Sök

2022-03-04

Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 28 februari

Här kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens beslut den 28 februari och beskrivningar av ärendena.

Ekonomisk månadsrapport december och januari

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om ekonomisk månadsrapport december 2021 och januari 2022.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Årsredovisning 2021

Förskole- och grundskolenämnden avger efter kalenderåret 2021 en årsredovisning innehållande en redovisning av ekonomi, målredovisning samt personalredovisning.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna förskole- och grundskolenämndens årsredovisning 2021.

Hantering av över- och underskott 2021

Förskole- och grundskolenämnden redovisar för 2021 en positiv budgetavvikelse om 6,2 mnkr efter avdrag för överskott av måltider på 1,6 mnkr, vilket motsvarar 0,44 % av tilldelad budgetram. Det sammantagna överskottet beror på både redovisade överskott och underskott inom nämndens verksamhetsområden.

Utifrån kommunens ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samthantering av resultatutjämningsreserv och nämnderna över och underskott” kommer över- och underskott upp till 0,5% av fullmäktige beslutad driftsbudget för nämnden regelmässigt överföras till nämndens resultatreserv, därav krävs inget beslut. Nämnden har dock valt att besluta om hantering av över- och underskott.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att överskott 2021 om +6,2 mnkr hanteras via nämndensresultatreserv.

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2021

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa samt för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra ska det förbättras. Av föreskriften framgår bland annat också att arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Förskole- och grundskolenämnden har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Nämnden har fördelat arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen som i sin tur fördelat vidare arbetsmiljöuppgifter till verksamheternas samtliga chefer. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genomförs i enlighet med Varbergs kommuns riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 har ägt rum på ett samordnat sätt för hela Varbergs kommuns organisation och genomförts i form av en enkät som samtliga chefer haft i uppgift att besvara. Om möjligt ska enkäten ha besvarats med stöd av skyddsombudet.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2021.

Erfarenhetsåterföring matsalar förskolor

Förskole- och grundskolenämnden beslutade 27 september 2021, § 112, att ge förskole- och grundskoleförvaltningen i uppdrag att utvärdera matsalsfunktionen i de förskolor som byggts de senaste fem åren med hjälp av pedagoger och rektorer som verkar i dessa förskolor.

En SWOT-analys ("Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och "Threats") skickades ut till rektorerna på de berörda förskolorna där de ombads att tillsammans med pedagogerna reflektera över och utvärdera matsalsfunktionen utifrån begreppen: styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

 • Bolmens förskola
 • Bumerangens förskola
 • Göthriks förskola
 • Håstens förskola
 • Klapperstenens förskola
 • Rolfstorps förskola
 • Skällinge förskola
 • Stenens förskola
 • Trönningebjärsvägens förskola
 • Vidhöge förskola

Utifrån verksamhetens utvärdering/analys av matsalsfunktionen är förvaltningens bedömning att samtliga utvärderade förskolor ställer sig positiva till en separat matsal på förskolan.

Förskole- och grundskoleförvaltningens lokalteam kommer bearbeta utvärderingen i pågående Ramprogram för förskola samt Rumsfunktionsprogram för förskola.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna utvärdering av matsalsfunktionen i nybyggda förskolor(FGN 2021-09-27, § 112).

Förstudie Förskola Bläshammar

Förskole- och grundskolenämndens Utredning av långsiktiga behov avförskoleplatser i Varbergs kommun (FGN 2021/0394) ger ett komplett underlag för behovsanalyser och del av åtgärdsval, där förslag på och prioriterade förstudier för nya förskolor eller utökad kapacitet på befintliga enheter kan tas fram.

Behovet av förskoleplatser inom upptagningsområdet för Bläshammar skola är långt större än kapaciteten och det bedöms vara av stor vikt med framdrift av detta projekt.

Fastigheten Bläshammar 5:2 är belägen mellan nuvarande Siers förskola och Bläshammar grundskola. Fastigheten är inte längre aktuell för grundskolans utveckling då beslut om förstudie för ny grundskola i upptagningsområdet redan är taget (ny grundskola i Tångaberg). Fastigheten har idag en gällande detaljplan som medger byggnation av ny förskola. Bedömd lämplig storlek på enheten, baserat på fastighetens förutsättningar och behovet i prognosperiodens bortre utblick år 2036, är minst 120 platser.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt samhällsutvecklingskontoret attgenomföra en förstudie av förskola i Bläshammar med minst 120platser på kommunal fastighet Bläshammar 5:2, att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt samhällsutvecklingskontoretatt i förstudien bedöma möjligheten till nyttjande av ”uteklassrum”samt utreda dimensionering av kapprum och WC i nära anslutningtill entré med syfte att klarlägga förutsättningar för en förskola medfler än 120 platser samt att godkänna förstudiens kostnader om upp till 350 tkr som uppståroavsett om projektet färdigställs.

Värden och lika möjligheter 2021 (SKA)

Värden och lika möjligheter är en utvecklingsprocess i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Uppföljningen kombineras med en analys som syftar till reflektion och utveckling på förskolorna och skolorna. Områden som följs är värdegrundsarbete och kompensatoriskt uppdrag för välmående, utveckling och lärande. Varje år väljs några specifika områden som blir fokus i dialog och analys.

2021 års uppföljning fokuserar på övergångar och har genomförts i dialogform där rektorerna arbetet i tvärgrupper. Det har även genomförts en rektorsenkät om övergångar och överlämningar.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att det systematiska kvalitetsarbetet, avseende värden och likamöjligheter, enligt huvudmannens ansvar utifrån skollagen är genomfört.

Yttrande över motion om förbättrad arbetsmiljö och lärandemiljö i förskola och fritidshem

Kommunstyrelsen har begärt yttrande av förskole- och grundskolenämnden gällande motion om förbättrad arbetsmiljö och lärandemiljö i förskola och fritidshem.

Motion från Jeanette Qvist (S) och Linda Berggren (S) föreslår kommunfullmäktige att besluta:

 • Att ge Förskole- och grundskolenämnden i uppdrag att göra enfördjupad analys av barngruppernas verkliga storlek i förskolor ochfritidshem i Varbergs kommun,
 • Att därefter redovisa analysen för Förskole- ochgrundskolenämnden samt ge förslag på hur barngrupper i förskoloroch fritidshem i Varbergs kommun kan organiseras i enlighet medSkolverkets nationella riktlinjer, utifrån personalens utbildning ochkompetens, personaltäthet, barngruppens sammansättning samtförskolans/fritidshemmets fysiska miljö.
 • Att även redovisa en långsiktig plan for personalförsörjning ochekonomi för att vända utvecklingen av en försämrad arbetsmiljö förpersonalen och säkerställa goda förutsättningar för alla barnsvälbefinnande och undervisning, med färre barn i grupperna ochökad personaltäthet i förskola och fritidshem.

Förskole- och grundskolenämnden välkomnar Motion om förbättradarbetsmiljö och lärandemiljö i förskola och fritidshem. Området är av yttersta vikt för personal och barn inom nämndens verksamheter. Nämnden anser att det finns en uppföljning och styrning med identifierade förbättringsområden som omhändertar motionens förslag.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att avstyrka motionen med hänsyn till att det tillhör grunduppdraget ochpågår enligt förvaltningens kontinuerliga arbete samt att ge förvaltningen i uppdrag att se över mätetalen för analys avbarngruppernas storlek över hela öppettiderna i förskolor ochfritidshem och följa upp detta enligt befintligt årshjul.

Kompletterande uppdrag till ärende Utredning av långsiktiga behov av förskoleplatser i Varbergs kommun (FGN 2021/0394)

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera uppdrag Dnr FGN2021/0394 att skyndsamt utreda och komma med förslag på hurbehovet av förskoleplatser i Väröbacka, Kungsäter, Lindberg,Derome, Bläshammar, Göthrik, Sibbarp och Spannarp kantillgodoses lokalt inför höstterminen 2022.

Kulturstrategi för barn och unga

I budget 2021 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att revidera kulturplan och kulturgaranti för barn och unga. I enlighet med kommunens riktlinjer för styrdokument ändrades namnet till Kulturstrategi för barn och unga. Förskole- och grundskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig över strategin innan den fastställs av kultur- och fritidsnämnden.

I Varbergs kultur-och fritidspolitiska strategi, antagen av kommunfullmäktige 2014-04-22 § 65, understryks att kommunens skolor och kulturinstitutioner bör bedriva ett nära samarbete i syfte att integrera kultur i barns och ungas vardag. Kultur-och fritidspolitiska strategin sätter ramar, riktlinjer och struktur för kommunens arbete med kultur.

Kulturstrategi för barn och unga syftar till att strukturera och organisera kulturarbetet för barn och unga 0–19 år. Strategin underlättar och är en förutsättning för att förvaltningarna ska kunna ta del av bidrag från Region Halland samt i ansökan om bidrag till Skapande skola från Statens kulturråd.

Kulturstrategin för barn och unga innehåller tre fokusområden som är framtagna i ett gemensamt arbete mellan förskole- och grundskoleförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Strategins mål och fokusområden har bland annat sin grund i Varbergs kultur- och fritidspolitiska strategi, nationella kulturpolitiska mål och FNs barnkonvention där barn och ungas möjligheter och rättigheter till konst- och kulturupplevelser är reglerade.

Kulturstrategins fokusområden är:

 • Inkludering och likvärdighet
 • Delaktighet och inflytande
 • Kulturell och konstnärlig mångfald.

Strategin förväntas leda till barns och ungas möjlighet till konst- och kulturupplevelser, präglade av inkludering och likvärdighet, delaktighet och inflytande samt kulturell och konstnärlig mångfald.

Förskole- och grundskolenämnden är positiva till Kulturstrategi för barn och unga. Kulturstrategin stödjer arbetet för utbildningens likvärdighet i hela kommunen och stärker skolans uppdrag utifrån läroplanens del i kapitel 1. Ur ett barnrättsperspektiv bidrar kulturstrategin till alla barns och elevers rätt till ett rikt kulturliv.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att ställa sig bakom Kulturstrategi för barn och unga och lämnasynpunkter enligt överväganden i ärendet.

Uppföljning av internkontrollplan 2021

Förskole- och grundskolenämnden ska enligt Varbergs kommuns riktlinjer och tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen överlämna en uppföljning av det gånga årets interna kontroll till kommunstyrelsen senast den 31 mars varje år.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2021.

Patientsäkerhetsberättelse 2021

Enligt 3 kap 10 § i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå

 1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregåendekalenderår,
 2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
 3. vilka resultat som har uppnåtts.

Förskole- och grundskolenämnden i Varbergs kommun är vårdgivare för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan på grundskolan.

Patientsäkerhetsberättelsen redogör för det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har bedrivits under föregående år inom förskole- och grundskolenämndens verksamhetsområden. I patientsäkerhetsberättelsen redovisas strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna Patientsäkerhetsberättelse 2021.

Information Arbete mot kränkande behandling

Förvaltningsjurist och chef barn- och elevhälsa informerar om kränkande behandling utifrån statistik på ackumulerad nivå samt utifrån det utvecklingsarbete som skett inom processen för att anmäla och återrapportera kränkande behandling.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Informationssäkerhet och GDPR

Förvaltningsjurist och dataskyddsombud informerar om informationssäkerhet och GDPR. Bland annat presenteras registrerade personuppgiftsincidenter för 2021 samt dataskyddsombudets Rapport efter regelbunden granskning av dataskydd.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Delredovisning Genomförande av barnkonventionen

Verksamhetsutvecklare och utvecklingschef informerar om genomförande av barnkonventionen och beskriver nuläge, identifierade utvecklingsområden samt fokus framåt i arbetet.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Strategi för kompetensförsörjning

Administrativ chef informerar om Strategi för kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare som nämnden kommer att behandla politiskt på sammanträdet den 4 april. Administrativ chef beskriver processen för framtagandet av strategin och presenterar bland annat målen med strategisk kompetensförsörjning, strategier för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare samt prioriteringar i arbetet framåt..

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling


Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier.

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Yttrande över detaljplaner i granskningsfasen

Lokalstrateg informerar om följande yttranden över detaljplaner i granskningsfasen som lämnats till byggnadsnämnden:

 • Granskningshandling Detaljplan för Bua 4:94, 10:97,10:108 samt delav 10:248, s:27 och s:31
 • Granskningshandling Detaljplan för del av Träslöv 5:36
 • Granskningshandling Detaljplan för Igladammen 11, del av Getakärr3:46 och Getakärr 5:1

SkolSam

Grundskolechef informerar om SkolSam (skolsamverkan) som är ett samarbete mellan förskole- och grundskoleförvaltningen och socialförvaltningen. Arbetet riktar sig till barn och unga 6–18 år som är placerade i familjehem, HVB eller stödboende där Varbergs kommun är ansvariga.

I SkolSamVarberg arbetar socialsekreterare, familjehemssekreterare och specialpedagog tillsammans för att stärka barnets/den unges skolresultat och skolsituation.

Syftet är att tillsammans arbeta med att utveckla en arbetsorganisation och arbetssätt som förbättrar förutsättningarna för goda skolresultat genom att skapa förutsättningar för en obruten skolgång.

Ledningsorganisationsutredning

Grundskolechef informerar om Utredning av grundskolans och grundsärskolans ledningsorganisation med fokus på rektors organisatoriska förutsättningar. Grundskolechef informerar om varför utredningen har genomförts och vad den haft för fokus, hur den genomförts samt vilka iakttagelser som gjorts. Följande principer kommer vara vägledande i det fortsatta arbetet:

 • Ledningsorganisation som utgår från elevens väg och likvärdighet
 • Rektorer som ansvarar och samarbetar för elevens väg
 • Delat ledarskap på skolorna med tydliga roller
 • Rektorer med ökade förutsättningar i pedagogiskt ledarskap ochchefskap
 • Huvudman som styr för likvärdighet och med förutsägbarhet förskolorna.

Statsbidrag Likvärdig skola

Grundskolechef informerar om arbetet med statsbidrag Likvärdig skola. I det systematiska kvalitetsarbetet identifieras några områden som särskilt viktiga:

 • Tidiga insatser för ökad likvärdighet och måluppfyllelse (10,5miljoner)
 • Stärkta förutsättningar för skolors måluppfyllelse (9 miljoner)
 • Utveckla stödorganisation och tillgängliga lärmiljöer utifrån eleversolika förutsättningar (6,3 miljoner)
 • Stärkta förutsättningar för skolutveckling och pedagogiskt ledarskap(3,3 miljoner)

Totalt rekvirerat statsbidrag: 29,1 miljoner.

Utvecklingschef

Utvecklingschef informerar att hon fått erbjudande om en ny tjänst i Göteborg som hon tackat ja till.

Förvaltningschef informerar om processen för att rekrytera en ersättare.

Inspektion Arbetsmiljöverket

Förvaltningschef informerar att arbetsmiljöverket konstaterat att Varbergs kommun uppfyller de krav som myndigheten ställt utifrån inkommen begäran om arbetsmiljöåtgärd enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen - Covid-19.

Skolskjuts - ny ansökningsprocess

Administrativ chef informerar om ny ansökningsprocess för skolskjuts vilken innebär att alla som önskar skolskjuts ska lämna in en ansökan. De som har rätt till skolskjuts utifrån avståndskriteriet kommer att få beslut direkt via e-tjänsten medan de som önskar ansöka utifrån ett annat kriterium kommer att få information om hur de ska gå till väga. Information kommer att skickas ut till vårdnadshavare via Unikum.

Buaskolans utemiljö

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om den fortsatta processen för Buaskolans utemiljö.

Övriga frågor

Solskydd förskolor

Cecilia Rönn (L) ställer fråga om inspektion gällande solskydd på förskolor.

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar att solskydd på förskolor är ett fokusområde i förvaltningens arbete med att komplettera utemiljöer.

Grundskolornas hantering vid kris och krig

Cecilia Rönn (L) ställer fråga hur grundskolorna hanterar situationen i Ukraina.

Förvaltningschef informerar att Skolverket har publicerat ett stödmaterial som personal kan ha som vägledning när de har dialog med barn och elever vid kris och krig.

På varberg.se kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet och den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen genom att skicka ett mejl till fgn@varberg.se.

ikon

Nyheter