varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-06-23

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2016

Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se.

Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige


Riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningsavtal

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvis-nings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark
2. ge hamn och gatunämnden i uppdrag att under 2016 ta fram en hand¬bok för kommunal standard avseende gator samt gång- och cykelvägar.

Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen och om en ny lag om kommunala markanvisningar som har stor betydelse för kommunerna när det gäller exploateringsavtal och markanvisningar. De nya reglerna innebär att kommunerna ska anta två nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och dels rikt¬linjer för exploateringsavtal. Lagkravet är tvingande för de kommuner som ingår exploateringsavtal och markanvisningsavtal men avtal som ingås in¬nan riktlinjer antagits är för den del inte ogiltiga.

Svar på motion om marina reservat

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till samhällsutvecklingskontorets över-vägande.

Pierre Ringborg (MP) har i kommunfullmäktige den 16 september 2014, § 119, lämnat motion om marina reservat. Motionären vill att kommunfullmäktige beslutar att det görs nödvändiga inventeringar av vad som kan anses lämpligt att skydda som marina reser¬vat, samt att i det fallet det finns lämpliga områden se till att de upplåtes som marina reservat.


Begäran om överföring av beslutade investeringsmedel för projekt Societetsparken, upprustning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. återremittera ärendet begäran om överföring av beslutade investerings-medel för projekt Societetsparken till hamn- och gatunämnden i syfte att begära in kompletterande uppgifter från kultur-och fritidsnämnden avseende flytt och upprustning av scenen i parken
2. meddela att ärendet bereds med övriga investeringsärenden inför upp-rättandet av investeringsplan 2018–2021.

I samband med 2016 års budgetbeslut kom investeringsprojektet Upprust¬ning av Societetsparken att läggas i plan 2016 istället för budget 2016. Att lägga en investering i plan istället för budget innebär en markering att pro¬jektet är viktigt, men ger beslutsfattarna ytterligare en möjlighet att inhämta mer underlag eller bedöma projektets prioritet innan det beslutas att genomföras. Projektet förväntas slutföras under hösten 2017. Beslutet innebär att 2016 års investeringsbudget utökas med 7 mnkr samtidigt som 2017 års investeringsbudget också ökas med 7 mnkr.

Revidering av investeringsbudget 2016, hamn- och gatunämnden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. utöka hamn- och gatunämndens investeringsbudget med 1 mnkr för åtgärder på industrispår i Värö
2. ovanstående investeringen finansieras med hjälp av kommunens rörelse-kapital.

Hamn- och gatunämnden föreslår att nämndens investeringsbudget för 2016 utökas med 3,9 mnkr för att kunna genomföra tre önskvärda och som de nämner nödvändiga investeringar enligt följande
 Kollektivtrafikåtgärder för 2 mnkr.
 Industrispår/järnvägsspår Värö för 1 mnkr.
Arbetsmaskiner – utökning av tidigare beslutad investeringsbudget med 0,9 mnkr.


Begäran - Utökning av investeringsbudget till projektet Miljösmart kommunikation

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. besluta att utöka investeringsprojektet Miljösmart kommunikation bud¬get med 1,5 mnkr till totalt 8,3 mnkr
2. den utökade investeringen finansieras med hjälp av kommunens rörelse-kapital.

Investeringsprojektet 32121 Miljösmart kommunikation syftar till ett utbyte av kommunens växel och samtidigt ändra kommunikationsplattformen till att vara mer anpassad till verksamheternas behov. Projektet har pågått sedan 2012 och är försenat men förväntas bli slutfört under 2016. Av pro¬jektets totala budget på 6,8 mnkr är nu, april 2016, 5 mnkr förbrukade. Projektansvariga anser att projektbudgeten bör utökas med 1,5 mnkr till totalt 8,3 mnkr för att projektet ska kunna slutföras.

Begäran - Medel för 2017 till investering av väderskydd för byggprogrammet, Peder Skrivares skola

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. bereda ärendet tillsammans med övriga investeringsärenden inför upp-rättande av investeringsplan 2017–2021.

Barn och utbildningsnämnden ansöker om 3,5 mnkr kronor i investerings-medel 2017 för att kunna bygga ett väderskydd på Peder Skrivares skola. Detta ska användas som undervisningsyta för bygg- och anläggningsprogrammet. I samband med uppförandet ska eleverna vara delaktiga i bygg¬nationen.

Investeringsmedel 2016 till projekt 38390 Naturvall

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avsätta 1,5 mnkr i investeringsmedel 2016 till det fortsatta anläggandet av projekt 38390 Naturvall
2. finansiera projektet med hjälp av kommunens rörelsekapital.

Anläggandet av en naturvall som skydd för Getteröns Natura 2000 område har pågått sedan 2014. Naturvallen utgör en förutsättning för att kunna genomföra en framtida hamnflytt genom att den ska ge ett skydd för fågel-livet mot ljus- och ljudstörningar från en utbyggd hamnverksamhet.

Borgen KHF Varbergs Trygga Hem Apelviken 716408-3870

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. förnya kommunal borgen för KHF Varbergs Trygga Hem Apelvikens befintliga lån på högst 31 900 tkr.

KHF Varbergs Trygga Hem Apelviken har sedan 1992 redan beviljats kom-munal borgen, såsom för egen skuld, som säkerhet för lån av bostad gäl¬lande gruppboende. Lägenheterna i gruppboendet hyrs ut till Varbergs kommun. Lånet ska nu refinansieras och ny bank är Nordea.

Överföring av Tullhuset

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. förvaltningen av Tullhuset överförs till Varbergs Fastighets AB
genom att byggnaden säljs till bolaget för marknadspris
2. Uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att ta fram underlag för
sådan överlåtelse.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-17, KF § 38, att fastighetsägandet
inom kommunkoncernen ska struktureras på sätt att fastigheter som nyttjas
av de kommunala förvaltningarna ska ägas av kommunen och förvaltas av
kommunstyrelsen med stöd av serviceförvaltningen. Kommunala
fastigheter/byggnader som inte nyttjas av kommunala förvaltningar ägs av
bolagen


Kommunstyrelsen beslutar

 

Villkor för hyresgaranti

Kommunstyrelsen beslutar
1.  teckna avtal med privata fastighetsägare om hyresgaranti som gäller i två år vid utebliven hyra eller vid åverkan utöver vanligt slitage
2. 2.kommundirektören har rätt att underteckna avtal om hyresgaranti för Varbergs kommun.

Granskningsyttrande över förslag till ändring av detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen

Kommunstyrelsen beslutar
1. yttra sig över detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen enligt beslutsförslag daterat den 4 maj 2016
2. paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen har bjudits in att lämna synpunkter på gransknings-handlingarna för detaljplanerna för Västkustbanan genom Varberg. Granskningstiden pågår från den 6 april 2016 till den 27 maj 2016 och omfattar två olika detaljplaner. För vissa delar av sträckan krävs ny detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen, och för bergtunneldelen krävs ändring av befintliga detaljplaner. Parallellt med att kommunen tar fram detaljplaner arbetar Trafikverket med att ta fram en järnvägsplan samt hantering av nödvändiga miljötillstånd.

Granskningsyttrande över förslag till ändring av detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, bergtunneldelen

Kommunstyrelsen beslutar
1. yttra sig över detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, bergtunneldelen enligt beslutsförslag daterat den 4 maj 2016.
2. paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen har bjudits in att lämna synpunkter på gransknings-handlingarna för detaljplanerna för Västkustbanan genom Varberg. Granskningstiden pågår från den 6 april 2016 till den 27 maj 2016 och omfattar två olika detaljplaner. För vissa delar av sträckan krävs ny detalj¬plan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen, och för bergtunneldelen krävs ändring av befintliga detaljplaner. Parallellt med att kommunen tar fram detaljplaner arbetar Trafikverket med att ta fram en järnvägsplan samt hantering av nödvändiga miljötillstånd.


Granskningsyttrande över förslag till järnvägsplan för Varbergstunneln

Kommunstyrelsen beslutar
1. skicka yttrande daterat 18 maj 2016 till Trafikverket som svar på det förslag till järnvägsplan för anläggning och ombyggnad av järnväg i projekt Varbergstunneln.
2. paragrafen justeras omedelbart.

Gamla spåret mellan befintlig station och dubbelspåret i Hamra

Kommunstyrelsen beslutar
1. anta PM för Gamla spåret mellan befintlig station och dubbelspåret i Hamra som planeringsunderlag för berörda nämnder
2. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att samordna föreslagna utredningar.

När utbyggnaden av Varbergstunneln är klar, kommer den nuvarande järnvägen från befintlig stationsbyggnad fram till dagens dubbelspår i Hamra söder om sta¬den, att tas bort. Innan järnvägstrafiken förläggs i tunneln kommer Trafikverket och kommunen att avtala om hur genomförandet ska gå till. I avtalet kommer även återställande efter borttagen järnväg att ingå. Varbergs kommun måste inför tecknandet av genomförandeavtalet ta ställning till de åtgärder som föreslås i järnvägs-utredningen. PM:et Gamla spåret mellan befintlig station och dubbel¬spår i Hamra syftar därför till att göra en bedömning av de åtgärder som föreslås för borttagande av järnvägen och om dessa överensstämmer med Varbergs kommuns planer för framtida stadsutveckling.

Åtgärdsvalsstudie Viskadalsstråket, Varberg-Borås

Kommunstyrelsen beslutar
1. översända yttrande daterat den 16 maj 2016 till Trafikverket som svar från Varbergs kommun.

Varbergs kommun har fått möjlighet att yttra sig om åtgärdsvalsstudie Viskadals¬stråket Varberg-Borås. Väg 41 mellan Varberg och Borås är en viktig länk för gods- och persontrafik och trafiksäkerheten är på vissa sträckor av vägen låg. Vägen och järnvägen ligger mycket nära varandra i delar av stråket vilket medför många plankorsningar. För att Viskadalsstråket ska uppnå en hållbar utveckling krävs en helhetssyn i planeringen av trafiksystemet och samhället, det krävs en förståelse för dagens situation med kända brister kopplat till framtida utveckling och övergripande mål.

Förstudie - utredning av ledningsförläggning och ombyggnad av Östra Hamnvägen

Kommunstyrelsen beslutar
1. ge stadsutvecklingsprojektet i uppdrag att genomföra förstudie för utred-ning av ledningsförlängning och ombyggnad av Östra Hamnvägen
2. för genomförande av förstudien avsätta 1,3 mnkr tkr som hanteras enligt gällande investeringsprocess
3. ställningstagande till ett genomförande av investeringen sker i ordinarie budgetberedning.

Omläggning av samtliga ledningsslag som finns i Östra Hamnvägen kom¬mer att behöva göras dels för att försörja Västerport, dels för den förestå¬ende förtätningen av centrala Varberg. Detta arbete måste utföras 2017-2018 för att inte störa tunnelprojektet som startar i januari 2019. De kom¬munala bolagen Varberg Energi AB och Vatten och Miljö i Väst AB genom¬för ledningsomläggningen. För att de nya ledningarna ska hamna rätt i för-hållande till den ombyggda Östra Hamnvägen måste planeringen för både ledningsarbetet och vägombyggnaden göras under 2016. Detta framkom¬mer av Trafikverkets tidplaner och arbetsgång. 

Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning - Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen

Kommunstyrelsen beslutar
1. beakta revisionsrapporten
2. anteckna till protokollet att en utveckling av ägarstyrningen av bolagen är under genomlysning.

Varbergs kommuns revisorer har begärt att KPMG ska genomföra en upp¬följning av tidigare granskning avseende kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen.

Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning - Kommunens chefsrekrytering och ledarutveckling

Kommunstyrelsen beslutar
1. överlämna personalkontorets beslutsförslag daterat 2016-04-01 till kommunens revisorer som svar på revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning – Kommunens chefsrekrytering och ledarutveckling.

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört uppföljning av tidigare granskning av Kommunens chefsrekrytering och ledarutveckling. Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen för yttrande.

Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning - Bisysslor

Kommunstyrelsen beslutar
1. överlämna personalkontorets beslutsförslag daterat 2016-04-01 till kommunens revisorer som svar på revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning – Bisysslor.

Svar på remiss - Arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Kommunstyrelsen beslutar
1. inte ha något att invända mot förslagen i remiss – arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Varbergs kommun har fått en promemoria med rubriken arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser på remiss. I promemo¬rian föreslås att ansvaret för tillsynen av att ett samordningsförbund fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) ska ligga på arkivmyndig¬heten i en kommun som är medlem i samordningsförbundet. Enligt tidigare lagstiftning låg ansvaret på kommunstyrelsen.

I promemorian föreslås också att lagen (2003:1217) om fortsatt lokal för-söksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst i vissa fall ska upphävas.

Ansökan om medel - Råsegelträff i Varberg 2-3 juli 2016

Kommunstyrelsen beslutar
1. bidra med 20 000 kronor till Galtabäcksskeppets bygglag för arrange-manget Råsegelträff den 2-3 juli 2016 i Varbergs hamn
2. kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.

Galtabäcksskeppets Bygglag är en ideell förening som bildades 2004. 2014 fick bygglaget 20 000 kronor för att arrangera en råsegelträff. 2015 fick bygglaget ett större bidrag på 100 000 kronor. Bakgrunden till det högre beloppet 2015 var att träffen även innehöll ett besök av Ostindiefararen Götheborg.

Avtal, serviceavgift - TEK Kompetens och Varbergs kommun

Kommunstyrelsen beslutar
1. teckna avtal med Föreningen TEK Halland och TEK Kompetens AB
2. föreningsavgiften hanteras som en kostnad för kommunstyrelsen och betalas, som tidigare, av personalkontoret.

Föreningen TEK Halland kommer från årsskiftet 2015/16 att ta över Kom-petensutveckling Varberg. Kompetensutveckling Varberg, har varit en organisation som erhållit bidrag från kommunen och näringslivet och möj-liggjort kompetensutveckling inom skilda områden. Varbergs kommun har årligen bidragit med 99 000 kronor. Föreningen TEK kommer att bedriva likartad verksamhet, men föreningsbidraget vilar på annan beräknings¬grund och kommer enligt förslag till avtal att uppgå till 136 600 kronor.

Namnändring för Skogsbackens förskola till Rolfstorps förskola

Kommunstyrelsen beslutar
1. tillstyrka den av barn- och utbildningsnämnden föreslagna namnänd-ringen av Skogsbackens förskola till Rolfstorps förskola.

Medfinansiering - destinationsutvecklande och varumärkesstärkande evenemang - Hallifornia 2016

Kommunstyrelsen beslutar
1. anslå maximalt 350 tkr ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel, via avdelningen Marknad Varberg, till festivalen Hallifornia 2016
2. i egenskap av medarrangör, via Marknad Varberg, finansiera de delar av festivalen som bidrar till att förstärka Varberg som destinationsort för en längre tid
3. ge kommundirektören i uppdrag att inom de givna ekonomiska ramarna, besluta om den kommunala medfinansieringen.

Hallifornia är ett evenemang som har vuxit till en festival och som genomförts 2013, 2014 och 2015 i Varberg. Hallifornia bygger vidare på idén som växte fram genom evenemanget Coastal Culture 2011 och 2012. Modellen bygger på att förena offentliga utvecklingsstrategier och behov hos näringslivet med civilsamhällets delaktighet genom en attraktiv plattform.

ikon

Nyheter