Sök

2022-09-27

Beslut i korthet - Förskole- och grundskolenämnd 26 september

Här kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens beslut den 26 september och beskrivningar av ärendena.

Temabild för beslut i korthet på förskole- och grundskoleförvaltningen

Tema Uppdrag och satsningar från nämnd

Förvaltningen informerar om arbetet som utförs inom de uppdrag och satsningar som förskole- och grundskolenämnden beslutat.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Förskole- och grundskolenämndens delårsrapport 2022

Förskole- och grundskolenämnden avger efter augusti 2022 en delårsrapport med uppföljning avseende mål, ekonomi och personalfrågor samt avvikelser mot planerad verksamhet. Vad gäller målen beskrivs arbetet som gjorts under perioden januari till och med augusti.

Rapporten beskriver också det ekonomiska utfallet per 31 augusti 2022 tillsammans med en prognos för helåret. Vidare görs en uppföljning av personalfrågor avseende personal- och kompetensförsörjning och motiverade medarbetare.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna förskole- och grundskolenämndens delårsrapport 2022.

Förskole- och grundskolenämndens sammanträdestider 2023

Förskole- och grundskolenämnden beslutar om sammanträdestider för kommande år.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att fastställa sammanträdestider och fördjupningsdagar enligt förslag i ärende.

Yttrande över remiss gällande revidering av reglementen

Kommunstyrelsens förvaltning har inför ny mandatperiod gjort en översyn av nämndernas reglementen. Samtliga nämnders arbetsformer har uppdaterats utifrån SKR:s struktur. Utöver detta har reglementen reviderats, bland annat, utifrån språkliga justeringar och ny lagstiftning. Samtliga reglementen har även fått ett tillägg gällande avvikelser från investeringsbudget utifrån kommunens riktlinje för investeringar samt ett tillägg gällande hur initiativärenden ska hanteras.

Det är positivt att kommunen följer SKR:s struktur och att reglementena över lag förtydligats. Synpunkter som lyfts fram är att det bör framgå att grundsärskolan från och med den 2 juli 2023 byter namn till anpassad grundskola. I yttrandet lyfts också att den tidigare skrivningen om avbruten tjänstgöring bör vara kvar eftersom den möjliggör en tydlig hantering av injustering oberoende av gällande majoritetsförhållandena samt att § 24 Undertecknande av handlingar bör tydliggöras.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta yttrande över remiss gällande revidering av reglementen enligt beskrivning i ärendet.

Revidering av Riktlinje – Skolplacering i förskoleklass och grundskola

Av skollagen framgår att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. Detta innebär att elever i första hand ska placeras på den skola som de önskar men lagen ger samtidigt närhetsgarantin företräde framför rätten att placeras vid vald skola.

Revideringen av riktlinje för skolplacering i förskoleklass och grundskola består framför allt av en uppdatering av urvalskriterier vid skolplacering i det fall fler elever önskar placering på en skola än vad skolan har möjlighet att ta emot. Nuvarande urvalskriterier är följande:

  1. Skolspår (gäller endast elever som påbörjat en skolplacering)
  2. Upptagningsområde
  3. Relativ närhet
  4. Lottning

I det nya förslaget på riktlinje för skolplacering införs absolut närhet som urvalskriteriet i de fall två, eller fler, elever har exakt samma relativa närhet till önskad skola. Absolut närhet innebär det faktiska avståndet mellan hem och skola. Eleven som bor närmast önskad skolan har då förtur. Om två elever har samma relativa och absoluta närhet sker lottning.

Ytterligare revideringar har genomförts, bland annat gällande tydliggörande av rutin för elever som flyttar till Varbergs kommun samt tydliggörande av handläggning vid mottagande till resursskola och handläggning för elever med skyddade personuppgifter.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta reviderad riktlinje för skolplacering i förskoleklass och grundskola enligt upprättat förslag.

Information Underhåll inomhus- och utomhusmiljön

Representanter från serviceförvaltningen och samhällsutvecklingskontoret informerar om arbetet med underhåll av inomhus- och utomhusmiljön.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Ramprogram för förskolor i Varbergs kommun

Enligt Riktlinje för lokalförsörjning, antagen av kommunstyrelsen 2020-09-29, § 166, ska ramprogram antas av respektive facknämnd och revideras minst en gång per mandatperiod eller vid behov.

Syftet med ett ramprogram är att uppnå en jämförbar standard i kommunens verksamhetslokaler. Programmet ska användas som ett tidsbesparande styrdokument vid projektering/byggnation av verksamhetslokaler och innehåller anvisningar för övergripande utformning och innehåll med syfte att uppnå en behovsanpassad, funktionell och stimulerande miljö. Ramprogrammet ska även fungera som ett hjälpmedel vid ombyggnation och/eller anpassningar av befintliga förskolor samt vid moduletablering.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att återremittera ärendet med uppdrag att se över de pedagogiska ytorna.

Godkännande av förstudierapport Kapacitetshöjande åtgärder på Väröbackaskolan

I november 2019 fattades beslut om att under en treårsperiod fasa om Väröbackaskolan till en F-9 skola. Detta beslut har ställt ytterligare krav på bland annat nytt tillagningskök, större matsal samt ytterligare klassrum.

Förstudien har tittat på flera om- och tillbyggnadsalternativ för detta som efter analys resulterat i ett förslag där skolan ökar sin kapacitet till 650 elever genom tillbyggnad av en högstadiedel för grundskolan.

Förslaget innebär att en ny högstadiedel skapas, då det är denna som växer mest. Ny högstadiedel avser inrymma teorisalar för att möta behovet av 4-parallellig åk 7-9, 2 NO-salar, ny fullstor hemkunskapssal med 8 tillagningskök samt lärararbetsplatser. I denna byggnad skapas även utrymme för elevernas skåp, uppehållsyta samt elevcafé. I den nya byggnaden skapas även nytt tillagningskök samt matsal för hela skolans behov samt centralförråd för att motta leveranser till skolan.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna förstudierapport Kapacitetshöjande åtgärder på Väröbackaskolan för att öka skolans kapacitet till 650 elever, föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna förstudiens beräknade investering på 126 mnkr, varav 4 mnkr kommer belasta förskole- och grundskolenämndens budget för inventarier samt att godkänna förskole- och grundskoleförvaltningens ökade hyreskostnad motsvarande 7 mnkr per år. Paragrafen justerades omedelbart.

Godkännande av förstudierapport Ny grundskola och idrottshall i Nordväst

Förstudien avser en F-9 skola med tillhörande idrottshall, skolgård, angöring och parkering. Vid placering av byggnaderna har hänsyn tagits till möjlighet att bygga till en förskola på fastigheten om behov uppstår i framtiden.

Bakgrunden till behovet är den befolkningsökning som skett norr om Varberg och ser ut att fortsätta. Skolan kommer avlasta Bläshammarskolas upptagningsområde i åk F-6 samt avlasta Trönninge skola genom att Bläshammarskolans elever går åk 7-9 i den nya skolan istället för på Trönninge skola.

Justeringar av upptagningsområden gör att även Deromeskolan och Vidhögeskolan avlastas.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna förstudierapport Ny grundskola och idrottshall i Nordväst, föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna förskole- och grundskolenämndens del av förstudiens beräknade investering på 319,9 mnkr, varav 21,2 mnkr kommer belasta nämndens budget för inventarier, godkänna förskole- och grundskoleförvaltningens hyreskostnad för nya skolan i Nordväst på 17,9 mnkr per år samt att föreslå att principbeslut för Svanencertifiering formuleras, beslutas och finansieras på central nivå i kommunen.

Information Handlingsplan Barnkonventionen

Verksamhetsutvecklare informerar om Handlingsplan Barnkonventionen.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationerna i handlingarna.

Information Anmälan och återrapportering av kränkande behandling (ackumulerad nivå)

Barn- och elevhälsachef och verksamhetsutvecklare informerar om Anmälan och återrapportering av kränkande behandling (ackumulerad nivå).

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier för perioden 2022-08-23 till 2022-09-19.

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden för perioden 2022-08-23 till 2022-09-19.

Ordförande/förvaltningschef informerar

SKAL – kommunens yrke

Elisabeth Mellgren (S) ställer fråga kring SKAL. Frågeställaren anser att det är anmärkningsvärt att kommunens yrken inte kommer in tidigare i detta arbete utan att stort fokus i stället är på näringslivet.

Övergripande kompetensutvecklingsinsatser

Elisabeth Mellgren (S) ställer fråga kring hur de övergripande kompetensutvecklingsinsatserna som presenterades på nämnden den 29 augusti finansieras.

Rekrytering verksamhetschefer

Förvaltningschef informerar att fördjupningsintervjuer inför rekrytering av verksamhetschefer pågår.

Kommungemensam bemanningsenhet

Förvaltningschef informerar om den kommungemensamma bemanningsenheten som från och med 1 januari 2023 ska hantera tillsättning av korttidsvikarier.

Övriga frågor

Belysning grundskola

Ann-Kristin Herdell (KD) ställer fråga kring belysning på grundskola.

Förvaltningschef svarar att frågan tas med till serviceförvaltningen.

Personal på fritidshemmet

Ann-Kristin Herdell (KD) lyfter fråga kring personal och deras upplevelse av sin arbetsmiljö.

Förvaltningschef tar med frågan till aktuell rektor.

Läsårstider

Ann-Kristin Herdell (KD) ställer fråga kring placering av studiedagar i läsårstiderna.

Förvaltningschef svarar att studiedagar planeras för att få en så jämn fördelning av veckodagar som möjligt över året. Informationen som går ut i samband med att läsårstiderna beslutas kommer att förtydligas.

På varberg.se kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet och den senaste kallelsen. Länk till annan webbplats.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen genom att skicka ett mejl till fgn@varberg.se.

ikon

Nyheter