Sök

2021-12-22

Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 13 december

Här kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens beslut den 13 december och korta beskrivningar av ärendena.

Ekonomisk månadsrapport november

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om ekonomisk månadsrapport november.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Budget 2022 och långtidsplan 2023-2026

Förskole- och grundskolenämndens ekonomiska ramar för kommande år fastslogs genom Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-1.6 Driftsramen 2022 för förskole- och grundskolenämnden är 1 435 mnkr. Förskole- och grundskolenämndens ram fördelas gentemot följande verksamhetsområden: förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gemensam förvaltning samt nämndverksamhet.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta budget 2022 och långtidsplan 2023-2026 för förskole- och grundskolenämnden.

Remissvar Policy för fakturering och kravhantering

Varbergs kommun erbjuder flertalet avgiftsbelagda tjänster till medborgarna. Det är kommunens grundläggande policy att den som nyttjat en kommunal avgiftsbelagd tjänst också ska betala för den. Policyn ska säkerställa att kommunen följer gällande lagar och förordningar samt god inkassosed i arbetet med fakturering och kravhantering.

I Policy för fakturering och kravhantering används begreppet medborgare. Här föreslås istället det vidare begreppet invånare för att policyn ska innefatta alla de individer som omfattas av kommunens arbete med fakturering och kravhantering.

I lämplig del av kedjan av styrdokument på området vore det önskvärt om rutiner och rekommendationer för gallring och bevarande av ekonomihandlingar nämns och/eller beskrivs. Vårt ekonomiska arbete genererar en stor mängd handlingar, både fysiska och digitala, och organisationen behöver ha god kännedom om hur en handling ska hanteras – från tillkomst till gallring eller bevarande.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta remissvar enligt framställda överväganden.

Remissvar Riktlinje för fakturering och kravhantering

I enlighet med kommunallagen ska Varbergs kommun ha en god ekonomisk hushållning. Vidare ska kommunen behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för annat.

Varbergs kommun erbjuder flertalet avgiftsbelagda tjänster till medborgarna. Det är kommunens grundläggande policy att den som nyttjat en kommunal avgiftsbelagd tjänst också ska betala för den.

Den här riktlinjen anger hur fakturering samt obetalda fakturafordringar till Varbergs kommun ska hanteras. Syftet med riktlinjen är att säkerställa att kommunen följer gällande lagar och förordningar samt god inkassosed.

I Riktlinje för fakturering och kravhantering används begreppet medborgare. Här föreslås istället det vidare begreppet invånare för att policyn ska innefatta alla de individer som omfattas av kommunens arbete med fakturering och kravhantering.

I lämplig del av kedjan av styrdokument på området vore det önskvärt om rutiner och rekommendationer för gallring och bevarande av ekonomihandlingar nämns och/eller beskrivs. Vårt ekonomiska arbete genererar en stor mängd handlingar, både fysiska och digitala, och organisationen behöver ha god kännedom om hur en handling ska hanteras – från tillkomst till gallring eller bevarande.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta remissvar enligt framställda överväganden.

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2022

Varbergs kommun tar ut en avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiften/månad beräknas efter:

  • Barnets ålder
  • Antal barn i familjen som har plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem
  • Familjens sammanlagda bruttoinkomst före skatt per månad (max. 52 410 kr per månad för 2022)

Avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan inte överskrida ett visst belopp; det kallas maxtaxa. Övergången till ”Barn 3-6 år och skolbarn”, sker den 1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Från och med den 1 januari 2016 indexeras inkomsttaket i maxtaxan. Det innebär att det fastställs en ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya högsta avgiftsbelopp som kan betalas per månad. Förändringen innebär att kommunerna kommer få högre intäkter från föräldraavgiften, och därmed minskas det statsbidrag som kommunerna får som kompensation för att använda sig utav maxtaxan. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) höjs från 50 340 (2021) till 52 410 kronor år 2022.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att från och med 1 januari 2022 höja inkomsttaket för hushållets bruttoinkommst, som maxtaxan baseras på, till 52 410 kronor per månad.

Interkommunal ersättning mellan Kungabacka, Mark och Varberg 2022

Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om principöverenskommelse gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan Kungsbacka kommun, Marks kommun och Varbergs kommun (BUN 2011/0168). Därefter har representanter för de tre kommunerna arbetat fram praktisk tillämpning av överenskommelse, blankett för avtal mellan placeringskommun och folkbokföringskommun samt gemensamma à-priser.

Inför varje kalenderår fastställer förskole- och grundskolenämnden den interkommunala ersättningen per barn per år mellan Kungsbacka, Mark och Varberg.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta interkommunal ersättning mellan Kungsbacka, Mark och Varberg kalenderåret 2022 enligt ärendebeskrivning.

Principer för beräkning av bidragsbelopp till huvudmän för fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt fastställande av kommunala ersättningar för 2022

Bidrag till huvudmän för fristående verksamheter
För att ge enskilda huvudmän ekonomiska förutsättningar att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem är hemkommun skyldig att ge bidrag till huvudmännen för varje barn/elev vid enheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall kan huvudmannen även få bidrag i form av tilläggsbelopp.

Ersättningen till de fristående verksamheterna bygger på den så kallade likabehandlingsprincipen, som innebär att bidrag ska bestämmas enligt samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till sina egna motsvarande verksamheter.

Interkommunala ersättningar
När en annan kommun än elevens hemkommun tar emot en elev i sin grundskola efter önskemål från vårdnadshavarna om att eleven ska fullgöra sin skolgång i den kommen, dvs. på så kallad frivillig grund, ska hemkommunen betala ersättning till den mottagande kommunen. Om kommunerna i sådana fall inte kommer överens om annat, ska denna ersättning bestämmas med hänsyn till den mottagande kommunens åtagande och elevens behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Motsvarande gäller vid en annan kommuns mottagande efter önskemål från vårdnadshavare i den kommunens förskola, pedagogiska omsorg, förskoleklass och fritidshem.

De bidragsbelopp (grundbelopp) som framgår av bilagorna A-D har beräknats efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sina egna respektive verksamheter och även i övrigt i enlighet med tillämpliga föreskrifter. En tillämpning av dessa grundbelopp tillsammans med de övriga principer för bestämmande av bidragsbelopp som framgår av nämnda bilagor innebär därmed att skollagens regler om likabehandling upprätthålls.

Med bakgrund av att grundbeloppet ska bestämmas efter socioekonomisk viktning är det lämpligt att uppdra åt förvaltningschefen att besluta om bidragsbelopp till respektive enskild huvudman.

De interkommunala ersättningar som framgår av bilaga E har beräknats efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sina egna motsvarande verksamheter.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att bidragsbelopp till huvudmän för fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola samt fritidshem för 2022 ska beräknas i enlighet med vad som framgår av bilagorna A-D, att uppdra åt förvaltningschefen att besluta om bidragsbelopp till respektive huvudman för fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt att interkommunala ersättningar avseende förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem för 2022 fastställs i enlighet med vad som framgår av bilaga E.

Ramprogram för förskolor i Varbergs kommun

Enligt Riktlinje för lokalförsörjning, antagen av kommunstyrelsen 2020-09-29, § 166, ska ramprogram antas av respektive facknämnd och revideras minst en gång per mandatperiod eller vid behov. Syftet med ett ramprogram är att uppnå en jämförbar standard i kommunens verksamhetslokaler. Programmet ska användas som ett tidsbesparande styrdokument vid projektering/ byggnation av verksamhetslokaler och innehåller anvisningar för övergripande utformning och innehåll med syfte att uppnå en behovsanpassad, praktisk, säker och stimulerande miljö. Ramprogrammet ska även fungera som ett hjälpmedel vid ombyggnation och/eller anpassningar av befintliga förskolor samt vid moduletablering.

Det nya reviderade ramprogrammet, som ersätter det tidigare beslutade ramprogrammet, har vägt in och bearbetat remissvar från berörda fackförvaltningar. Vidare har det nya ramprogrammet en tydligare struktur och tydligare beskrivningar av verksamhetens behov och funktioner för att säkra lokalernas utformning samt underlätta vägledningen i planeringen av nya förskolor utifrån kommunens mål, vision, värdegrund och kvalitetskrav.

Ramprogrammet har även förtydligat barnperspektivet, hållbarhetsaspekter, samnyttjande och flexibilitet samt definitionen av ”barnyta”.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att översända ramprogrammet till kommunstyrelsen för yttrande.

Förstudie Grundskola och grundsärskola Håsten

Varbergs kommun växer i en historiskt hög takt. Håstensskolans lokaler når sin bortre tekniska livslängd inom kommande år och ny ersättningsskola finns med i investeringsbudgeten för planperioden.

Område Centrum Norr ingår i pågående åtgärdsval för hela centrumområdet där en ersättningsskola för Håstensskolan med plats för 750 elever samt en ny grundsärskola med plats för 120 elever i anslutning till nya skolan, är en av prioriterade grundskolor i kommunen som behöver åtgärdas skyndsamt.

Förstudien av ny grundskola och grundsärskola i Håsten kommer pågå parallellt med åtgärdsvalet för skolorganisationen. När grundsärskolans elever flyttar till den nybyggda grundsärskolan kan Almers skola och Mariedalsskolan byggas ut för att tillgodose de behov som uppkommer i centrums södra delar. Tillsammans utgör Almers skola och Mariedalsskolan ett fyra-parallelligt skolspår i ett årskurs F-9 perspektiv. Om en ny enhet med 120 platser för grundsärskolan genomförs kommer det generera ett nettotillskott på 43 platser.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra en förstudie av ny grundskola i Håsten med plats för 750 elever på kommunal fastighet Getakärr 2:21, föreslå kommunstyrelsen uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra en förstudie av ny grundsärskola i anslutning till nya grundskolan i Håsten med plats för 120 elever på kommunal fastighet Getakärr 2:21 samt att godkänna förstudiens kostnader om upp till 800 tkr som uppstår oavsett om projektet färdigställs.

Förstudie Grundskola Nordväst

Varbergs kommun växer i en historiskt hög takt. Område norra Varberg ingår i pågående åtgärdsval för skolorganisationen. En ny grundskola i Nordväst med plats för mellan 650-750 elever (antalet elevplatser bearbetas i pågående åtgärdsval), är en av flera prioriterade grundskolor i kommunen.

Bläshammar skola F-6 och Trönninge skola F-9 kommer, rent kapacitetsmässigt, att bli mycket ansträngda inom de närmsta åren i och med inflyttningen i området. Det höga elevantalet påverkar redan idag arbetsmiljön på de berörda skolorna.

Med ett stadigt växande elevunderlag beräknas Bläshammar skola ha ett underskott av elevplatser från och med år 2024 (inräknad paviljong-etableringen hösten 2021), Trönninge skola befinner sig redan i ett underskott av elevplatser, varför behovet av en ny grundskola i området behöver åtgärdas skyndsamt.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra en förstudie av ny grundskola i Nordväst med plats för 650-750 elever på kommunal fastighet Torpa-Kärra 15:9, godkänna förstudiens kostnader om upp till 800 tkr som uppstår oavsett om projektet färdigställs samt att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att utreda det långsiktiga behovet av att integrera förskola i lokalerna samt utvärdera fördelar/nackdelar organisatoriskt och kostnadsmässigt med att bygga maximal kapacitet direkt eller etappvis.

Förstudie Ny förskola Limabacka

Norra kustområdet har stor utvecklingspotential för tillkomst av nya bostäder. En ny järnvägsstation föreslås i Väröbacka/Limabacka längs Västkustbanan. I den fördjupade översiktsplanen utgår kommunen från en bebyggelse-utveckling i befintliga tätorter, främst i Väröbacka/Limabacka och Bua.

Väröbacka/Limbacka är en av kommunens serviceorter som kommer att växa betydligt framöver och utgör därmed ett område med behov av omfattande kommunal service. En ny förskola i Limabacka bedöms kunna avlasta ytterligare områden inom Norra kusten där det idag råder brist på förskoleplatser.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra en förstudie av ny förskola i Limabacka med minst 160 platser på kommunal fastighet Värö-Backa 2:4, föreslå kommunstyrelsen uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att undersöka om tomten möjliggör en förskola med 200 platser, föreslå att kostnaderna för förstudien om 350 tkr regleras mot tidigare kostnad avseende förstudie ny förskola Väröbacka samt att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att i förstudien bedöma möjligheten till nyttjande av ”uteklassrum” samt utreda dimensionering av kapprum och WC i nära anslutning till entré med syfte att klarlägga förutsättningar för en förskola med fler än 160 platser.

Information Förstudie Kapacitetshöjande åtgärder Väröbackaskolan

Projektledare på samhällsutvecklingskontoret informerade nämnden om förstudie kapacitetshöjande åtgärder Väröbackaskolan.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att läga informationen till handlingarna.

Information Utemiljöprojekt förskola och grundskola

Lokalstrateg informerar om genomförda, pågående och planerade utemiljöprojekt för förskola och grundskola.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Utredning av långsiktiga behov av förskoleplatser i Varbergs kommun

Förskole- och grundskolenämnden har i Mål och inriktningsdokument antagit en viljeinriktning Skola för alla. Inriktningen syftar till likvärdighet i hela kommunen vilket ska stödja barnens och elevernas resa genom utbildningen för ett hållbart lärande.

Varbergs kommun växer i en historiskt hög takt och befolkningsprognosen visar att invånarantalet i förskoleålder (1-5 år) kommer att öka med ca 900 barn till totalt ca 4600 barn fram till år 2035. Varbergs kommun behöver långsiktigt bereda förskoleplatser i syfte att möta befolkningsökningen.

Syftet med utredningen är att ge en långsiktig och översiktlig bild av hur behov av förskoleplatser ser ut när Varberg växer de kommande åren. Utredningen kompletterar lokalrevision och tidigare behovsanalyser med en långsiktig beskrivning av behoven av förskoleplatser i växande Varberg.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna utredningen av långsiktiga behov av förskoleplatser i Varbergs kommun, att de i utredningen beskrivna behoven av förskoleplatser i Varbergs kommun utgör nya behovsanalyser och kompletterar redan beslutade behovsanalyser för vidare hantering i kommunens fastighetsinvesteringsprocess samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en prioritering utifrån utredningens intentioner och att detta beaktas i framtagandet av budget för 2023 och långtidsplan 2024-2027. Uppdraget ska redovisas i juni 2022.

Förskole- och grundskolenämndens delegeringsförteckning

En nämnds möjlighet till delegering klargörs i kommunallagen och innebär att beslutanderätten förs över från en nämnd till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller till en anställd i kommunen. Med andra ord ger nämnden en delegat i uppdrag att fatta beslut i vissa ärenden på nämndens vägnar. Beslut som fattas på delegation får samma rättsverkan som om nämnden själv hade fattat beslutet.

Anledningen till att delegering används är för att nämnden ska avlastas i rutinärenden och istället kunna ha en mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden. Delegering syftar även till att möjliggöra en mer effektiv verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och genom att förutsättningar skapas för en skyndsam handläggning.

Delegeringsförteckningen revideras löpande med syftet att underlätta för förvaltningens medarbetare och nämndens politiker att utföra sitt uppdrag. Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli bevakar utvecklingen av lagrum som påverkar nämndens ansvarsområde samt arbetar för att identifiera uppkomna behov i verksamheten. I denna revidering har fokus varit att uppdatera förteckningen gällande delar som rör dataskydd och informationssäkerhet samt att se över område Beslut vid extraordinära händelser på skolområdet i fredstid avseende Covid-19.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta reviderad delegeringsförteckning för förskole- och grundskolenämnden.

Information Utredning grundskoleorganisation

Kvalitetsstrateg informerar om utredning av ledningsorganisationen i grundskolan.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Yttrande över motion om att ge våra chefer och medarbetare bättre förutsättningar för en god och hälsosam arbetsmiljö

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från förskole- och grundskolenämnden på motion från Jeanette Qvist (S) och Kent Norberg (S) om att ge chefer och medarbetare bättre förutsättningar för en god och hälsosam arbetsmiljö sett utifrån antalet medarbetare per chef. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ge våra chefer likvärdiga och jämställda arbetsvillkor utifrån antalet underställda medarbetare per chef i samtliga verksamheter.

Utformningen av förvaltningens organisation bestäms av det uppdrag och de mål som satts upp samt vilka strategier och metoder verksamheten väljer för hur uppdraget ska utföras. Organisationen bygger också på vilka resurser som behövs för att lösa uppdraget. I förskole- och grundskoleförvaltningens verksamheter organiseras arbetet utifrån från barn och elevers behov av lärande samt hur det pedagogiska arbetet utformas och leds. Antal medarbetare per chef är en viktig dimension för att skapa bra förutsättningar för ledarskapet och möjligheterna för att skapa en god arbetsmiljö för såväl chefer som medarbetare. Det kan emellertid även uppnås på fler sätt exempelvis genom hur stödfunktioner utformas.

Inom ramen för förvaltningens arbete med kompetensförsörjning och det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår utveckling av organisationen för effektivare ledning och styrning, optimering av antalet medarbetare per chef och ett tydligare administrativt stöd för våra rektorer. Administrativt stöd för rektorerna finns bland annat på huvudmannanivå – inom områden såsom ekonomi, juridik, kvalitetsarbete och personal – men även inom den egna verksamheten i form av exempelvis skoladministratör. Vissa enheter har även ytterligare ledningsstöd i form av biträdande rektorer.

Förskole- och grundskolenämndens ambition är att fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för våra medarbetare och chefer. Förskole- och grundskoleförvaltningen genomför under hösten 2021 en utredning av grundskolans ledningsorganisation med utgångspunkt i rektors ansvarsområde. Utredningen syftar till att ge vägledning kring vilka organisatoriska förutsättningar som på ett likvärdigt sätt kan stödja rektorer i Varbergs grundskola att ha ett effektfullt och hållbart ledarskap.

Antal underställda medarbetare per chef är en viktig faktor för en god arbetsmiljö, för såväl medarbetare som chefer, men som nämns ovan finns ytterligare parametrar som påverkar. Det är därför viktigt att beakta frågan om arbetsmiljön för chefer ur ett bredare perspektiv där hänsyn även tas till uppdragets utformning, omfattningen på ledningsstödet så väl som ledningsorganisationen i sin helhet.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att avstyrka motionen i enlighet med förvaltningens yttrande.

Linda Berggren (S), Peter Svensson Stoltz (S), Suada Avdic (S), Carlos Paredes (S) och Robert Hult (S) reserverar sig mot beslutet.

Uppdrag HBTQIA+-utveckling

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda hur en utvecklingssatsning inom hbtqia-området bäst skulle kunna göras för att få så stor effekt som möjligt ute i verksamheterna på varje skola. I uppdraget ingick att arbeta fram en plan för att utbilda, utveckla och implementera en riktad satsning för att stärka kompetens och arbete kring hbtqia-områden.

Av både skollagen, diskrimineringslagen, barnkonventionen och läroplanen finns bestämmelser som skyddar barn mot kränkningar av deras värdighet. Förskolan och skolan ansvarar för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och har en skyldighet att utreda omständigheterna när personal får kännedom om att någon elev utsatts för kränkningar. Förskolan och skolan måste bedriva aktiva åtgärder för att motverka och förhindra kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Skolornas arbete med likabehandling är en viktig del för att skydda barnen och uppfylla lagkraven. I detta arbete ingår att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla barn och elever.

Förvaltningen bedömer att det är mer effektfullt att fortsätta arbeta med pågående processer och stärka upp i de delar vi ser att ett hbtqia-perspektiv tydligt kan appliceras än att starta upp helt nya utvecklingsinsatser. Förvaltningens bedömning är därför att pågående processer ska fortgå samtidigt som vissa delar av pågående utvecklingsarbete ska stärkas genom att förvaltningen ger ett riktat stöd till skolorna med ett tydligt hbtqia-perspektiv i relation till pågående utvecklingsarbete.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna förvaltningens utredning om hbtqia- utveckling inom förskole- och grundskoleförvaltningen.

Återkoppling Nämndens ledamöter möter rektorer grundskolan

Grundskolechef ger en återkoppling av rektorernas reflektioner över dagen då nämndens ledamöter mötte rektorer i grundskolan. Nämnden för en dialog om sin upplevelse av dagen och vilka medskick de önskar göra till rektorerna.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier.

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Inspektion Arbetsmiljöverket

Förvaltningschef informerar om det pågående ärendet där Arbetsmiljöverket inspekterar verksamhetens arbete med risk-och konsekvenshantering kopplat till covid-19.

Gravida medarbetare och risk för smitta

Förvaltningschef informerar att vi som arbetsgivare har ett mycket långtgående ansvar för att gravida medarbetare inte ska riskera att utsättas för smitta på våra arbetsplatser. Enligt Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten löper gravida större risk att drabbas av svår sjukdom i covid-19. Socialstyrelsen identifierar gravida som riskgrupp från graviditetsvecka 20. När vi identifierar en risk ska vi i första hand eliminera risken, i andra hand hitta andra arbetsuppgifter eller erbjuda arbete hemifrån, och i sista hand med stöd av arbetsmiljölagen förbjuda personen att vara på arbetet. Mot bakgrund av detta blir gravida medarbetare, förutsatt att ingen annan lösning finns tillgänglig, avstängda från arbete i våra verksamheter från och med graviditetsvecka 20. Ersättningen som utgår till dessa medarbetare råder inte arbetsgivaren över utan denna utgörs av graviditetspenning som betalas ut av Försäkringskassan.

Genomlysning elevhälsan

Förvaltningschef informerar att en extern genomlysning av organisationen för elevhälsan kommer att genomföras med syfte att belysa i vilken grad organisationen lyckas skapa en positiv lärandesituation som möter alla elevers behov. Genomlysningen kommer att presentera olika vägval som förvaltningen får ta ställning till.

Vaccination av elever

Grundskolechef informerar att regionen, i samråd med kommunen, fattade beslut att vaccination av elever skulle ske ute på skolorna. Bilden är att arbetet fungerar väl och vaccinationsinsatsen för dos 2 planeras vara genomförd i februari 2022.

Nämndens ledamöter diskuterar konsekvenser av att elever vaccineras ute på grundskolorna.

Medborgarlöfte 2022

Grundskolechef informerar om medborgarlöften för 2022 där polisens arbete framåt beskrivs. Grundskolechef informerar att det pågår planering i verksamheten inför genomförande av utbildningar och insatser.

Systematiskt kvalitetsarbete 2022

Utvecklingschef informerar om årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet 2022.

Tema 2022

Utvecklingschef informerar om förvaltningens planering av teman för förskole- och grundskolenämndens sammanträden 2022.

Utvecklingschef informerar särskilt om appar på digitala verktyg, elevers möjligheter att ladda ner applikationer samt ger en bild över nättrafiken. Nämndens ledamöter får möjlighet att lyfta frågor inför temat om nytänkande digital teknik och it-strategi i maj 2022.

Moduletablering Rolfstorp

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar att avtal tecknats gällande moduletablering Rolfstorp.

Inkomstkontroll

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar att förvaltningen genomför en inkomstkontroll för att säkerställa att vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem har uppgett korrekta inkomster och därmed betalar korrekt avgift. Information om att inkomstkontroll genomförs har gått ut via Varberg.se samt Unikum.

Synpunkter Remiss Gödestad 3:1

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar att förvaltningen fått möjlighet att lämna yttrande över Remiss Gödestad 3:1 utifrån att 9 nya bostäder planeras i området. Avdelningschef ekonomi och lokaler beskriver förvaltningens synpunkter.

Nämnden möter rektorer grundskolan 28 mars 2022

Förvaltningen informerar att förskole- och grundskolenämndens ledamöter kommer att möta rektorer i grundskolan den 28 mars 2022.

Övriga frågor

Fritt nyttjande av kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Gerhard Eriksson (V) ställer fråga om varför fritt utnyttjande av simhallen Pingvinen undantagits i beslutet om att skolorna ska kunna fritt utnyttja kommunala idrotts- och fritidsanläggningar (FGN beslut om ramjustering § 121, 2021-11-08).

Ordförande svarar att simhallen Pingvinen inte är del i detta beslut på grund av att driften av anläggningen hanteras av annan operatör.

Arbete för att motverka användandet av narkotika

På arbetsutskottet den 29 november ställde Cecilia Rönn (L) en fråga om hur vi i verksamheten, och i samverkan med andra parter såsom polis och socialtjänst, arbetar för att motverka användandet av narkotika bland våra elever.

Grundskolechef beskriver Handlingsplan mot alkohol, narkotika, doping och tobak som innehåller tydliga instruktioner i arbetet med att motverka elevers användande av alkohol, narkotika, doping och tobak. Grundskolechef informerar vidare att det finns drogförebyggande samverkansgrupper (där samverkan sker med kultur- och fritidsförvaltningen, polisen och socialförvaltningen) i vissa områden i kommunen.

Arbete med Skolfam

Cecilia Rönn (L) önskar information om verksamhetens arbete med Skolfam.

Grundskolechef kommer att informera om Skolfam vid sammanträdet den 28 februari 2022.

På varberg.se kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet och den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen genom att skicka ett mejl till fgn@varberg.se.