varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-03-20

Så tycker Varbergsborna om arkitektförslagen

Invånarna i Varbergs kommun har lämnat över 3 000 synpunkter på de tre arkitektförslagen för Västerport. Nu är de sammanställda i rapporten: ”Så här tycker Varberg!”

De tre arkitektteamen presenterade sina idéer för allmänheten på Folkets hus den 21 januari. Efter det ställdes förslagen ut i tre veckor på Komedianten.
Under den här tiden har alla som velat kunna lämna synpunkter på vad de tycker är bra – och mindre bra – med teamens förslag.

”Fantastiskt engagemang”

Drygt 350 svarsformulär har lämnats in, alla med i snitt tio synpunkter på varje, sammanlagt mer än 3000 inlämnade synpunkter!
– Varbergsbornas engagemang är helt fantastiskt. Dessutom är de generellt sätt mycket kunniga och pålästa. Vi har fått in många kloka synpunkter, säger stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin som är ansvarig för planprogrammet för Västerport.

”Alla tre förslagen är bra”

Så vad tycker då kommuninvånarna om de tre förslagen på hur den nya stadsdelen Västerport kan se
ut? En vanlig åsikt är att Spacescape, Mandaworks och EG Architects alla tre har arbetat fram fina och attraktiva förslag, och att man nu hoppas att kommunen ska hitta en bra mix av dem.

Inget förslag är populärare än något annat. Det team som delat invånarnas åsikter i två läger är EG Architects: Deras förslag om att bygga in hamnbassängen med ett flytande promenadstråk ses som fantastiskt och nytänkande av vissa medan andra tycker att det förstör hela hamnbassängen.

Här är några synpunkter som återkommer hos många:

• Gärna rutnätsstad som knyter samman Västerport med stadskärnan
• Husen i Västerport ska byggas i trä och/eller sten
• Inga höga hus närmast vattnet som skymmer utsikten
• Måste vara ett brett kajstråk med plats för både gångare, cyklister och aktiviteter
• Inga båtplatser längs med kajen, eftersom det redan finns en småbåtshamn på Getterön
• Gärna badmöjlighet längs med kajen
• Bra med kanaler som drar in vatten i området (men det finns också de som tycker kanaler bara blir till besvär)
• Mycket positivt med en siktlinje från stationen till fästningen

Detta är bara en bråkdel av alla åsikter som framförts. Läs gärna hela rapporten.

Fler tillfällen att tycka till

Nu fortsätter kommunens arbete med att ta fram ett planprogram för Västerport. I det arbetet kommer invånarnas synpunkter att vara ett viktigt inspel. Andra delar som ska tas hänsyn till i denna process
är praktisk genomförbarhet, tekniska utredningar, ekonomiska aspekter och politiska beslut. Likaså resultaten från de workshoppar som genomförts med tjänstemännen från olika förvaltningar.

Både planprogram och detaljplaner ska ut på samråd (= fler tillfällen att tycka till) och olika former av dialog kommer följa Projekt Västerport under hela planeringen. 

ikon

Nyheter