Sök

2022-11-15

Beslut i korthet - Förskole- och grundskolenämnd 14 november

Här kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens beslut den 14 november och beskrivningar av ärendena.

Temabild för beslut i korthet på förskole- och grundskoleförvaltningen

Entledigande samt fyllnadsval av ledamot i förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott

Cecilia Rönn (L) har i mejl den 10 oktober 2022 avsagt sig sitt uppdrag i förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott. Förskole- och grundskolenämnden ska utse ny ledamot till förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att entlediga Cecilia Rönn (L) från uppdraget som ledamot i förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott samt att utse Marianne Nord Lyngdorf (L) till ledamot i förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott.

Ekonomisk månadsrapport september

Avdelningschef ekonomi och lokaler presenterar ekonomisk månadsrapport september.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Månadsrapport 2 Oktober

Förskole- och grundskolenämnden avger efter oktober 2022 en månadsrapport med uppföljning avseende ekonomi samt eventuella avvikelser mot planerad verksamhet.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna godkänna redovisning Månadsrapport 2 Oktober 2022.

Lokalrevision 2022

Lokalrevisionen antas av förskole- och grundskolenämnden och utgör sedan en del av Varbergs kommuns lokalförsörjningsplan. Lokalrevisionen antas varje år och ligger till grund för förskole- och grundskoleförvaltningens arbete med lokaler. Syftet med lokalrevisionen är att peka på kommande lokalbehov avseende förskola och grundskola i Varbergs kommun.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta Lokalrevision 2022.

Förslag på namn för ny grundskola i Tångaberg - Tångabergsskolan

Området där nya grundskolan ska ligga heter Klockaregården. I och med att områdesnamnet Klockaregården inte medför goda möjligheter att beskriva vägen dit i en kritisk situation har namnförslaget för den nya grundskolan i stället anknytning till det större områdets namn, Tångaberg. Den nya grundskolan föreslås få namnet Tångabergsskolan.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen besluta anta namnet Tångabergsskolan för den nya grundskolan i Tångaberg.

Ökad hyreskostnad Centralskolan Tvååker

Bosgårdsskolan i Tvååker bedöms ha kapacitet för cirka 390 elever och det är matsalen som utgör begränsningen. Beräkningen utgår från den teoretiska kapaciteten på 130 sittplatser x tre sittningar samt 1,2 m2 golvarea/matplats och elev. Matsalssituationen är ohållbar då det i dagsläget sitter betydligt fler barn per sittning än vad som är lämpligt utifrån lokalernas storlek. Trots maximerat nyttjande av matsalen råder platsbrist. Klassrummen tillåter cirka 625 elever. I september 2022 har skolan 617 elever inskrivna.


År 2037 beräknas cirka 240 elevplatser saknas i Tvååker.
För att få tid att utreda hur skolsituationen i Tvååker skall lösas på lång sikt har ett förslag om att elever på Bosgårdsskolan skall gå några årskurser på Centralskolan i Tvååker. För att detta skall fungera behöver Centralskolan renoveras och moderniseras, det är främst tillgänglighet, brand/utrymning och ventilation som behöver åtgärdas. Även mindre byggnadsarbeten och underhåll kommer att utföras samtidigt. Centralskolan iordningsställs för 75 elever (3 klasser) och dessa elever ska även äta på Centralskolan.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna tillkommande hyra på 530 tkr per år enligt beskrivning i ärendet.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier för perioden 2022-10-01 till 2022-10-31..

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden för perioden 2022-09-20 till 2022-10-31.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Flöden vid val och byte av annan skola inför läsåret 2022/2023

Nämndsekreterare informerar om flöden vid val och byte av skola inför läsåret 2022/2023.

Gemensam lunch 12 december

Ordförande informerar att nämndens ledamöter kommer att äta gemensam lunch vid sammanträdet den 12 december.

Övriga frågor

Inga övriga frågor

På varberg.se kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet och den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen genom att skicka ett mejl till fgn@varberg.se.