Sök

2021-10-05

Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 27 september

Här kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens beslut den 27 september och korta beskrivningar av ärendena.

Tema Kompetensförsörjning

Administrativ chef och teamledare HR informerar om arbetet med kompetensförsörjning utifrån förutsättningar, nuläge och strategier samt om arbetet med tjänsteplanering.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Förskole- och grundskolenämndens delårsrapport 2021

Förskole- och grundskolenämnden avger efter augusti 2021 en delårsrapport med uppföljning avseende mål, ekonomi och personalfrågor samt avvikelser mot planerad verksamhet. Vad gäller målen beskrivs arbetet som gjorts under perioden januari till och med augusti.

Rapporten beskriver också det ekonomiska utfallet per 31 augusti 2021 tillsammans med en prognos för helåret. Vidare görs en uppföljning av personalfrågor avseende personal-och kompetensförsörjning och motiverade medarbetare.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna delårsrapport 2021.

Godkännande av förstudierapport Borgasgårds förskola

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-31 (KS 2018/0391) att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för byggnation av förskola i Träslöv. Syftet med denna förstudie är att ta fram beslutsunderlag och en rekommendation till förskole- och grundskoleförvaltning och nämnd, kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige, att fatta beslut om investeringsvolym och ge klartecken att starta projektering och byggnation av Borgasgårds förskola.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för komplettering för att sänka investeringskostnad till i nivå med kostnad per barn enligt de senast fem byggda förskolor plus indexuppräkning (59 000 000 kr för 160 barn), införliva utegrupp på 20 barn med tillhörande lokaljusteringar (tex kapprum, toaletter, torkskåp, matplats, utemiljö) (denna kostnad ska särredovisas i projektet och vara väsentligt lägre per barn än övrig projektkostnad per barn) samt att ta bort särkrav som ej är lagstadgade. Att bygga giftfritt på förskola ska vara en självklarhet.

Tema Tillgängliga lärmiljöer

Verksamhetsutvecklare och utvecklingschef, tillsammans med representanter från verksamheten, informerar om arbetet med tillgängliga lärmiljöer.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Kränkande behandling (ackumulerad nivå)

Verksamhetschef barn- och elevhälsa informerar om kränkande behandling på ackumulerad nivå för föregående läsår och beskriver vilka utvecklingsområden som identifierats.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Nuläge Utredning av långsiktiga behov av förskoleplatser i Varbergs kommun

Verksamhetsutvecklare informerar om nuläget för den utredning av långsiktiga behov av förskoleplatser i Varbergs kommun som kommer att presenteras för förskole- och grundskolenämnden i november 2021.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Kulturstrategi

Grundskolechef informerar om arbetet med kulturstrategi för barn och unga som arbetas fram tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och som kommer att presenteras för förskole- och grundskolenämnden i november 2021.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier.

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden.

Ordförande och förvaltningschef informerar

Nuläge Covid-19

Förvaltningschef informerar om nuläge Covid-19

  • låg smittspridning av covid-19 i verksamheten
  • Arbetsmiljöverket har lämnat över ett föreläggande med vite

Invigning av Stenens förskola

Ordförande informerar att inbjudan till invigning av Stenens förskola, som hålls den 4 oktober, har skickats ut till nämndens ledamöter.

Sammanträde 8 november

Ordförande informerar att sammanträdet den 8 november kommer att genomföras fysiskt.

Övriga frågor

Simundervisning

Gerhard Eriksson (V) ställer fråga om simundervisning och undrar om rektors prioritering av denna aktivitet samt finansiering av simundervisning, även i relation till fristående grundskolor.

Grundskolechef informerar om de obligatoriska inslagen i simundervisningen och att dessa är finansierade genom centrala medel. De fristående verksamheterna får ersättning för de medel som avsätts i förvaltningens centrala budget.

Rolfstorps skola – återlämnande av arbetsmiljöansvar

Mattias Svensson (S) ställer fråga om rektors återlämnande av arbetsmiljöansvar på Rolfstorps skola och undrar om bakgrunden till återlämnandet samt hur situationen ser ut idag.

Grundskolechef informerar att arbetsmiljöansvaret kopplat till utemiljön lämnades tillbaka. Åtgärder för utemiljön har vidtagits och rektor har återtagit det fulla arbetsmiljöansvaret.

Erfarenhetsåterföring Matsalar förskolor

Efter yrkande från Mattias Svensson (S) beslutade förskole- och grundskolenämnden att ge förskole- grundskoleförvaltningen i uppdrag att utvärdera matsalsfunktionen i de förskolor som byggts de senaste fem åren med hjälp av pedagoger och rektorer som verkar i dessa förskolor.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att ge förskole- grundskoleförvaltningen i uppdrag att utvärdera matsalsfunktionen i de förskolor som byggts de senaste fem åren med hjälp av pedagoger och rektorer som verkar i dessa förskolor.

På varberg.se kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet och den senaste kallelsen. Länk till annan webbplats.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen genom att skicka ett mejl till fgn@varberg.se

ikon

Nyheter