Sök

2022-06-15

Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 13 juni

Här kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens beslut den 13 juni och beskrivningar av ärendena.

Tema Handlingsplan barn och unga

Barn- och elevhälsachef, rektor Björkedalsskolan och specialpedagog informerar om arbetet med Handlingsplan barn och unga.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Godkännande av förstudierapport Ny grundskola, grundsärskola och idrottshall Håsten

Håstens grundskola har så pass omfattande renoveringsbehov att beslut tagits om rivning och grundsärskolan har vuxit ur sina lokaler på Mariedalskolan. En nybyggnation innebär även en möjlighet att tillskapa fler platser och möta det ökande behov av grundskole- och grundsärskoleplatser som finns för centrumområdet. Syftet med förstudien är att säkerställa de grundläggande förutsättningarna på platsen inför start av projektering samt ta fram en kostnadskalkyl och en tidplan för investeringen.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade godkänna förstudierapport för objekt 32628 ny grundskola, grundsärskola och idrottshall Håsten undantaget totalt investeringsbelopp samt hyresfördelning vilket beslutas efter genomförandet av fas 1, godkänna investering Fas 1 i projektet (15 000 tkr) samt att text ”Efter att förstudien färdigställts har vidare arbete bedrivits för att ytterligare genomlysa verksamhetens behov. Detta resulterade i att antalet särskoleplatser skrivits ner från 120 till 100 platser. Även fördelning mellan särskoleelever som läser ämne och särskoleelever som läser ämnesområde har förändrats och därmed har ytan kunnat minska. Detta kommer att påverka kostnadsbilden för projektet.” läggs till under Beskrivning av ärendet.

Information Förstudierapport Borgasgårds förskola

Lokalstrateg informerar om processen för Borgasgårds förskola.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Kapacitetshöjande åtgärder Väröbackaskolan

Avdelningschef ekonomi och lokaler och lokalstrateg informerar om processen för kapacitetshöjande åtgärder Väröbackaskolan.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Omvärldsbevakning lokalrevision

Lokalstrateg informerar om omvärldsbevakning inför lokalrevision som behandlas av förskole- och grundskolenämnden årligen i november.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Utemiljöprojekt förskolor och grundskolor

Lokalstrateg informerar om utemiljöprojekt förskolor och grundskolor.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Yttrande över motion om attraktiva arbetsplatser och särskilda boenden

Förskole- och grundskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig över motion om attraktiva arbetsplatser och särskilda boenden. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för att, så snart som möjligt, förse de fastigheter som har verksamhet under sommarmånaderna med klimatanläggning. De hänvisar till de höga temperaturer som uppmättes sommaren 2018 som ledde till att många, framför allt äldre, led av värmen.

Arbetsmiljön för barn, elever och personal på kommunens förskolor och skolor är en prioriterad fråga. I kommunen finns 44 kommunala förskolor och 23 kommunala grundskolor. Bedömningen, ur ett kommunperspektiv, är att kostnaden för att installera permanenta klimatanläggningar på samtliga förskolor och grundskolor, samt den påverkan en sådan investering får på miljö och klimat, överstiger de fördelar som genereras inom arbetsmiljöområdet.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att avstyrka motionen.

Månadsrapport maj

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om ekonomisk månadsrapport för maj 2022.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Prioritering Utredning av långsiktiga behov av förskoleplatser i Varbergs kommun

Lokalstrateg informerar om Prioritering Utredning av långsiktiga behov av förskoleplatser i Varbergs kommun.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Redovisning enligt program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Enligt Kommunallagen (2017:725) 5 kap. 3 § ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheteter som utförs av privata utförare. Programmet omfattar alla verksamhet som kommunen upphandlar inom alla verksamhetsområden samt verksamheter som genom avtal överlämnas till privata utförare. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

Inom förskole- och grundskolenämndens verksamhetsområde har skol- och särskoleskjutstrafik upphandlats och avtal har upprättats med Hallandstrafiken AB som ägs av Region Halland.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna redovisning av uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.

Entledigande samt fyllnadsval i förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott

Förskole- och grundskolenämnden ska utse ersättare till förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott. Den socialdemokratiska gruppen har via Peter Svensson Stoltz meddelat att de föreslår Robert Hult (S) som ersättare i arbetsutskottet.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att entlediga Mattias Svensson (S) från uppdraget som ersättare i förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott från 1 juli 2022 samt att utse Robert Hult (S) till ersättare i förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott från 1 juli 2022.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier för perioden 2022-05-10 till 2022-06-03.

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden för perioden 2022-05-10 till 2022-06-03.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Nuläge omvärldsläget samt planering inför uppstart höstterminen 2022

Grundskolechef informerar att det i nuläget finns ca 25 elever från Ukraina placerade på grundskola i Varbergs kommun. Inför hösten är det oklart hur många elever som är i behov av förskola och grundskola i Varbergs kommun men planering pågår för att säkerställa undervisning för dessa elever.

Till hösten kommer det att finnas 4 modersmålslärare med kunskaper i ukrainska och ryska.

Öppettider Familjecentral Håsten

Chef förskoleverksamhet beskriver att öppettiderna följer öppettider för allmän förskola och beskriver upplägg och anställningsformer för verksamheten. Chef förskoleverksamhet diskuterar vidare behovet av öppen förskola under sommarledigheten samt hur förskoleverksamheten i kommunen organiseras för att möta flyktingar från Ukraina.

Konflikthantering fritidshem

Grundskolechef beskriver kortfattat förvaltningens arbete med konflikthantering och likabehandlingsarbete.

Rekrytering

Förvaltningschef informerar att grundskolechef har blivit erbjuden, och tackat ja till, arbete som skolchef i annan kommun. Rekrytering av två grundskolechefer planeras.

Andel behöriga elever

Förvaltningschef informerar att andelen behöriga elever till gymnasieskolan är hög. Innan genomförd lovskola är 90,1 procent behöriga att komma in på ett nationellt program. På Lindbergs skola är 100 procent behöriga till ett nationellt program.

Övriga frågor

Inga övriga frågor

På varberg.se kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet och den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen genom att skicka ett mejl till fgn@varberg.se.

ikon

Nyheter