Sök

2021-08-17

Anbuden för nya Farehamnen dyrare än förväntat

Under sommaren har Varbergs kommun utvärderat de anbud som de prekvalificerade entreprenörerna skickat in för byggandet av den nya Farehamnen. Projektet kan konstatera att den nu beräknade totalkostnaden för projektet överstiger budget. Varbergs stadshus AB:s styrelse har därför idag beslutat att föreslå kommunfullmäktige att hantera den utökade kostnaden genom sänkta avkastningskrav på Hallands Hamnar Varberg AB samt utökad investeringsbudget för kommunen.

Industrihamnen i Varberg är viktig både för kommunen och för Sverige. Sedan många år är Varbergs hamn landets ledande exporthamn för sågade trävaror och på tredje plats när det gäller pappersmassa. Att flytta den befintliga hamnen till Farehamnen skapar förutsättningar för en ny modern effektiv hamn samtidigt som en stor yta frigörs för stadsutvecklingen i Västerport.

Finansieringen av den nya hamnen sker med en fördelning mellan exploateringsintäkter från Västerport, Hallands Hamnar och kommunala investeringar. Beslut om detta är fattat av kommunfullmäktige i form av ett inriktningsbeslut den 15 mars 2016. När anbuden utvärderats kan projektet konstatera att den beslutade budgeten på 570 miljoner kronor inte är tillräcklig. Storleken på avvikelsen är inte offentlig, då ärendet lyder under upphandlingssekretess.

Att anbuden blir dyrare än förväntat beror på flera orsaker, som till exempel:

  • avsevärt högre världsmarknadspriser på material, till exempel stål och betong
  • anläggningsbranschen befinner sig i högkonjunktur – konkurrens om maskiner och personal är kostnadsdrivande

Sänkta avkastningskrav för hamnbolaget

Sedan anbuden utvärderats har kommunen förberett ett ärende till kommunfullmäktige för ställningstagande kring utökad projektbudget och ekonomisk hantering.

Förslaget, som nu ska processas i politiken, är att Hallands Hamnar Varberg ska arbeta vidare med projektet och att detta möjliggörs genom att soliditets- och avkastningskrav på bolaget sänks för att Hallands Hamnar Varberg AB ska klara av investeringen ekonomiskt. Dessutom är förslaget att kommunens investeringsbudget utökas i samband med budgetbeslutet för 2022 och kommande planeringsår.

Tidplanen framåt

Anläggningsentreprenaden påbörjas hösten 2021 och planen är att anläggningen ska vara färdigställd i slutet av tredje kvartalet 2024.

Farehamnen