varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Samrådsmöte angående Norra kustområdet

24 augusti 2015Kommunstyrelsens förvaltning

Ett förslag till en fördjupad översiktsplan samt en miljökonsekvensbeskrivning för Norra kustområdet har tagits fram. Dina synpunkter är viktiga för det fortsatta utredningsarbetet. Du är välkommen på samrådsmöte om förslaget, som kommer att hållas vid tre olika tillfällen.

Det geografiska området sträcker sig från Tångaberg i söder till kommungränsen i norr med havet och E6:an som västli och östlig gräns. En fördjupad översiktsplan visar kommunens vision för ett geografisk avgränsat område. Planen redovisar en avvägning mellan olika allmänna intressen och är vägledande vid beslut som rör framtida mark-och vattenanvändning, till exempel vi upprättandet av detaljplaner och bygglovsprövning. Planen är inte juridiskt bindande.

Samrådstiden pågår mellan den 25 juni-30 september. Då ges möjlighet att yttra sig
över planförslaget. Era synpunkter är viktiga för det fortsatta utredningsarbetet!Välkommen:

Måndag 31 augusti kl 18:00-19:30 till Aranäsgården, Årnäs

Onsdag 2 september kl18:00-19:30 till Buaskolans matsal

För företagare och verksamheter i området håller vi ett särskilt möte:
Onsdag 9 september kl 18:00-19:30 till Väröskolans matsal.


Inbjudan samrådsmöte för Norra kustområdetPDF (pdf, 457.7 kB)