Sök

2022-12-15

Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 12 december 2022

Här kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens beslut den 12 december och beskrivning av ärendena.

Förutsättningar och resultat 2022 - Förskola, grundsärskola, grundskola och fritidshem (SKA)

Skollagen (2010:800, kap. 4, 3§) fastslår att varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå ska följa upp utbildningen genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Processen Förutsättningar och resultat samt medföljande rapport följer upp delar av nämndens mål och nationella mål och utgör en del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete i Varbergs kommun. Förutsättningar och resultat följer även upp ett antal av förskole- och grundskolenämndens resultatindikatorer.

I årets process har förutsättningar och resultat genomförts parallellt inom varje skolform (förskola, grundsärskola och grundskola) och inom fritidshemmet. Rektorerna i respektive skolform har involverats och bidragit i dialogform bidragit med uppföljning utifrån sina enheter.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att det systematiska kvalitetsarbetet, avseende förutsättningar och resultat, enligt huvudmannens ansvar i Skollagen är genomfört.

Tema Måldialog inför årsredovisning

Kvalitets- och utvecklingschef genomför måldialog inför årsredovisning.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Budget 2023 och långtidsplan 2024-2027

Förskole- och grundskolenämndens ekonomiska ramar för kommande år fastslogs genom Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-15. Driftsramen 2023 för förskole- och grundskolenämnden är 1 515,4 mnkr. Förskole- och grundskolenämndens ram fördelas gentemot följande verksamhetsområden: förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, anpassad grundskola, gemensam förvaltning samt nämndverksamhet.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta budget 2023 och långtidsplan 2024-2027 för förskole- och grundskolenämnden.

Interkommunal ersättning mellan Kungsbacka, Mark och Varberg 2023

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta interkommunal ersättning mellan Kungsbacka, Mark och Varberg kalenderåret 2023.

Principer för beräkning av bidragsbelopp till fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt fastställande av interkommunala ersättningar för 2023

Förskole- och grundskolenämnden fattar varje år beslut om bidrag till huvudmän för fristående verksamheter samt om interkommunala ersättningar.

Bidrag till huvudmän för fristående verksamheter

För att ge enskilda huvudmän ekonomiska förutsättningar att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem är hemkommun skyldig att ge bidrag till huvudmännen för varje barn/elev vid enheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall kan huvudmannen även få bidrag i form av tilläggsbelopp.

Ersättningen till de fristående verksamheterna bygger på den så kallade likabehandlingsprincipen, som innebär att bidrag ska bestämmas enligt samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till sina egna motsvarande verksamheter.

Interkommunala ersättningar

När en annan kommun än elevens hemkommun tar emot en elev i sin grundskola efter önskemål från vårdnadshavarna om att eleven ska fullgöra sin skolgång i den kommen, dvs. på så kallad frivillig grund, ska hemkommunen betala ersättning till den mottagande kommunen. Om kommunerna i sådana fall inte kommer överens om annat, ska denna ersättning bestämmas med hänsyn till den mottagande kommunens åtagande och elevens behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Motsvarande gäller vid en annan kommuns mottagande efter önskemål från vårdnadshavare i den kommunens förskola, pedagogiska omsorg, förskoleklass och fritidshem.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att bidragsbelopp till huvudmän för fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola samt fritidshem för 2023 ska beräknas i enlighet med vad som framgår av bilagorna A-D, att uppdra åt förvaltningschefen att besluta om bidragsbelopp till respektive huvudman för fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem och att interkommunala ersättningar avseende förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem för 2023 fastställs i enlighet med vad som framgår av bilaga E.

Avgiftsnivå för maxtaxa 2023

Varbergs kommun tar ut en avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiften/månad beräknas efter:

  • Barnets ålder
  • Antal barn i familjen som har plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem
  • Familjens sammanlagda bruttoinkomst före skatt per månad (max. 54 830 kr per månad för 2023)

Avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan inte överskrida ett visst belopp; det kallas maxtaxa.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att från och med 1 januari 2023 höja inkomsttaket för hushållets bruttoinkomst, som maxtaxa baseras på, till 54 830 kronor per månad.

Fastställande av investeringsram och hyreskostnad för ny grundskola, grundsärskola och idrottshall Håsten

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-25 (KS 2021/0214) att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för byggnation av ny grundskola, grundsärskola och idrottshall i Håsten.

Bakgrunden till behovet är att Håstens grundskola har så pass omfattande renoveringsbehov att beslut tagits om rivning samt att grundsärskolan vuxit ur sina lokaler på Mariedalskolan. En nybyggnation innebär även en möjlighet att tillskapa fler platser och möta det ökande behov av grundskole- och grundsärskoleplatser som finns för centrumområdet.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna investeringsram om 674 050 tkr för hela projektet (Fas 2) och att godkänna nämndens del av hyran på 28 307 tkr per år.

Ramprogram för förskola Varbergs kommun

Enligt Riktlinje för lokalförsörjning, antagen av kommunstyrelsen 2020- 09-29, § 166, ska ramprogram antas av respektive facknämnd och revideras minst en gång per mandatperiod eller vid behov.

Syftet med ett ramprogram är att uppnå en jämförbar standard i kommunens verksamhetslokaler. Det ska underlätta vägledningen i planeringen av nya förskolor utifrån kommunens mål, vision, värdegrund och kvalitetskrav. Programmet ska användas som styrdokument vid projektering/byggnation av verksamhetslokaler och innehåller anvisningar för övergripande utformning av en behovsanpassad, funktionell och stimulerande miljö.

Ramprogrammet ska, tillsammans med förvaltningens rumsfunktionsprogram, användas i samband med ny- och ombyggnadsprojekt i Varbergs kommun. Det kan även fungera som vägledning vid anpassningar av befintliga förskolor samt moduletablering.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att upphäva Ramprogram för förskolor i Varbergs kommun, BUN 2018-10-01 § 126 och att anta Ramprogram för förskolor i Varbergs kommun, daterat 2022-09-27.

Revidering av förskole- och grundskolenämndens sammanträdestider 2023

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att nämndens sammanträde onsdagen den 18 januari 2023 flyttas till tisdagen den 17 januari 2023.

Dokumenthanteringsplan för förskole- och grundskolenämnden

Enligt kommunens arkivreglemente ska varje nämnd anta en dokumenthanteringsplan. En dokumenthanteringsplan är en förteckning över de olika typer av handlingar som finns i förvaltningen och beskriver hur de ska hanteras. I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om förvaring, sortering, vilket format handlingar har samt huruvida de ska bevaras eller gallras. Planen ska ses över vartannat åt och utöver det snarast om det uppkommer förändringar i vad som utgör myndigheternas handlingar eller i hur myndigheternas handlingar hanteras.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta Dokumenthanteringsplan för förskole- och grundskolenämnden och att hanteringsanvisningar i Dokumenthanteringsplan för förskole- och grundskolenämnden, antagen 2020-06-22 § 79, fortsätter att gälla för de handlingstyper som inte finns upptagna i Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer tills dess de har förts in Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer.

Information Statsbidragskalender 2023

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om Statsbidragskalender 2023.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Principer för fördelning av förstelärare 2023-07-01 till 2024-06-30

Förskole- och grundskolenämnden beslutade om principer för fördelning av förstelärare under år 2020 för en treårsperiod. Principerna syftade till att förstärka arbetet med såväl nationella som lokala mål. De lokala målen handlar till stor del om nämndsmålen för perioden 2020 – 2023.

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete visat på att fördelning av förstelärare haft en viktig betydelse för målarbetet. Nämndsmålen sträcker sig längre än nuvarande principer för fördelning av förstelärare. Det är därför önskvärt att principerna förlängs till att arbetet med ny målperiod startar, läsåret 2024/25. Principerna.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade om Principer för förstelärarnas grunduppdrag som grund till fördelning för perioden 2023-07-01 till 2024-06-30 enligt övervägande.

Ansökan om godkännande som huvudman för pedagogisk omsorg - Beslut

Grimetons barnomsorg har 2022-10-14 inkommit med en ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg. Ansökan gäller bidrag för enskild pedagogisk omsorg som bedrivs av dagbarnvårdare i sitt eget hem. Ansökan omfattar plats för 8 barn med startdatum 2023-01-01. En prövning av den enskildes rätt till bidrag ska göras utifrån 25 kap i skollagen.

Beslut:

Grimetons barnomsorg uppfyller inte villkoren för rätt till bidrag för pedagogisk omsorg enligt 25 kap. 10 § skollagen.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier för perioden 2022-11-01 till 2022-11-30.

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden för perioden 2022-11-01 till 2022-12-02.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Rekrytering skolbibliotekarier

Kvalitets- och utvecklingschef återkopplar på den fråga som ställdes av Elisabeth Mellgren (S) på arbetsutskottet gällande rekrytering av skolbibliotekarier.

Kvalitets- och utvecklingschef informerar att ambitionen är att ha sex anställda skolbibliotekarier och att så är fallet från och med januari 2023. Samtliga är utbildade skolbibliotekarier.

Rekrytering verksamhetschefer

Förvaltningschef informerar att två verksamhetschefer för grundskola har rekryterats. Fredrik Lundqvist, nuvarande biträdande utbildningschef för förskolan i Göteborg, börjar hos oss den 10 mars. Katinka Wertsén, nuvarande rektor för Samhällsprogrammet på Aranäsgymnasiet och Beda Hallbergsgymnasiet, börjar den 16 januari.

Rekrytering av verksamhetschef förskola pågår.

Rekrytering ekonomichef

Förvaltningschef informerar att rekrytering av ekonomichef pågår.

Elevhälsaorganisationen

Förvaltningschef informerar att den nya elevhälsaorganisationen gäller från 1 januari 2023. Barn- och elevhälsachefen kommer att finnas i förvaltningens ledningsgrupp och ha förvaltningschef som närmsta chef. Barn- och elevhälsachefen kommer att ansvara för resursskolan Björkedalsskolan.

Övriga frågor

Inga övriga frågor

På varberg.se kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet och den senaste kallelsen Länk till annan webbplats..

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen genom att skicka ett mejl till fgn@varberg.se.