Sök

2021-07-19

Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 21 juni

Här kan du ta del av förskole- och grundskolenämnden beslut den 21 juni och korta beskrivningar av ärendena.

Tema Förbättrings- och förändringsarbete kopplat till kansliets utvecklingsplan och förvaltningens verksamhetsplan

Skola-arbetslivsutvecklarna informerar om modern arbetslivsorientering (MOA), SKAL (Skola-arbetsliv), KOLL (Kul och Lärorikt Lärande), värdeskapande aktiviteter, MOA-mässan och PRAO (praktisk arbetslivsorientering).

Utvecklingschef, administrativ chef och avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om kansliets organisation och det förbättrings- och effektiviseringsarbete som sker inom ramen för kansliet där fokus är att säkerställa, stödja och utmana organisationen.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Dokumenthanteringsplan för förskole- och grundskolenämnden

Enligt kommunens arkivreglemente ska varje nämnd anta en dokumenthanteringsplan. En dokumenthanteringsplan är en förteckning över de olika typer av handlingar som finns i förvaltningen och beskriver hur de ska hanteras. I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om förvaring, sortering, vilket format handlingar har samt huruvida de ska bevaras eller gallras. Planen ska ses över vartannat år och utöver det snarast om det uppkommer förändringar i vad som utgör myndigheternas handlingar eller i hur myndigheternas handlingar hanteras.

Riksarkivets och Sveriges kommuner och regioners samrådsgrupp för kommunala arkivfrågor har utarbetat en metodik för att redovisa informationstillgångar enligt en verksamhetsbaserad struktur framtagen utifrån verksamhetens processer, en så kallad klassificeringsstruktur. Kommunarkivet har arbetat fram en klassificeringstruktur för Varbergs kommun och med utgångspunkt i denna arbetat fram en dokumenthanteringsplan för kommunen som helhet. Dokumenthanteringsplanen omfattar samtliga processer som hör till styrande och stödjande verksamheter i de kommunala förvaltningarna och kan därför tillämpas av samtliga förvaltningar efter beslut i respektive nämnd.

Utöver ovan beskriven dokumenthanteringsplan för kommunens styrande och stödjande processer ska varje nämnd även anta en dokumenthanteringsplan som omfattar de handlingstyper som tillkommer inom nämndens kärnprocess (vilket för förskole- och grundskolenämnden innebär de handlingstyper som tillkommer när vi bedriver barnomsorg och utbildning).

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta Dokumenthanteringsplan för förskole- och grundskolenämnden, anta Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer, antagen 2021-01-26 KS § 12 samt att hanteringsanvisningar i Dokumenthanteringsplan för förskole- och grundskolenämnden, antagen 2020-06-22 § 79, fortsätter att gälla för de handlingstyper som inte finns upptagna i Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer tills dess de har förts in Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer.

Gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse

I kommunens verksamheter hanteras stora mängder information som är allmänna handlingar men som har en liten betydelse för verksamheten. Det kan också handla om information som är aktuell och har ett värde endast under en kort tid. Denna information behöver inte arkiveras eller sparas någon längre tid. Det finns också information som av tekniska eller juridiska skäl är olämplig att behålla. Sådana handlingar ska gallras när ansvarig handläggare gör bedömningen att informationen däri inte längre är aktuell.

Vilka allmänna handlingar som bedöms vara av tillfällig och ringa betydelse för kommunens verksamhet, allmänhetens insyn och framtida forskning beskrivs i Instruktion för gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse som beslutas av kommunarkivet.

Förskole- och grundskolenämnden är ansvarig myndighet för nämndens arkiv och ska därmed besluta om vilka handlingar som ska gallras (förstöras) respektive bevaras. Detta sker dels genom att nämnden fastställer en dokumenthanteringsplan, dels genom separata gallringsbeslut såsom detta gällande handlingar av tillfällig och ringa betydelse.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att handlingar av tillfällig och ringa betydelse gallras vid inaktualitet.

Information Rapport efter granskning av hanteringen av personuppgiftsincidenter

Kommunens dataskyddsombud informerade om Rapport efter granskning av hanteringen av personuppgiftsincidenter.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Handlingsplan mot bakgrund av medarbetarundersökningen

Administrativ chef informerade om handlingsplan mot bakgrund av medarbetarundersökningen.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Svar på remiss arbetsplan gällande friskvårds- och aktivitetsgrupper

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om arbetsplan för friskvårds- och aktivitetsgrupper. I samband med att arbetsplanen godkändes beslutades att skicka den på remiss för åtagande och förankring till berörda nämnder.

Arbetsplanen som är framarbetad i samverkan mellan kommunen och regionen innebär att barn och unga som har kontakt med specialistvården kan, om de vill, få erbjudande om att delta i fritidsaktiviteter i kommunens regi. Om barnet antar erbjudandet skrivs en överenskommelse om extra stöd och hjälp att hitta något roligt att göra på sin fritid och få erbjudande om att ingå i olika grupper med andra barn och unga. Målgruppen är barn med samsjuklighet, ofrivillig ensamhet, fetma, svårigheter i skolan och frånvaro av fritidsaktiviteter.

Det övergripande målet med insatsen är att erbjuda likvärdiga förutsättningar till en god hälsa för barn och unga i kommunen. Insatsen förväntas leda till att ge barn och unga i behov av särskilt stöd tillgång till en aktiv och meningsfull fritid genom deltagande i friskvårds- och aktivitetsgrupper. Ytterst handlar målsättningen om att fler unga ska nå målen i skolan genom att gå från inaktivitet till aktivitet med hjälp av fritidsaktiviteter med stöd av trygga vuxna.

Ansvar för arbetet ligger inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde, men arbetet innefattar även en omfattande samverkan med förskole- och grundskoleförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och lokala nämnden i Varberg, Region Halland.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta i ärendet beskrivna överväganden som nämndens remissvar på arbetsplan gällande friskvårds- och aktivitetsgrupper.

Redovisning enligt program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Enligt Kommunallagen (2017:725) 5 kap. 3 § ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheteter som utförs av privata utförare. Programmet omfattar alla verksamhet som kommunen upphandlar inom alla verksamhetsområden samt verksamheter som genom avtal överlämnas till privata utförare. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

Avtal med privata utförare ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt framgå hur samverkan mellan beställaren och utförarens ska genomföras och hur brister i verksamheten ska hanteras. Den kommunala huvudmannens möjligheter att besluta om sanktioner eller häva avtalet ska vara tydligt reglerat i avtal. Kommunens ansvar är att följa upp och kontrollera avtal med privata utförare. Omfattningen på kontrollen och uppföljningen kan dock se olika ut beroende på hur angelägen verksamheten är ur ett allmänintresse. Ju mer beroende invånarna är av verksamheten desto större är kravet på uppföljning och kontroll för att identifiera vilka risker som kan finnas.

Mot bakgrund av detta uppdrar kommunfullmäktige åt varje berörd nämnd att med utgångspunkt i programmet ansvara för att privata utförare inom nämndens verksamhetsområden bedriver verksamheten enligt:

 • de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
 • de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har fastställt i verksamhetsplaner.

Nämnden ska också i juni varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi följs upp.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna redovisning av uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.

Kartläggning av förskole- och grundskoleförvaltningens processer för överföring till Varberg direkt

Förskole- och grundskolenämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda arbetsuppgifter inom förvaltningen som skulle kunna utföras av Varberg Direkt, 2021-04-26, § 46. Återrapportering av förvaltningens arbete skulle delges nämnd innan Underlag till Budget 2022 och långtidsplan presenteras.

Förvaltningen överväger kontinuerligt organisationens processer för att identifiera ytterligare potentiella uppdrag till Varberg direkt. Kopplat till nämndens uppdrag har förvaltningen påbörjat en övergripande kartläggning av befintliga och potentiella utvecklingsområden. Fokus har varit på processer och ärenden som innebär en direkt kontakt med medborgare och externa aktörer samt faller inom ramen för ärenden som enligt ROSA-modellen är lämpliga att utföras av en medborgar- eller kundservice. ROSA (Rationell Organisering av Service Administrationen) är en metod som syftar till att förbättra och öka tillgängligheten till servicen, kvalitetssäkra processer och effektivisera administrationen. Ärenden som enligt denna modell är lämpliga att överföra till en medborgarservice innefattar att lämna information, ge vägledning, ansvara för administrativ hantering och handläggning samt fatta beslut i ärenden som i sin karaktär är så pass rutin- och regelstyrda att de inte kräver sakkunnig bedömning.

I förskole- och grundskoleförvaltningens fortsatta arbete kommer kartläggningen kunna användas som underlag i förvaltningens utvecklingsarbete och kontinuerliga dialog med Varberg direkt.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna förvaltningens återrapportering kopplat till nämndens uppdrag att utreda arbetsuppgifter som kan övergå till Varberg direkt.

Remiss: Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11)

Varbergs kommun har fått slutbetänkandet Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, SOU 2021:11, på remiss. Förskole- och grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden svarar på remissen i samverkan. Ett gemensamt remissvar skickas sedan till Utbildningsdepartementet som Varberg kommuns remissvar i ärendet.

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven redovisar i slutbetänkandet uppdraget att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner samt analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka särskolan.

Utredningen föreslår bland annat att:

 • Skolverket ska ges i uppdrag att ansvara för att ta fram kunskapssammanställningar inom områdena elevhälsa och stöd som kan bidra till att förbättra huvudmäns, rektorers och lärares möjligheter att välja effektiva insatser.
 • Skolverket och SPSM ska ges i uppdrag att ta fram ett stöd för den utredning som ska genomföras för att ta ställning till en elevs behov av särskilt stöd.
 • Ett krav på tillgång till speciallärare eller specialpedagog inom elevhälsan ska införas för att höja kvaliteten på kartläggning av stödbehov och utformning av insatser samt för att lärare ska ges ett bättre stöd i arbetet med att utforma inkluderande lärmiljöer.
 • En numerär reglering av tillgång till elevhälsan ska införas som anger att en skolläkare får ansvara för högst 7 000 elever, en skolsköterska för högst 430 elever, en psykolog för högst 1 000 elever och en kurator för högst 400 elever.
 • Det ska vara obligatoriskt för skolans huvudmän att redovisa tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator på skolenhetsnivå.
 • En garanti för tidiga stödinsatser ska införas för elever som läser ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik enligt grundsärskolans kursplaner.
 • Grundsärskolans timplaner bör förändras för att bättre möta elevernas behov och öka flexibiliteten för eleverna att läsa utifrån olika timplaner.
 • Grundsärskola ska byta namn till anpassad grundskola och gymnasiesärskola ska byta namn till anpassad gymnasieskola. För att skapa enhetlighet föreslås även att kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning ska byta namn till kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna förvaltningens överväganden och översända till Utbildningsdepartementet som kommunens remissvar i ärendet.

Resursskola

Resursskolor är en benämning som används för skolor som har begränsat sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd, där elevgrupperna är små och personaltätheten hög.

Tillgängliga lärmiljöer är en förutsättning för att alla barn och elever oavsett funktionsförmåga ska ha möjlighet att vara delaktiga och få goda möjlighet att lyckas i sitt lärande.1 Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig och ta hänsyn till barn och elevers olika behov. Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. De flesta elever kan tillgodogöra sig utbildningen genom att vi skapar tillgängliga lärmiljöer.

För ett fåtal elever är det svårt att hitta lösningar som fungerar på lång sikt och som skapar rätt förutsättningar för lärande i den traditionella skolmiljön. Trots att målet är att förbereda eleverna för vidare utbildning och arbete i ett inkluderande samhälle kan det vara så att vägen dit behöver vara i en annan miljö för vissa elever. För dessa elever finns möjlighet att få sin utbildning inom resursskolan, som är särskilt utformad för elever i behov av särskilt stöd.

Syftet med resursskolan är att skapa goda förutsättningar för lärande för de elever som har omfattande behov av individuella stödinsatser. Resursskolan ska genom flexibla och varierande lärmiljöer bidra till att möta elevernas olika behov så att de kan utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar. Detta sker genom tydliggörande pedagogik och individuella anpassningar där utbildning, fritidsverksamhet och samordnade insatser bildar en helhet.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att inrätta en resursskola i Varbergs kommun enligt i ärendet beskriven redogörelse för reglering och förutsättningar för resursskolan.

Undervisning och ledarskap 2021 - Grundskola, grundsärskola och fritidshem

Varje huvudman ska på övergripande nivå följa upp utbildningen genom ett systematiskt kvalitetsarbete. I Varberg genomförs det enligt årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet som innehåller fyra delmoment: Undervisning och ledarskap syftar till att följa och analysera arbetet med att främja elevers lärande. Värden och lika möjligheter sätter fokus på barns och elevers lika möjligheter i förskola och skola. Förutsättningar och resultat följer betyg och andra resultat i relation till olika förutsättningar för skolorna. Insatser och fokusområden innebär uppföljning och analys av riktade insatser eller andra prioriterade fokusområden. Ett delmoment är inte tillräckligt för att bedöma kvalitet och måluppfyllelse. Tillsammans ger delarna däremot en helhet av utbildningen, vilket sammanfattas i årsredovisning.

Övervägande nedan beskriver sammanfattningen av rapporten som förvaltningen gjort som ett resultat av processen Undervisning och ledarskap.

Undervisning och ledarskap utgår från tidigare års kvalitetsarbete Kunskap och lärande (elevenkät, elevsamtal och lärardialoger) med tillägget att kvalitetsdialoger genomförs med rektorer. Syftet är att rektorer tydligare ska få stöd i att ta hand om analysen från elevenkät och lärares samtal med elever i sin pedagogiska ledning av undervisningen. Ytterligare syfte är att knyta analysen av undervisningen till rektorernas arbete med utvecklingsplan och förvaltningsövergripande arbete med verksamhetsplan.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att det systematiska kvalitetsarbetet, avseende undervisning och ledarskap, enligt huvudmannens ansvar i Skollagen är genomfört.

Information Ekonomisk månadsrapport maj

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerade om Ekonomisk månadsrapport för maj månad.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Lokalrevision - Omvärldsbevakning

Avdelningschef ekonomi och lokaler samt förvaltningens lokalstrateger informerar om omvärldsbevakning inför den lokalrevision som behandlas av nämnden årligen i november.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Slutrapport Vidhögeskolan

I fastighetsinvesteringsprocessen, som fastställts av kommunstyrelsen och är ett övergripande ramverk som beskriver hur fastighetsinvesteringar ska hanteras inom Varbergs kommun, framgår att initierande nämnd, i detta fall förskole- och grundskolenämnden, ansvarar för att godkänna slutredovisning/slutrapport. Efter att initierande nämnd godkänt slutredovisningen/slutrapporten går den vidare för behandling i kommunstyrelsen.

Slutrapport Vidhögeskolan beskriver processen för den lokaloptimering av Vidhögeskolan som syftade till att skapa moderna, effektiva, ändamålsenliga och sammanhängande skollokaler för en F-9 skola med cirka 720 elever.

Lokaloptimeringen slutfördes under 2019 och innebar sammanfattningsvis att

 • lokaler som tidigare nyttjats av förskolan anpassades till skolverksamhet
 • ventilationsanläggningen anpassades för att skapa ett acceptabelt inomhusklimat
 • lokaler anpassades för att möta framtida lokalbehov och för att skapa god arbetsmiljö för elever och personal
 • utemiljön anpassades för att möta behoven hos olika åldersgrupper.

Slutkostnaden för projektet blev 41 600 380 kr, vilket innebär 7 650 380 kr (18 %) över budget. De ökade kostnaderna grundar sig i ett större underhållsbehov än vad som identifierades i förstudien.

I slutrapporten konstateras att lokaloptimeringen upplevts som positiv av både beställare och utförare. Erfarenheter som lyfts vidare till kommande projekt handlar om

 • att minska påverkan på verksamheten under byggnationstiden
 • resonemang kring hur upphandlingsförfarandet ska gå till för att skapa tydlighet
 • hur kontinuerlig kommunikation med både verksamhet och entreprenör upplevs som positivt.

Den NKI (nöjd kund index)-enkät som projektledaren skickade ut gav inte tillräckligt med svar för att kunna redovisas.

Erfarenhetsåtering för projektet med lokaloptimering på Vidhögeskolan genomfördes i maj 2021 och redovisas i bilaga till ärendet.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna information om slutrapport Vidhögeskolan.

Slutrapport Bosgårdsskolan

I fastighetsinvesteringsprocessen, som fastställts av kommunstyrelsen och är ett övergripande ramverk som beskriver hur fastighetsinvesteringar ska hanteras inom Varbergs kommun, framgår att initierande nämnd, i detta fall förskole- och grundskolenämnden, ansvarar för att godkänna slutredovisning/slutrapport. Efter att initierande nämnd godkänt slutredovisningen/slutrapporten går den vidare för behandling i kommunstyrelsen.

Slutrapport Bosgårdsskolan beskriver processen för den om- och tillbyggnation för Bosgårdsskolan som avsåg att skapa moderna, effektiva, ändamålsenliga och sammanhängande skollokaler.

Om- och tillbyggnationen slutfördes i juli 2018 och innebar sammanfattningsvis att

 • åtgärdande av brister i paviljonger som identifierats och dokumenterats av Arbetsmiljöverket
 • skolans olika delar knyts samman i en skolbyggnad
 • kapaciteten för antalet elever utökades

Slutkostnad för projektet blev 66 838 685 kr, 431 315 kr (1 %) under beslutad investeringsbudget (baserat på den utökade budgeten som fastställdes i april 2017 för att möta faktiskt behov av ytor samt ökade kostnader i entreprenaden).

Erfarenheter som lyfts vidare till kommande projekt handlar bland annat om

 • i så stor utsträckning som det är möjligt bör arbete under pågående verksamhet undvikas
 • en tydlig huvudtidplan med etappindelning, besiktningar och slutskede är ett bra verktyg för kommunikation med övriga aktörer.

Bedömningen är vidare att kapacitetsutredningen som ligger till grund för projektet inte möter verksamhetens faktiska behov samt att genomförande av ytterligare underhållande åtgärder på befintliga lokaler under projektets gång hade medfört ett mer genomarbetat helhetsintryck.

Den NKI (nöjd kund index)-enkät som projektledaren skickade ut gav inte tillräckligt med svar för att kunna redovisas.

Erfarenhetsåterföring för projektet med om- och tillbyggnad för Bosgårdsskolan genomfördes i maj 2021 och redovisas i bilaga till ärendet.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna information om slutrapport Bosgårdsskolan.

Kapacitetshöjande åtgärder Bläshammar skola - Hemkunskapssalen

Från läsåret 2021/22 utökas Bläshammar skola från årskurs F-5 till årskurs F-6 i enlighet med förskole- och grundskolenämndens beslut om förändrad skolorganisation (FGN 2020/0691). Omställningen till F-6 ställer krav på undervisningstimmar i hem- och konsumentkunskap enligt Läroplan och kursplaner för grundskolan (Lgr11). Det finns därmed behov av att återställa den halvt utrivna hemkunskapssalen på skolan för att kunna bedriva undervisning enligt kursplanen. Den ökade hyreskostnaden för att bygga om den gamla hemkunskapssalen beräknas till 50 tkr/år.

Ett alternativ till att återställa den befintliga hemkunskapssalen är att transportera eleverna från Bläshammar skola till Trönninge skola. Under läsår 21/22 finns det behov av undervisning för totalt 38 elever, det vill säga två halvklasser. Från och med läsår 22/23 beräknas behovet uppgå till totalt tre halvklasser. Det kommer därmed finnas behov av transport till och från skolan 1-2 gånger i veckan från år 1 och 2-3 gånger i veckan från år 2 och framåt, beroende på schemaläggning och resurser, vilket ställer krav på såväl lång framförhållning som tillgänglighet både vad det gäller lärare och lokaler. Årskostnaden för transport kan därmed variera från 72 tkr/år (en tur) och 144 tkr/år (två turer) till 216 tkr/år (tre turer).

Vid transport av elever till Trönninge skola kvarstår behovet av att renovera den gamla hemkunskapssalen till ett användbart utrymme. Om befintlig sal byggs om till två nya grupprum beräknas den ökade hyreskostnaden uppgå till 31 250 kr/år.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna hyra på 50 tkr/år och att nyttja 800 tkr av avsatta investeringsmedel i budgetpost verksamhetsanpassning lokal FGN för att återställa och optimera hemkunskapssalen på Bläshammar skola.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier.

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Ordförandebeslut

Ordförande informerar om följande ordförandebeslut:

 • Ansökan om nedsatt hastighet tillfällig lokal Rolfstorps skola – Folkets hus
 • Hyreskostnad/ventilation tillfällig lokal Rolfstorps skola – Folkets hus

Nuläge Covid-19

Förvaltningschef informerar att frånvaron kopplad till covid-19 är låg i både förskola och grundskola och beskriver vidtagna åtgärder inför läsårsstart.

Arbetsmiljöverket

Förvaltningschef informerar om inkommen underrättelse från Arbetsmiljöverket gällande begäran om arbetsmiljöåtgärd enligt AML 6:6A - Covid-19.

Bygglov Björkedalsskolan

Grundskolechef informerar om bygglovsprocessen för Björkedalsskolan (resursskolan).

Förskola Väröbacka

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om alternativ för förskoletomt i Väröbacka/Limabacka.

Övriga frågor

Simkunnighet

Linda Berggren (S) ställde på arbetsutskottet den 7 juni en fråga om simkunnighet.

Grundskolechef informerar om kunskapskrav kopplat till simkunnighet, redovisar hur många elever som inte klarat simkunnighetstest det senaste året samt resonerar kring rektors ekonomiska förutsättningar för att kunna stötta de elever som inte klarar simkunnighetstestet.

Bemanningsläge grundskolor inför läsårsstart

Ann-Kristin Herdell (KD) ställer fråga om bemanningsläget på grundskolorna inför läsårsstart.

Grundskolechef beskriver bemanningsläget för pedagoger och rektorer inför läsårsstart.

Kartläggning av måltidskostnader

Cecilia Rönn (L) ställde på arbetsutskottet den 7 juni en fråga om kartläggning av måltidskostnader och önskade information om hur stor andel av måltidskostnaderna som utgörs av specialkost samt hur stor andel av specialkosten som utgörs av så kallad önskekost.

Förvaltningschef informerar att det antalsmässigt är knappt 2 000 (17 procent) specialkost av 11 700 inskrivna barn/elever på förskola, skola och gymnasium. Av de 2 000 är drygt hälften vegetarisk kost/utan fläsk och knappt hälften är medicinska specialkost eller alternativ kost (önskekost). Alternativ kost/önskekoster är cirka 250 vilket motsvarar 2 procent av antal inskrivna barn/elever.

Kostnaden för specialkost respektive normalkost är densamma men specialkosten är mer resurskrävande.

På varberg.se kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet och den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen genom att skicka ett mejl till fgn@varberg.se.

ikon

Nyheter