varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-02-27

Beslut i korthet

Förskole- och grundskolenämnden sammanträdde den 24 februari. Här kan du ta del av vilka beslut som fattades och korta beskrivningar av ärendena.

Beslut

Yttrande detaljplan för Rektorn 1, del av Lektorn 1 samt Getakärr 5:1, Samrådshandling (FGN 2019/0835-5)

Planområdet ligger på Sörse i södra Varberg. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder, kontor och centrumfunktioner inom fastigheterna Rektorn 1, del av lektorn 1 och Getakärr 5:1. Det är fortsatt viktigt att allmänna gång- och cykelstråk genom och förbi planområdet bevaras. Förslaget inkluderar ca 60 bostäder i flerbostadshus och parkeringshus. Enligt Varbergs kommuns beräkningsmodell genererar 60 bostäder ca 26 barn i åldrarna 0-18 år. Planområdet ligger i Mariedal/Almers upptagningsområde för skola och förskola.

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag till beslut att tillstyrka detaljplanen samt att förskole- och grundskoleplatser behöver säkras inför byggnation.

Yttrande Detaljplan för Briggen 4 och 6, Fregatten 3, 5 och 6 samt delar av Getakärr 9:1 och 9:14, Västerport etapp 1, Varbergs kommun (FGN 2019/0877-2)

Västerport ligger i centrala Varberg, ca 90 meter från både nuvarande järnvägsstation och det tillkommande stationsområdet, samt ca 280 meter från Varbergs torg. Planområdet utgör 8,2 ha och avgränsas av gatorna Östra Hamnvägen i öster, Otto Torells gata i söder samt havet mot väster. I norr avgränsas planområdet av förlängningen av Magasinsgatan. Planområdet omfattas av fastigheterna Briggen 4, Briggen 6, Fregatten 5 och del av Getakärr 9:1 och del av Getakärr 9:14 som ägs av Varbergs kommun, samt fastigheterna Fregatten 3 och 6 som är i privat ägo. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av 500 bostäder med en genomsnittlig höjd av 5 våningar, lokaler för centrumändamål i gatuplan, förskola, parkeringshus, en besöksanläggning på piren samt ett hotell utmed Östra Hamnvägen.

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag till beslut samt att förskole- och grundskoleplatser behöver säkras inför byggnation.

Yttrande om stadsbyggnadsprogram för Varbergs stadsområde (FGN 2019/0839-2)

Stadsbyggnadsprogrammet syftar till att utgöra riktlinjer för bevarande och utveckling av bebyggelsen i Varbergs stadsområde. Programmet är ett följduppdrag till förtätningsstrategin, godkänd av Byggnadsnämnden 2017.

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag till beslut att tillstyrka förslag till stadsbyggnadsprogram samt att förskole- och grundskoleplatser behöver säkras.

Yttrande fördjupad översiktsplan för Veddige, Utställningshandling. (FGN 2019/0845-2)

Ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Veddige har upprättats. Syftet med planen är att få en tydligare vägledning för hur den byggda miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden skulle kunna utvecklas i Veddige. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för kommunens vardagsbeslut och planering, men är inte juridiskt bindande. I förslaget till fördjupad översiktsplan för Veddige finns det med byggnation av 280 till 410 bostäder. Enligt Varbergs kommuns beräkningsmodell för antal boende per hushåll (blandad bebyggelse) kommer detta antal bostäder generera som mest ca 180 barn mellan 0 och 18 år.

Förslaget har inte med några specifika ytor för förskola och skola men uttrycker att ”Vid detaljplaneläggning av de större ytorna avsedda för ny blandad bebyggelse bör behov av funktioner för vård/skola utredas i ett tidigt skede”. Skolområdet avgränsas av befintlig bebyggelse samt en kyrkogård vilket medför att eventuell utökning av skolan föreslås ske genom förtätning på befintligt skolområde och att ”Vid en förtätning av skolområdet skall stor hänsyn tas till att bevara och utveckla kvalitativa friytor för skolbarnen”.

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag till beslut att tillstyrka den fördjupade översiktsplanen för Veddige samt att förvaltningens överväganden beaktas.

Yttrande fördjupad översiktsplan för Rolfstorp och Skällinge, Utställningshandling. (FGN 2019/0844-2)

Ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Rolfstorp och Skällinge har upprättats. Syftet med planen är att få en tydligare vägledning för hur den byggda miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden skulle kunna utvecklas i Rolfstorp och Skällinge. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för kommunens vardagsbeslut och planering, men är inte juridiskt bindande. I förslaget till fördjupad översiktsplan för Rolfstorp och Skällinge finns det med byggnation av 215 till 270 bostäder, 80 till 120 bostäder i Rolfstorp och 135 till 150 bostäder i Skällinge. Enligt Varbergs kommuns beräkningsmodell för antal boende per hushåll (blandad bebyggelse) kommer detta antal bostäder generera som mest ca 120 barn mellan 0 och 18 år. Förslaget har även med ytor för byggnation av förskola och verksamheter kopplade till skola, kultur och fritid i Rolfstorp.

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag till beslut att tillstyrka den fördjupade översiktsplanen för Rolfstorp och Skällinge samt att förvaltningens överväganden beaktas.

Yttrande Planprogram flr del av Gamla Köpstad och Östra Träslövsläge, Samrådshandling. (FGN 2019/0874-2)

Planområdet ligger i Gamla Köpstad och Träslövsläge söder om Varbergs stad. Planprogrammets syfte är att ange ramarna för en utbyggnad inom det utpekade planområdet. Förslaget omfattar bostäder, parker och naturområden, gång- och cykelvägar och gator, en ny skola samt förskola och service som tillsammans ska skapa flera nya attraktiva bostadsområden i Varbergs kommun. I förslaget till planprogram för Gamla köpstad och östra Träslövsläge finns det med byggnation av 1500 till 2100 bostäder. Enligt Varbergs kommuns beräkningsmodell för antal boende per hushåll (blandad bebyggelse) kommer detta antal bostäder generera som mest ca 925 barn mellan 0 och 18 år. Förslaget till planprogram specificerar flera platser där förskole- och grundskolenämnden kan expandera och nyetablera verksamhetslokaler.

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag till beslut att tillstyrka planprogram för del av Gamla Köpstad och Östra Träslövsläge och att förvaltningens överväganden ska beaktas.

Yttrande förnyad granskning gällande detaljplan för Snidaren 1, 13, 14 och 15 (FGN 2020/0084-2)

Planområdet ligger i Varbergs centrum och västra delen av kvarterets Snidaren, öster om Sveagatan och norr om Snidaregatan. Den nya detaljplanens syfte är att möjliggöra för större byggnation än vad den äldre detaljplanen medger. Planförslaget föreslår flerbostadshus inom de fyra rubricerade fastigheterna.

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag till beslut att tillstyrka detaljplanen för Snidaren 1, 13, 14 och 15 samt att förskole- och grundskoleplatser behöver säkras inför byggnation av bostäder.

Förslag på nytt namn till Applagårdens förskola - Bua förskola (FGN 2019/0563-3)

Kommunen hanterar namngivningsfrågor när det gäller att sätta namn på gator, vägar, byggnader med mera. I Varberg har kommunfullmäktige bemyndigat kommunstyrelsen att besluta i kommunala namnärenden. Dessa ärenden ska beredas av stadsbyggnadskontoret. Ärendet gäller byte av namn för en planerad ny förskola (som ersätter Applagårdens förskola) längs Buavägen öster om befintliga Buaskolan. Förskolan ska uppföras på del av fastighet Bua 10:157 och Bua 10:248. Förskole- och grundskoleförvaltningen föreslår namnbyte från Applagårdens förskola till Bua förskola enligt önskemål från verksamheten.

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag till beslut att föreslå kommunstyrelsen att besluta att Applagårdens förskola byter namn till Bua förskola.

Hyreskostnad vid verksamhetsanpassningar på Vidhögeskolan, Hagaskolan och Sibbarps skola (FGN 2019/0258-12)

Hagaskolan

Åtgärder måste göras för att anpassa Hagaskolan inomhus, i både huvudbyggnaden och slöjdsalar, samt anpassningar av utemiljö/entréer för att möjliggöra tillgänglighet och inkludering. Anpassningen behöver göras till höstterminen 2020.

Vidhögeskolan

Åtgärder för att anpassa Vidhögeskolan är nödvändiga för att möjliggöra inkludering, likabehandling och tillgänglighet för samtliga elever. Utomhus behöver skolgården/lekmiljön samt trappor som leder till matsalen kontrastmarkeras. Inomhus behöver trappor som leder till matsal kontrastmarkeras och båda idrottshallarna samt ett omklädningsrum behöver ljudanpassas med absorbenter.

Sibbarpsskolan

Åtgärder måste göras för att tillgänglighetsanpassa Sibbarps skola inomhus, i både huvudbyggnaden, idrottssal samt slöjdsalar. Anpassningar av utemiljö och entréer behövs för att möjliggöra tillgänglighet och inkludering. Anpassningen behöver göras till höstterminen 2020 för att möta behovet av en mer tillgänglighetsanpassad skola.

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna hyreskostnad enligt beskrivning i ärendet.

Skolorganisation - Rolfstorps skola (FGN 2019/0759-2)

Göthriks skola har idag efter den senaste omorganisationen tagit emot elever både från det egna upptagningsområdet och från årskurs fyra även från Skällinge samt Rolfstorps skolas upptagningsområde. Utveckling sedan denna omorganisation är att det skett en ökning av antalet barn i de yngre åldrarna vilket resulterat i fler barn i mellanstadiet på Göthriks. Rektor för Göthriks skola har påtalat behovet av en ombyggnation för att kunna ta emot alla elever i mellanstadiet. För att hitta en hållbar lösning har förskole- och grundskoleförvaltningen tillsammans med rektorer sett över organisationen. Syftet var att hitta lösningar som är mer hållbara över tid. Det finns en strävan att komma bort från att organisera grundskolor med så kallade hål. Hålet på Rolfstorpsskolan syftar på avsaknaden av ett mellanstadium.

Området med nyckelkoden 070200 har idag nästan ingen familj som skickar sina barn till Rolfstorp eller Göthriks skolor, vilket föranleder att byta över området till Almers och Mariedals skolor.

Beslut

Nämnden återremitterade ärendet till förvaltningen för komplettering bestående av en risk- och konsekvensanalys till nämndens sammanträde den 30 mars 2020.

Remissvar med anledning av till Justitieombudsmannen inkommen anmälan (dnr: 6922-2019) (FGN 2019/0871-5) - Undantagen enligt sekretess 21 kap 1-3 §

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag till beslut att anta förvaltningens remissvar och översända detta till Justitieombudsmannen (JO).

Yttrande på motion angående slopat krav på ekologisk mat samt minst en helvegetarisk dag (FGN 2019/0834-2)

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från förskole- och grundskolenämnden på motion från Olle Hällnäs (SD) som föreslår att:
- Slopa kravet på att livsmedelsinköp ska vara ekologiskt.
- Ge berörda förvaltningar i uppdrag att slopa minst en helvegetarisk dag.

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag att avstyrka motionen i enlighet med förvaltningens yttrande.

Tillsyn fristående pedagogisk omsorg, Ekolek Barnomsorg AB (FGN 2019/0366-41)

Tillsyn har genomförts på de familjedaghem som drivs av den fristående pedagogiska omsorgen Ekolek Barnomsorg AB samt på Ekolek Barnomsorg AB som huvudman. Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att den pedagogiska omsorgen uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats. Av den av nämnden beslutade planen för tillsyn framgår att tillsynsbesöken på fristående förskolor ska behandlas som beslut av nämnd, även i de fall det inte är aktuellt med sanktionsåtgärd. Förvaltningens bedömning är att detta också bör gälla fristående pedagogisk omsorg. Skolinspektionen rekommenderar också att tillsyn som ej föranlett någon sanktion ska tydliggöras genom beslut (Kommunernas tillsyn av fristående förskolor, Kvalitetsgranskning 2016:3, bilaga 1 – krav på tillsynsbeslut, Skolinspektionen). Förvaltningen föreslår att nämnden ska besluta om att godkänna tillsynsrapporter för Ekolek Barnomsorg AB.

Beslut

Nämnden beslutar att godkänna tillsynen.

Ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg i åldrarna 6-12 år, Ekolek Barnomsorg AB (FGN 2019/0521-14)

Ekolek Barnomsorg AB (Ekolek) har inkommit med en ansökan 2019-09- 30 om att bedriva pedagogisk omsorg i åldrarna 6-12 år. Ansökan var ofullständig och har kompletterats vid två tillfällen.

Ekolek drivs av Charlotte Engström och Victoria Hegårdh. Ekolek har sedan tidigare fått godkännande från Varbergs kommun att bedriva pedagogisk omsorg i de yngre åldrarna 1-5 år. Av ansökan framgår att det är planerat att det ska skrivas in 3-4 barn i verksamheten i åldrarna 6-12 år. Det ska i första hand vara de befintliga dagbarnvårdarna som är anställda av Ekolek, som har barngrupper i åldrarna 1-5 år, som ska ha sina egna barn i åldrarna 6-12 år i de befintliga barngrupperna. Det beskrivs i ansökan att det i mån av plats också kan vara andra barn som erbjuds plats.

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag till beslut att avslå ansökan från Ekolek Barnomsorg AB om att bedriva pedagogisk omsorg i åldrarna 6-12 år.

Uppföljning av internkontrollplan 2019 (FGN 2019/0020-4)

Förskole- och grundskolenämnden ska enligt Varbergs kommuns riktlinjer och tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen överlämna en uppföljning av det gånga årets interna kontroll till kommunstyrelsen senast den 31 mars varje år. Samtliga kontrollmoment i internkontrollplan för 2019 har genomförts och rapporterats i kommunens beslutsstödsystem. En sammanställning av gjorda kontroller finns i bilagan ”Uppföljning av internkontrollplan 2019”.

Föreslagna åtgärder utifrån de brister som upptäckts föreslås hanteras som riskhanteringsåtgärder i den interna kontrollen för 2020.

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2019.

Internkontrollplan 2020 (FGN 2020/0038-1)

Den interna kontrollen är en process som är utformad för att uppnå lagstiftningens (6 kap. 6 § kommunallagen) intentioner för att med rimlig grad av säkerhet uppnå följande mål:

  • Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt (god ekonomisk hushållning).
  • Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig.
  • Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.
    Arbetet med interna kontrollen ska ske enligt de riktlinjer och tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen som kommunfullmäktige antog 2013.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att nämnder och bolagsstyrelser har en tillräcklig intern kontroll. Nämnderna ska senast i mars varje år anta en interkontrollplan som ska överlämnas till kommunstyrelsen samma månad. Arbetet med internkontrollplanen ska ha föregåtts av en riskanalys.

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna internkontrollplan 2020 samt yrkanden på ändringar från Hanna Netterberg.

Information Ekonomisk månadsrapport december och januari

Avdelningschef för ekonomi och lokaler informerar om de ekonomiska månadsrapporterna för december och januari.

Beslut

Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Förskole- och grundskoleförvaltningens årsredovisning 2019 (FGN 2020/0078-1)

Förskole- och grundskolenämnden avger efter kalenderåret 2019 en årsredovisning innehållande en redovisning av ekonomi, målredovisning samt personalredovisning tillsammans med ett jämställdhetsbokslut.

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna förskole- och grundskolenämnden årsredovisning 2019, jämställdhetsbokslut 2019 samt yrkanden på ändringar av innehållet av Victor Hermansson.

Hantering av över- och underskott 2019 (FGN 2020/0078-4)

Förskole- och grundskolenämnden redovisar för 2019 en positiv budgetavvikelse om 3 499 tkr, vilket motsvarar ca 0,27 % av tilldelad budgetram. Det sammantagna överskottet beror på både redovisade överskott och underskott inom nämndens verksamhetsområden. Utifrån kommunens ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserv och nämnderna över och underskott” kommer över- och underskott upp till 0,5% av fullmäktige beslutad driftsbudget för nämnden regelmässigt överföras till nämndens resultatreserv.

Förskole- och grundskoleförvaltningen ser att det redovisade överskottet bör hanteras via resultatreserven utifrån kommunens riktlinjer.

Beslut

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att förskole- och grundskolenämndens överskott om +3499 tkr hanteras via nämndens reservresultat samt yrkande från Hanna Netterberg om att nämndens fastställda budget för 2020 inte påverkar av resultatet för nämndens verksamhetsområde som fastställts i årsredovisningen.

Återrapportering och analys av kränkande behandling på aggregerad nivå (FGN 2019/0876-1)

I revisionsrapporten Kränkande behandling och diskriminering inom skolan (BUN 2015/0425) rekommenderade revisorerna att huvudmannen ska begära att få sammanställd information om antalet anmälningar och typ av anmälningar per enhet samt att denna information ska analyseras.

Nämnden har tidigare fått information om antalet inkomna kränkningar på aggregerad nivå via intern kontroll. För att tydliggöra ärendets koppling till det systematiska kvalitetsarbetet har förvaltningen, i samråd med nämndens ordförande, planerat att denna återrapportering fortsatt ska ske en gång per år i samband med att nämnden behandlar Trygghet och trivsel (SKA) i september och att chefen för barn- och elevhälsa får i uppdrag att analysera informationen. Eftersom detta är ett nytt arbetssätt väljer vi att för 2020 genomföra denna återrapportering vid två tillfällen, i februari (för andra halvåret 2019) samt i september (för läsåret 2019/2020 i sin helhet).

Återrapportering och analys av kränkande behandling på aggregerad nivå presenteras i korthet

Beslut

Nämnden beslutade att godkänna återrapporteringen och analys av kränkande behandling på aggregerad nivå för andra halvåret 2019 samt godkänna förslag på åtgärder utifrån återrapportering och analys av kränkande behandling på aggregerad nivå.

Granskning av delegeringsbeslut från förskole- och grundskolenämndens sammanträde 2020-02-24 (FGN 2019/0882-1)

Till varje nämndsammanträde anmäls kränkningar och återrapporteringar av kränkningar samt de delegeringsbeslut som inkommit från föregående nämndsammanträde. Rapporteringen sker i form av att en lista skickas ut med kallelsen. I syfte att öka förvaltningens tillgänglighet och transparens föreslår förvaltningen, i samråd med ordförande, att två ledamöter vid varje sammanträde ges i uppdrag att granska någon av de inkomna anmälningar, återrapporteringar eller delegeringsbeslut och återkoppla sin granskning på kommande nämndsammanträde.

Förvaltningens bedömning är att ett arbetssätt där nämndens ledamöter granskar delegeringsbeslut kan bidra till ökad transparens och tillgänglighet, ökad kunskap om nämndens ansvarsområden hos ledamöterna samt ökad närhet mellan ledamöter och verksamhet.

Beslut

Nämnden beslutade att utse ledamöterna Marie Bengtsson (C) och Mattias Svensson (S) i uppdrag att granska någon av de inkomna anmälningar, återrapportering eller delegeringsbeslut och återkoppla sin granskning på kommande nämndsammanträde.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/trakasserier

Beslut

Nämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Förskole- och grundskolanämndens protokoll 2020-02-24 Pdf, 117.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 117.2 kB)