Sök

2022-05-17

Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 16 maj

Här kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens beslut den 16 maj och beskrivningar av ärendena.

Tema Nytänkande digital teknik och Handlingsplan IT och lärande 2022-2025

Utvecklare IT och lärande samt systemsamordnare håller i tema Nytänkande digital teknik och Handlingsplan IT och lärande 2022-2025.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Entledigande samt fyllnadsval av vice ordförande och ledamot i förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott

Förskole- och grundskolenämnden beslutade om ny vice ordförande och ledamot i arbetsutskottet.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att entledigande samt fyllnadsval av vice ordförande och ledamot i förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott, att utse Peter Svensson Stoltz (S) till vice ordförande i förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott samt att utse Elisabeth Mellgren (S) till ledamot i förskole- och grundskolenämndens arbetsutskottet.

Månadsrapport mars

Förskole- och grundskolenämnden fick information om den ekonomiska månadsrapporten för mars.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Tertialrapport 2022

Förskole- och grundskolenämnden avger per april 2022 en tertialrapport med uppföljning avseende avvikelser mot planerad verksamhet, mål, ekonomi, personal och investeringar.

Förvaltningen har upprättat tertialrapport april 2022 för perioden januari – april 2022.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna redovisning av förskole- och grundskolenämndens tertialrapport 2022.

Godkännande av förstudierapport Ny grundskola, grundsärskola och idrottshall Håsten

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-25 (KS 2021/0214) att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för byggnation av ny grundskola, grundsärskola och idrottshall i Håsten.

Bakgrunden till behovet är att Håstens grundskola har så pass omfattande renoveringsbehov att beslut tagits om rivning samt att grundsärskolan vuxit ur sina lokaler på Mariedalskolan. En nybyggnation innebär även en möjlighet att tillskapa fler platser och möta det ökande behov av grundskole- och grundsärskoleplatser som finns för centrumområdet.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att bordlägga ärendet.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling


Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier för perioden 2022-03-29 till 2022-05-09.

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av delegeringsbeslut/meddelanden för perioden 2022-03-29 till 2022-05-09. .

Ordförande/förvaltningschef informerar

Yttrande över förvaltningsremiss Stråvalla-Kärra 3:3

Lokalstrateg informerar om yttrande över förvaltningsremiss Stråvalla-Kärra 3:3.

Återkoppling nämnden möter rektorer

Chef förskoleverksamhet och grundskolechef återkopplar rektorernas reflektioner från dagen den 25 april då nämnden mötte rektorer.

Invigning Bua förskola

Förvaltningschef informerar att Bua förskola har öppet hus onsdagen den 25 maj kl. 15-17.

Yttrande över Kollektivtrafikplan 2023 med utblick 2024-2025

Förvaltningschef informerar om yttrande över Kollektivtrafikplan 2023 med utblick 2024-2025.

MOA-mässan

Förvaltningschef informerar om MOA-mässan.

Rekrytering av kvalitets- och utvecklingschef

Förvaltningschef informerar att rekryteringen av kvalitets- och utvecklingschef är i sitt slutskede.

Övriga frågor

Skolavslutningar

Mattias Svensson (S) ställer fråga om skolornas planering för skolavslutningar.

Grundskolechef svarar att det varken finns nationella eller lokala restriktioner som behöver följas. Det finns vidare inga riktlinjer för hur skolavslutning ska genomföras utan det är upp till varje rektor att besluta utifrån situationen på skolan.

Grundskolechef klargör vidare att cirka 50 procent av rektorerna anordnar avslutning i ett mindre sammanhang där inga utomstående bjuds in och informerar avslutningsvis att det inte finns några uttalade ekonomiska beslut som styr planeringen.


På varberg.se kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet och den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen genom att skicka ett mejl till fgn@varberg.se.