Sök

2023-01-19

Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 17 januari

Här kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens beslut den 17 januari och beskrivning av ärendena.

Information om förskole- och grundskolenämndens ansvarsområden inför ny mandatperiod

Förvaltningen informerar nämnden om

  • nämnd och förvaltning – roller och ansvar
  • vår personal idag och i framtiden
  • det ekonomiska årshjulet
  • våra förskolor och grundskolor (lokaler)

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Inrättande av förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott 2023-2026

Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott fungerar som ett beredande organ till förskole- och grundskolenämnden. Arbetsutskottet kan fatta beslut i ärenden i enlighet med förskole- och grundskolenämndens delegeringsförteckning. Enligt nuvarande delegeringsförteckning innebär det att arbetsutskottet bland annat har rätt att yttra sig över detaljplaner i samrådsfasen samt att besluta att skicka ärenden inom förskole- och grundskolenämndens ansvarsområde på remiss.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att inrätta förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023–2026 och att arbetsutskottet ska ha 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.

Val av ledamöter och ersättare till förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott 2023-2026

Förskole- och grundskolenämnden ska utse 5 ledamöter och 3 ersättare till förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att följande ledamöter och ersättare utses till förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott 2023-2026

Ledamöter
David Sandrén (M), ordförande
Jenny Bolgert (S), vice ordförande
Hanna Götz (SD)
Anki Herdell (KD)
Rebecca Esselgren (S)

Ersättare
Håkan Olsson (M)
Marianne Nord Lyngdorf (L)
Elisabeth Mellgren (S)

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier för perioden 2022-12-01 till 2022-12-31.

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden för perioden 2022-12-03 till 2023-01-09.

Ordförande och förvaltningschef informerar

Ingen information vid detta sammanträde

Övriga frågor

Inga övriga frågor vid detta sammanträde

På varberg.se kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet och den senaste kallelsen Länk till annan webbplats..

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen genom att skicka ett mejl till fgn@varberg.se.

ikon

Nyheter