Sök

2020-09-02

Beslut i korthet

Förskole- och grundskolenämnden sammanträdde den 31 augusti. Här kan du ta del av vilka beslut som fattades och korta beskrivningar av ärendena.

Yttrande detaljplan för Nygård 1:46, 1:198, 1:203 och del av 1:2 Samrådshandling (FGN 2020/0395-2)

Planområdet ligger ca 3,5 km söder om Varberg och är beläget vid Västkustvägen, söder om rondellen vid Jonstaka. Planområdet består av Nygård 1:46, 1:198, 1:203 och del av Nygård 1:2. Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbyggnation i form av flerbostadshus, kontor och verksamheter inom fastigheterna Nygård 1:43, 1:198 och 1:203.

Förslaget inkluderar ca 120 bostäder i flerbostadshus, kontor och verksamheter. Enligt Varbergs kommuns beräkningsmodell genererar bostäderna ca 55 barn i åldrarna 0-18 år.

Planområdet ligger i Mariedal/Almers upptagningsområde för skola och förskola.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillstyrka detaljplanen och att förvaltningens överväganden ska beaktas.

Godkänna hyreskostnad med anledning av kapacitetshöjande åtgärder grundskola nordväst - Bläshammars skola (FGN 2020/0379-1)

Bläshammar skola har under de senaste åren haft en stadig elevtillströmning och inför kommande läsår 2020/2021 så kommer skolan ta emot tre förskoleklasser. Det är ett tydligt tecken på att skolan växer och för att möta behovet av fler lokaler så behöver skolan en ljudanpassning. Det handlar om att kunna erbjuda alla elever oavsett eventuellt funktionshinder i form av nedsatt hörsel en dräglig arbetsmiljö.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna hyreskostnaden enligt beskrivningen i ärendet.

Verksamhetsanpassningar grundskola - Skeppets förskola, Kung Karls förskola och skola (FGN 2019/0258-17)

Skeppets förskola
Skeppets förskola har en utemiljö som inte är tillgänglighetsanpassat för alla elever. För att uppnå en nivå som tillåter att alla inskrivna barn skall ha tillgång till utemiljön på ett tillfredsställande sätt behöver förskolans utemiljö anpassas.

Kung Karls skola
Kung Karls skola har otidsenliga lokaler och det finns förslag på hur dessa skall justeras för att bli mer funktionsdugliga. De lokaler som inbegrips i denna ombyggnation är konferensrum och grupprum samt byte av ljudabsorbenter.

Kung Karls förskola
Kung Karls förskola behöver förbättra sina lokaler för att maximera nyttjandet. I översyn tillsammans med rektor och personal framkom ett stort behov av att anpassa lokalerna. Det handlar om att skapa bättre flöde, ateljéer/hemvister, förvaring och personalutrymmen. Förskolan kommer enligt framtagna förslaget inte att utökas men planlösningen förändras.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att föreslå servicenämnden besluta anvisa medel motsvarande 843 tkr för investering avseende anpassningar på Skeppets förskola, anvisa medel motsvarande 1 100 tkr för investering avseende anpassningar på Kung Karls skola, anvisa medel motsvarande 1 700 tkr för investeringar avseende anpassningar på Kung Karls förskola samt godkänna hyreskostnad enligt beskrivning i ärendet.

Godkännande av Förstudierapport – Trönningenäs förskola (FGN 2020/0223-2)

I tidigare behovsanalys lyfts det fram ett behov av förskoleplatser i nordvästra området av Varberg motsvarande cirka 280 platser (Dnr BUN 2018/0499). Åtgärdsvalet syftar till att täcka behovet av både platser i grundskolan och förskolan. Det är ett omfattade arbete att lösa alla lokalbehov och för att möta det stora behovet av förskoleplatser fattade förskole- och grundskolenämnde beslut om att bygga ut förskolan i området enligt anvisad plats. Förskole- och grundskolenämnden fattade beslut 201910–07 om att genomföra en förstudie för en ny förskola med 80 platser på Trönningenäs 5:75. Förstudien beskriver hur en ny förskola med mottagningskök för 80 barn skall anläggas på Trönningenäs 5:75. I förstudien finns också en beskrivning av hur utemiljön där även fastigheten Trönningenäs 5:73 ingår. Fortsättningsvis fattades beslut om att tillskjuta förstudiemedel för att genomföra förstudien.

Detta beslutsunderlag skulle sedan ligga till grund för kommande beslut i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Målet med förstudie var att ta fram en kostnadsberäkning för en ny förskola motsvarande med kapacitet att ta emot minst 80 barn samt att kunna presentera layout och presentera ett tänkt läge. Förskolan skall vara modern och utformad så att verksamheten kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Kostnaderna per m2 ligger i samma nivå som jämförbar förskolor i andra kommuner.

Den gällande detaljplanen innebär att förskolan inte kommer att kunna utformas som tidigare förskolor. Förskolan har tillsammans med arkitekter samt de berörda förvaltningarna utformats för att passa gällande detaljplan. Det innebär begränsningar såsom största bruttoarea för byggnation på 1000 m2, största husbredd 8,5 meter och högst 25 % av tomtytan får vara hårdgjord. Det innebär några avsteg från tidigare konceptförskola. Avstegen finns med i den överenskommelse som finns mellan förvaltningarna och SUK samt VFAB. Utformningen av driftsutrymmen, kök- och städutrymmen skiljer sig från konceptförskolan och ur förskole- och grundskoleförvaltningens synvinkel är utformningen något annorlunda (se förstudiens bilaga 3).

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att bordlägga ärendet.

Redovisning av strukturella och andra åtgärder för att rymma verksamheten inom av kommunfullmäktige anvisade ramar för såväl drift som investering under hela planperioden (FGN 2020/0236–3)

Förskole och grundskolenämnden gav förvaltningen i uppdrag (2019–0902, FGN § 77 FGN 2019/0225) att till 2020-04-30 redovisa strukturella och andra åtgärder för att rymma verksamheten inom av kommunfullmäktige anvisade ramar för såväl drift som investering under hela planperioden. Ärendet återremitterades till förvaltningen 2020-04-27, § 54, för en fördjupad redovisning av förvaltningens arbete.

Förvaltningen tar varje år fram ett budgetunderlag, arbetet resulterar i en budget för nästa år samt plan för därefter kommande år. Budgetunderlaget tar sin utgångspunkt i de planeringsförutsättningar som beslutas i kommunfullmäktige. Planeringsförutsättningar tydliggör de uppdrag och ekonomiska ramar som nämnderna har att arbeta efter vid planeringen av verksamheten.

För att stärka budgetarbetet har förvaltningen arbetat fram en struktur för att dels öka delaktighet i arbetsprocessen samt förankra de uppdrag och ekonomiska ramar som förvaltningen har att arbeta efter vid planeringen av verksamheten.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna förvaltningens redovisning av åtgärder för att rymma verksamheten inom av kommunfullmäktige anvisade ramar för såväl drift som investering under hela planperioden.

Undervisning och ledarskap 2020 - Förskola (FGN 2020/0360-1)

Skollagen (2010:800, kap. 4, 3§) fastslår att varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå följa upp utbildningen genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet genomförs i Varberg enligt fyra delmoment. Undervisning och ledarskap syftar till att följa och analysera arbetet med att främja barns utveckling och lärande. Värden och lika möjligheter sätter fokus på barns lika möjligheter i förskolan. Förutsättningar och resultat följer olika förutsättningar för förskolorna. Insatser och fokusområden innebär uppföljning och analys av riktade insatser eller andra prioriterade fokusområden.

Övervägande nedan beskriver sammanfattningen av rapporten som förvaltningen gjort som ett resultat av processen Undervisning och ledarskap.

Undervisning och ledarskap utgår från tidigare års kvalitetsarbete Mål och kvalitet. Syftet är att knyta analysen av undervisningen till rektorernas arbete med utvecklingsplan och förvaltningsövergripande arbete med verksamhetsplan

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att det systematiska kvalitetsarbetet, avseende undervisning och ledarskap, enligt huvudmannens ansvar i Skollagen är genomfört.

Information Ekonomisk månadsrapport juni och juli

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om Månadsrapport för juni och juli.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Underlag till budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 (FGN 2020/0250-2) - Omedelbar justering

Underlag till budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 är framskriven utifrån anvisningar från kommunstyrelsens förvaltning. Underlaget innefattar en sammanfattande beskrivning, nämndsmål, driftsbudget 20212024, investeringsbudget 2021-2025 samt förändringar av taxor och avgifter 2021.

Underlag till budget 2021 och långtidsplan 2022–2025 tar sin utgångspunkt i Planeringsförutsättningar inför budget 2021 som är beslutad i Kommunfullmäktige, Kommunfullmäktiges mål- och inriktning 2020–2023, förskole- och grundskolenämndens mål 2020–2023.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna underlag till budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 med redaktionella ändringar i beslutsunderlaget Förskole- och grundskolenämndens underlag till budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 som lyfts av arbetsutskottet under sammanträdet samt begära hos kommunfullmäktige om investeringsmedel i enlighet med investeringsplan 2021-2025.

Socialdemokraterna deltog inte i beslutet.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkandebehandling/diskriminering/trakasserier

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Delegeringsbeslut/meddelanden

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Övriga frågor

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.