Sök

2020-09-29

Beslut i korthet

Förskole- och grundskolenämnden sammanträdde den 28 september. Här kan du ta del av vilka beslut som fattades och korta beskrivningar av ärendena.

Delårsrapport 2020 (FGN 2020/0190-10)

Förskole- och grundskolenämnden avger efter augusti 2020 en delårsrapport med uppföljning avseende mål, ekonomi och personalfrågor samt avvikelser mot planerad verksamhet. Vad gäller målen beskrivs arbetet som gjorts under perioden januari till och med augusti.

Rapporten beskriver också det ekonomiska utfallet per 31 augusti 2020 tillsammans med en prognos för helåret. Vidare görs en uppföljning av personalfrågor avseende personal- och kompetensförsörjning och motiverade medarbetare.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna redovisning delårsrapport 2020.

Information månadsrapport augusti

Tf avdelningschef ekonomi och lokaler ger information om månadsrapporten för augusti 2020.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Resursfördelningsmodell

Tf avdelningschef ekonomi och lokaler ger information om den pågående översynen av delar av resursfördelningsmodellen.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga information till handlingarna.

Förslag till beslut - Riktlinje för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg (FGN 2020/0420-1)

Kommunen ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg som kommunen lämnat godkännande för. Det övergripande syftet med tillsynen är att säkerställa kvaliteten i de verksamheter som granskas och att verka i förebyggande syfte. Viktiga områden i tillsynen är kvalitetsarbetet och den pedagogiska verksamheten. Tillsynen omfattar samtliga områden i läroplanen och ska tjäna både som kontroll av regelefterlevnad och som återkoppling till verksamheten.

Tillsynen har en förebyggande funktion och kommunen ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning till de huvudmän som kommunen granskar. I kommunens tillsynsuppdrag ingår det att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att huvudmannen ska rätta fel som upptäcks vid granskningen.

Sedan 1 januari 2019 ställs det särskilda krav på ägar- och ledningskretsen samt på ekonomiska förutsättningar för enskilda huvudmän. De nya bestämmelserna innebär att kommunen ska göra ytterligare bedömningar i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor. Syftet med bestämmelserna är att säkerställa är att den som vill bedriva fristående verksamhet ska ha förutsättningar att bedriva verksamheten långsiktigt och med god kvalitet.

Förvaltningen har gjort en översyn av nu gällande riktlinjer och arbetssätt och bedömer att det finns möjlighet att utveckla och förbättra tillsynen inom flera områden. Det handlar primärt om att tydliggöra tillsynsprocessens alla delar och öka likvärdighets och kvalitetsperspektivet ytterligare, vilket säkerställer effektiv tillsyn och rättssäkra beslut. Det handlar också om att säkerställa att ägar- och ledningsprövning genomförs på ett systematiskt sätt utifrån gällande lagkrav.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att upphäva ”Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg” beslutad 2013-11-04 § 152 (dnr BUN 2013/0414) och ”Plan för tillsyn av fristående förskolor” beslutad 2015-06-22 § 93 (dnr BUN 2015/0286) och anta ny riktlinje ”Riktlinje för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg” (FGN 2020/0420)

Information Skolblad grundskola

Utvecklingschef informerar om de uppdaterade skolbladen som finns tillgänglig för nämndens ledamöter på Netpublicator.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Återkoppling: uppdrag från nämnd i samband med beslut om Budget 2020 och långtidsplan 2021-2024 (FGN 20201-20 § 1)

Tf förvaltningschef tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp informerar om det pågående arbetet med de punkter som nämnden i samband med beslut om Budget 2020 och långtidsplan 2021-2024 gav förvaltningen i uppdrag.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkandebehandling/diskriminering/trakasserier
Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Delegeringsbeslut/meddelanden
Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

 

Ordförande/förvaltningschef informerar

Skolbiblioteken
Grundskolechef informerar om pågående process angående skolbibliotekens nya organisering samt samarbetet med kultur- och fritidsförvaltningen.

Covid-19
Tf förvaltningschef ger en uppdatering av nuläget kopplat till Covid-19 samt informerar om att vissa enheter är drabbade med hög frånvaro av personal och omställnings utmaningar.

Skolskjuts
Grundskolechef och kommunikatör informerar om skolskjuts mellan Lindbergs skola och Tofta utifrån medial uppmärksamhet.

Skolinspektionen
Tf förvaltningschef informerar att Varberg kommun och Håstenskola har blivit utvalda att delta i Skolinspektionens granskning av förskoleklass, grundskola och grundsärskola utifrån den rådande pandemin.

Deltagande på distans
Ordförande informerar om vad som gäller för deltagande på distans enligt reglementet.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Övriga frågor

Resa till Auschwitz
Suada Avdic (S) ställer fråga om resan till Auschwitz för årskurs 9 i Varberg

Grundskolechef informerar att resan till Auschwitz har blivit inställd till följd av Corona. En resa till Stockholm är istället inplanerad för besök på bland annat Forum för levande historia.

Rolfstorps skola
Mattias Svensson (S) ställer fråga om Rolfstorps skolas lokaler inför hösten 2021.

Ordförande informerar om att pengar finns avsatta i nämndes budget 2021 för område Öster. Ingår även i förvaltningschefens arbete med helheten utifrån översynen av skolorganisationen i Varberg.

Barngrupper i förskolan
Ingrid Jordebo (SD) ställer fråga om storleken på barngrupperna på förskolan för 1-åringar.

Verksamhetschef förskola informerar om att storleken på barngrupperna för de mindre barn kan ligga på 9 – 12 barn per grupp. Verksamhetschef förskola informerar även om förvaltningens arbete med storleken på barngrupperna.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.