Gröningagårdsvägen,
Trönninge byväg, Lialyckevägen, Mellanlyckevägen, Kolyckevägen samt
Salakullevägen.

Stadsbyggnadskontoret arbetar för närvarande med upprättande av nytt
detaljplaneförslag för Bostäder på Hansegård & Gröningagården. Planförslaget medför att sju nya vägnamn behövs.


Kommunikationsplan för flyktingmottagande, integration och inkludering

Kommunstyrelsen beslutar
1. anta kommunikationsplan för flyktingmottagande, integration och inkludering.

Flyktingsituationen och det långsiktiga integrations- och inkluderingsarbetet
ställer höga krav på Varbergs kommun. En väl fungerande kommunikation,
internt, externt och mellan olika samhällsaktörer, ökar förutsättningarna för att klara uppdraget. Vikten av struktur och en samordnad kommunikation har blivit
påtagligt och syftet med kommunikationsplanen är att förenkla och förbättra
kommunikationsarbetet.


Färdtjänst riktlinjer – Falkenberg, Laholm, Hylte, Varberg

Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Region Hallands förslag till nya riktlinjer för särskild kollektivtrafik - färdtjänst för Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholm.

Idag finns det gemensamma riktlinjer för särskild kollektivtrafik -
Färdtjänst för Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholms kommuner. Region Halland har nu tagit fram förslag till nya riktlinjer, vilket innebär att nuvarande riktlinjer behålls i sin helhet men med vissa justeringar för varje kommun.


Remiss om mål och strategier för bostadsbyggandet 2016-2020 i Falkenbergs kommun

Kommunstyrelsen beslutar
1. inte ha någon erinran i remissyttrandet över Mål och strategier för bostadsbyggandet 2016-2020 i Falkenbergs kommun.

Varbergs kommun har blivit inbjudna att svara på Falkenbergs kommuns remiss Mål och strategier för bostadsbyggandet 2016-2020 i Falkenbergs kommun. Strategin redovisar möjligheter och utmaningar inom ett antal områden som är viktiga att beakta för att nå kommunens mål avseende bostadsutveckling och bostadsförsörjning.

ikon

Nyheter