Sök

2022-04-20

341 miljoner kronor mer i överskott än budgeterat – hur kunde det bli så?

Nyligen klubbades årsredovisningen för 2021. I den framgår att Varbergs kommun gick med ett överskott om 413 vilket är 341 miljoner mer än budgeterat. Hur kunde det bli så? Ekonomidirektör Jens Otterdahl Holm svarar och förklarar.

Porträttbild Jens Otterdahl Holm

Ibland står det att kommunen gick 563 miljoner plus och ibland 413 miljoner. Vilken siffra är det som gäller?

- Kommunkoncernen gick 563 miljoner plus, i den siffran är resultatet från de kommunägda bolagen också inräknade, exempelvis Varberg Energi, Vivab, Varbergs Bostad AB och Varbergs Fastighets AB. Kommunens verksamhet gick tillsammans 413 miljoner plus vilket är 341 miljoner mer än budgeterat.

341 miljoner mer än budget, hur kunde det bli så? Har ni räknat fel?

- Arbetet med budgeten påbörjas redan våren året innan den antas, den klubbas av fullmäktige i november. I budgetarbetet utgår vi från det vi vet då och gör vår bästa möjliga bedömning utifrån det vi känner till. Sedan händer det grejer under året som vi inte kunnat planera för, det behöver ju inte betyda att det är felräknat.

Men 341 miljoner? Det är väldigt mycket pengar.

- Jag har full förståelse för att det kan låta märkligt. Det är mycket pengar, till och med för en kommun som har en väldigt omfattande och bred verksamhet. Den största enskilda anledningen till plusresultatet är att vi fick Getteröbron av Trafikverket under 2021. Enligt lag måste den redovisas som en intäkt, den värderades till 170 miljoner kronor. Bron utgör alltså nästan hälften plusresultatet.

Visste ni inte att ni skulle få Getteröbron när ni la budgeten?

- Nej, när budgeten arbetades fram räknade vi med att bron formellt skulle lämnas över sent under hösten 2020. Men arbetet med bron blev försenat och den lämnades över sent i december 2021. Om vi hade vetat om det när budgeten togs hade den så klart varit med i beräkningarna.

Okej, 341 miljoner minus 170 miljoner för bron, övriga 171 miljoner då?

- Pandemin har påverkat kommunens ekonomi på flera olika sätt under 2021. Hösten 2020 trodde vi att pandemin skulle få stor påverkan på landets ekonomi under kommande år. Men ekonomin återhämtade sig betydligt snabbare än förväntat. Därmed påverkades inte svenska hushåll i den omfattning man trott och vi fick större skatteintäkter än vi räknat med.

Men pandemin har påverkat på flera andra sätt också. Exempelvis hade vissa nämnder lägre verksamhetskostnader på grund av att vissa projekt, satsningar och aktiviteter inte kunde genomföras som planerat. Vissa nämnder har också haft lägre personalkostnader eftersom många har varit sjuka eller hemma för vård av barn.

Hur kommer det sig att socialnämnden gick minus 50 miljoner?

- Pandemin var inte på något sätt över hösten 2020, men vi räknade inte med en så pass stor ny våg under 2021. Pandemin höll i sig längre och påverkade mer än vad vi hade förutsett.
Pandemin innebar ökade kostnader för socialförvaltningen, det behövs exempelvis mer skyddsutrustning och mer personal för att hantera brukare som smittats av covid-19.

Hur kommer det sig att underskottet blev större 2021 än 2020?

- Under 2020 gavs nationella stadsbidrag till alla landets kommuner för att hantera kostnaderna för pandemin. Därför påverkades inte resultatet för 2020 i samma omfattning.

Kommer underskottet att påverka socialnämndens verksamheter kommande år? Kommer de att behöva betala tillbaka?

- Socialnämnden förstod redan på våren 2021 att man skulle göra ett underskott med tanke på pandemin. Kommunfullmäktige tog då beslut i samband med tertialrapporten i maj att man inte behövde jobba in underskottet som orsakats av pandemin.

Vad händer med pengarna som är över från 2021?

- De pengar som inte användes under 2021 kan vi använda i planeringen för kommande år, på så vis kommer de alla verksamheter till godo på olika sätt. I slutet av mars påbörjades arbetet med budgeten för 2023 och plan för åren 2024-2027.

Under de kommande åren har vi också stora investeringar planerade. Vi ska exempelvis bygga nya skolor, förskolor och äldreboenden. Det krävs när vi blir allt fler i kommunen. Om vi inte har ett högt resultat kommer vi att behöva låna i större omfattning. Det är mycket bättre att vi betalar med egna pengar. Det innebär en mindre risk.

Mer om årsredovisningen för 2021

Läs årsredovisningen i korthet eller ladda ner dokumentet i sin helhet.

Årsredovisningen 2021 i korthet.

Årsredovisning 2021

Ladda hem årsredovisningen som pdf-dokument. En tillgänglighetsanpassad version av dokumentet kommer att publiceras inom kort.