Sök

2021-04-30

Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 26 april

Här kan du ta del av förskole- och grundskolenämnden beslut den 26 april och korta beskrivningar av ärendena.

Tema Inför budget 2022

Utvecklingschef och avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om processen inför budget 2022.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Tema Barnkonventionen

Utvecklingschef och verksamhetsutvecklare informerar och håller i tema om Barnkonventionen.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Genomförande av Barnkonventionen

I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär att det ställs högre krav på kommunerna att stärka sitt barnrättsarbete och se till att rättigheterna omsätts i praktiken.

Barnkonventionen som lag innebär att arbetet med att säkra barnets rättigheter i praktiken stärks ytterligare. Det ställer högre krav på kommuner och regioner att systematisera, organisera och förstärka pågående arbete och processer kring barns rättigheter. För att vi ska kunna leva upp till de krav som ställs utifrån barnkonventionen är de grundläggande förutsättningarna en avgörande del. Styrdokument och beslut som tydligt anger att vi ska jobba aktivt med ett genomförande av Barnkonventionen sätter grunden för arbetet och är en grundläggande förutsättning för den kommande arbetet. Det är viktigt att styrningen rinner ner i hela organisationen för att alla processer ska bli rättighetsbaserade.

För att barnkonventionen ska kunna genomföras och varje barn få sina rättigheter tillgodosedda, behöver alla med ansvar för barnkonventionen ha kunskap om rättigheterna i konventionen. Det behöver också finnas en förmåga att tillämpa rättigheterna i praktiken.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att förskole- och grundskolenämnden systematiserar och förstärker arbetet med Barnkonventionen samt att ge förskole- och grundskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig handlingsplan för genomförandet.

Information Återkoppling Nämndens ledamöter möter rektorer i förskolan

Verksamhetschef förskola sammanfattar och återkopplar från dagen den 19 april när nämndens ledamöter mötte rektorerna i förskolan.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Kostnader för och handläggning av skolskjuts

Avdelningschef ekonomi och lokaler, grundskolechef och förvaltningsjurist informerar om kostnader för och handläggning av skolskjuts.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Nya riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Förskole- och grundskoleförvaltingen har arbetat fram nya riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola. I arbetet med framtagande av de nya riktlinjerna har följande områden särskilt uppmärksammats: barn och deras hälsa, gång- och cykelvägar, avstånd mellan hem och skola/hållplats samt avgift för misskötsel gällande avbokning av skoltaxi. Den översyn som gjorts och de förslag på justeringar som lämnats medför i första hand ett förtydligande av de bestämmelser som redan finns idag. Det som dock kan påverka vårdnadshavare är förslaget om att debitera en avbeställningsavgift om vårdnadshavare missköter att avboka planerad skoltaxi.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta Riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola enligt upprättat förslag, att upphäva Regler för skolskjuts Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, BUN 2018/0044 samt att på lämpligt ställe i Riktlinje för skolskjuts lägga till information om att förvaltningens utredare använder sig av Trafikverkets databasverktyg som stöd för att fatta beslut i ärenden om trafikförhållanden.

Information Månadsrapport Mars

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om ekonomisk månadsrapport mars.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Svar på remiss utveckla tjänster, Varberg direkt

Förskole- och grundskolenämnden har tillsammans med övriga nämnder i kommunen mottagit servicenämndens remiss på förslag till uppdrag och tjänster som helt eller delvis kan överföras från förvaltningarna till Varberg direkt.

I Varberg direkts uppdrag ingår dels att utveckla tjänster som de redan utför och dels att se vilka tjänster som kan bli effektivare och ge bättre service om de utförs av Varberg direkt. Varberg direkt har i rapporten Utveckla tjänster, Varberg direkt beskrivit förslagen till förändrade och nya uppdrag som Varberg direkt kan erbjuda förvaltningarna. Förslaget innehåller uppdrag av tre kategorier, uppdrag där processen bedöms kunna överföras i sin helhet, uppdrag där delar av processen kan överföras samt uppdrag som rör besök eller är en komplettering av befintliga uppdrag.

Utifrån de förslag som tagits fram av serviceförvaltningen gällande nya och utökade tjänster och uppdrag är den som berör förskole- och grundskoleförvaltningen Webbredaktör www.varberg.seVarberg direkt. Bedömningen är att det är positivt med fortsatt dialog för att undersöka om det finns processer där hanteringen och uppdateringen av information på varberg.se kan bli mer effektiv om den överfördes till Varberg direkt.

Bedömningen är vidare att det är positivt med en fortsatt dialog med Varberg direkt framöver för att identifiera fler processer och tjänster som skulle vara lämpliga att överföra till Varberg direkt från förvaltningen.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna förvaltningens överväganden och översända till servicenämnden som nämndens remissvar i ärendet. Nämnden beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka arbetsuppgifter inom hela nämndens organisation som kan övergå till Varberg Direkt och att återrapportering av utredning sker innan Underlag till Budget 2022 och långtidsplan presenteras.

Yttrande gällande landsbygdsstrategi för Varbergs kommun

för Varbergs kommun i syfte att ge landsbygdsfrågorna en riktning. Landsbygdsstrategin utgör underlag för kommunens prioriteringar kring kommersiell service och blir tillsammans med översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och ortsutvecklingsstrategier ett underlag för det regionala serviceprogrammet.

I landsbygdsstrategin har strategiska utvecklingsområden och insatser för landsbygdsutveckling i Varbergs kommun prioriterats. De fem utvecklingsområden med insatser där kommunen tillsammans med andra aktörer över tid kan utveckla landsbygden är att:

  • Skapa attraktiva livsmiljöer för fler
  • Främja hållbar mobilitet
  • Välfungerande service och välfärd
  • Stärka det lokala näringslivet
  • Stödja lokalt engagemang och främja dialog

Förskole- och grundskolenämnden ser positivt på att kommunen arbetar med att skapa en landsbygdstrategi och välkomnar möjligheten att lämna sitt yttrande. Sammantaget bör det övervägas om förskole- och grundskolenämndens lagstadgade utbildningar och verksamhet kan utgöra en tydligare del i Varbergs kommuns landsbygdsstrategi.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillstyrka förslag gällande landsbygdsstrategi för Varbergs kommun samt att överväganden i yttrandet beaktas.

Yttrande över Framtidens Sibbarp – förslag till ortutvecklingsstrategi

Ortsutvecklingsstrategin Framtidens Sibbarp ska utgöra ett planeringsunderlag vid utveckling av kommunens mindre orter och är en utvecklingsprocess för att ta vara på lokala initiativ som bidrar till en positiv utveckling på orten och därmed i kommunen som helhet.

Strategin berör övergripande mark- och vattenanvändningsfrågor som exempelvis förslag på inriktningar och utredningsområden för bostäder och andra typer av utvecklingsfrågor kan vara viktiga för orten. Ortutvecklingsstrategin är ett kunskapsunderlag som är framtaget av en arbetsgrupp bestående politiker, tjänstemän och representanter från bygden och är inte reglerad i plan- och bygglagen.

Förskole- och grundskoleförvaltningen ser positivt på förslaget till ortutvecklingsstrategi för Sibbarp i Varbergs kommun.

Ortsutvecklingsstrategins innehåll påverkar förskole- och grundskolenämndens verksamheter. De i ortutvecklingsstrategin beskrivna inriktningarna för utbyggnad av bostäder skulle betyda en växande befolkning i Sibbarp vilket sannolikt genererar fler barn och elever i förskole- och grundskolenämndens verksamheter.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillstyrka förslag till ortutvecklingsstrategi för Sibbarp samt att överväganden i yttrandet beaktas.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier.

Delegeringsbeslut/meddelande

beslutade att tillstyrka detaljplanen samt att förskole- och grundskoleplatser behöver säkras inför byggnation av bostäder.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier.

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Nuläge Covid-19

Förvaltningschef informerar om nuläget kring Covid-19 och hur verksamheten påverkas.

Från och med måndagen den 19 april bedrivs undervisningen genom närundervisning. Denna återgång föranledde att Lärarnas Riksförbund lämnade in en begäran om arbetsmiljöåtgärd enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen som förvaltningen har besvarat. Arbetsmiljöverket kommer utifrån detta att genomföra en inspektion.

Vidare informerar förvaltningschef att Region Halland har förtydligat instruktioner för hur smittspårning bland elever i grundskolan ska genomföras.

Moduletablering Rolfstorp och Bläshammar

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om processen och nuläget för moduletablering på Rolfstorp och Bläshammar skolor. Som tidigast kan moduler finnas på plats vecka 48. Förseningarna beror på att de anbud som lämnades in inte uppfyller ställda tillgänglighetskrav.

Parallellt med detta arbete undersöker kommunen hur andra lokaler kan nyttjas till undervisningslokaler.

Resursskola

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar att det finns ett preliminärt bygglov för resursskolan och att mer information kommer när ett formellt besked om bygglov lämnats.

Grundskolechef informerar att ett inriktningsbeslut gällande förutsättningarna för resursskolan kommer att presenteras för nämnden i juni.

Remiss Kollektivtrafikplan 2022

Förvaltningsjurist beskriver den remiss gällande kollektivtrafikplan 2022 som nämnden ombetts besvara med kort svarstid. Remissen samt förslag på yttrande presenteras för nämnden och kommer att hanteras vidare genom ett brådskande ordförandebeslut.

Sommaromsorg Förskola och fritidshem

Grundskolechef informerar om samordningen och planeringen inför sommaromsorg för förskola och fritidshem.

Skolriksdagen

Ordförande informerar att det har varierat hur förskole- och grundskolenämnden har varit representerade på Skolriksdagen. Ordförande informerar vidare att Skolriksdagen årets datum sammanfall med sammanträden för nämnd och kommunstyrelsen och att deltagande inte varit aktuellt.

Övriga frågor

Uppföljning resursfördelningsmodell - fritidshem

På nämnden den 29 mars ställde Mattias Svensson (S) fråga om fritidshem kopplat till ärende Uppföljning resursfördelningsmodell.

Avdelningschef ekonomi och lokaler svarar på frågan och meddelar att vi har fler barn per heltidstjänst än liknande kommuner.

På varberg.se kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet och den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen genom att skicka ett mejl till fgn@varberg.se.

ikon

Nyheter