Sök

2022-08-30

Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 29 augusti

Här kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens beslut den 29 augusti och beskrivningar av ärendena.

Tema SKAL (Skola-arbetsliv) och MOA (Modern arbetslivsorientering)

Skola-arbetslivsutvecklarna Viktoria Struxsjö och Malin Wallman beskriver förvaltningens arbete med SKAL och MOA.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Ekonomisk månadsrapport juni och juli

Avdelningschef ekonomi och lokaler presenterar ekonomisk månadsrapport för juni och juli.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Underlag till budget 2023 och långtidsplan 2024-2027

Underlag till budget 2023 och långtidsplan 2024–2027 är framskriven utifrån anvisningar från kommunstyrelsens förvaltning. Underlaget innefattar en sammanfattande beskrivning, nämndmål, driftsbudget 2023–2026, investeringsbudget 2023–2027 samt förändringar av taxor och avgifter 2023.

Underlag till budget 2023 och långtidsplan 2024–2027 tar sin utgångspunkt i Planeringsförutsättningar inför budget 2023 som är beslutad i kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges mål- och inriktning 2020–2023 samt förskole- och grundskolenämndens mål 2020–2023.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna underlag till budget 2023 och långtidsplan 2024–2027 och att begära hos kommunfullmäktige om investeringsmedel i enlighet med investeringsplan 2023–2027.

Information Årlig tillsyn fristående förskolor

Verksamhetsutvecklare Julia von Platen informerar om den årliga tillsynen av fristående förskolor.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Kompetensutvecklingsinsatser

Språk- läs- och skrivutvecklare Margaretha Bengtsson informerar om förvaltningens arbete med övergripande kompetensutvecklingsinsatser.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Yttrande över motion om fullgod och likvärdig simundervisning

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att förskole- och grundskolenämnden i den interna budgeten avsätter centrala medel för att bekosta skolornas simundervisning och eventuell transport till och från simhallen. Motionärerna menar att många elever i Varbergs kommun inte får den simundervisning de har rätt till och att undervisningen på en del skolor enbart innefattar kontroll av simkunnighet. Motionärerna lyfter att det finns en risk att elever i Varberg kommun inte får en likvärdig och fullgod simundervisning om det är upp till den enskilda skolan att bekosta simundervisningen samt avgöra hur mycket simundervisning elever ska få.

I Varbergs kommun har skolorna det huvudsakliga ansvaret för simundervisningen i enlighet med grundskolans läroplan för Idrott och hälsa. Utöver det ansvarar även huvudmannen för en del av simundervisningen genom centrala medel avsatta i förskole- och grundskolenämndens interna budget. Den centralt finansierade simundervisningen innefattar att testa elevernas simförmåga i årskurs 3 och årskurs 6 samt undervisning för elever som vid testtillfällena inte når kravnivåerna för simkunnighet. Simundervisningen för eleverna som inte når kravnivåerna samordnas för kommunens skolor och extra undervisning ges i högstadiet till elever som inte når kunskapskraven i årskurs 6. Även transporten av elever till och från simhallen finansieras centralt.

I nämndens uppföljning av elevers resultatutveckling i Varbergs kommun har simundervisning synliggjorts som ett utvecklingsområde för att öka måluppfyllelsen i ämnet Idrott och hälsa. Förskole- och grundskolenämnden har i budget för 2022 lyft fram simundervisning som ett av nämndens prioriterade områden för ökad kunskapsnivå i grundskolan. Ytterligare 0,6 miljoner kronor har avsatts för simundervisning i syfte att öka måluppfyllelsen samt ge alla elever fler möjligheter till organiserad simundervisning under skoltid. Förnärvarande för förvaltningen en dialog med Medley för att utöka antalet simundervisningstillfällen och ge samtliga elever i Varbergs kommun möjlighet att genom ökad vattenvana stärka sin simkunnighet.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att avstyrka motionen i enlighet med förvaltningens yttrande.

Godkännande av Förstudierapport - Nybyggnation av förskola i Bläshammar

Fastigheten Bläshammar 5:2 är belägen mellan nuvarande Siers förskola och Bläshammar grundskola. Fastigheten är inte längre aktuell för grundskolans utveckling då beslut om förstudie för ny grundskola i upptagningsområdet redan är taget (ny grundskola i Tångaberg). Fastigheten har idag en gällande detaljplan som medger byggnation av ny förskola. Bedömd lämplig storlek på enheten, baserat på fastighetens förutsättningar och behovet i prognosperiodens bortre utblick år 2036, är minst 120 platser.

Behovet av förskoleplatser inom upptagningsområdet för Bläshammar skola är större än kapaciteten och det bedöms vara av stor vikt med framdrift av detta projekt.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna förstudien för objekt 32626 avseende nybyggnation av förskola i Bläshammar med 120 förskoleplatser samt föreslå kommunstyrelsen att påbörja framtagning av förfrågningsunderlag under år 2022, godkänna förstudiens totala beräknade investering på 50,8 mnkr, godkänna förskole- och grundskoleförvaltningens totala hyreskostnad motsvarande cirka 2,9 mnkr/år (inklusive inventarier) samt att föreslå att förskolan i Bläshammar byggs enligt tidigare koncept SundaHus. Principbeslut för Svanencertifiering behöver formuleras, beslutas och finansieras på central nivå.

Godkännande av förstudierapport Tillbyggnad av Trönningeskolan

Trönninge skola byggdes för att klara en kapacitet på 800 elever och är en av Varbergs senast byggda skolor (färdigställd år 2017). I anslutning till skolan finns en fullstor och delbar idrottshall, fullständig inomhusarena för friidrott samt gymnastikhall. Trönninge skola ligger i ett expansivt område med pågående utbyggnad av bostäder vilket beräknas fortgå så långt befolkningsprognosen sträcker sig (år 2036) och framåt. Höstterminen 2021 fanns 712 elever inskrivna på skolan. Exploaterings- och befolkningsprognosen visar tydligt på en fortsatt ökning av bostäder inom skolans upptagningsområde vilket ställer krav på fler elevplatser inom en nära framtid.

Projektet innebär att skolan får en tillbyggnad, inom befintlig skolfastighet och byggrätt, som innehåller klassrum med tillhörande grupprum för totalt 200 elever, lärararbetsplatser inklusive mindre pausrum, utrymme för flexverksamhet, utrymme för fritidsverksamhet/ateljé, kapprum, WC och uppehållsyta.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna förstudierapport Tillbyggnad av Trönningeskolan för att öka skolans kapacitet med 200 elever, föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna förstudiens beräknade investering på 70 450 000 kr, varav 6 600 000 kr kommer belasta förskole- och grundskolenämndens budget för inventarier samt att godkänna förskole- och grundskoleförvaltningens ökade hyreskostnad för Trönningeskolan motsvarande 3 892 576 kr per år.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier för perioden 2022-06-07 till 2022-08-22.

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden för perioden 2022-06-07 till 2022-08-22.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Planering inför höstterminen - elever från Ukraina

Grundskolechef informerar om planeringen inför höstterminen för att ta emot elever från Ukraina. I dagsläget finns drygt 30 elever från Ukraina inskrivna i grundskolan.

Planering inför höstterminen – bemanningsläget

Chef förskoleverksamhet informerar att det inom förskolans verksamhet varit färre ansökningar till varje tjänst än tidigare.

Grundskolchef informerar att det inom grundskolans verksamhet varit skillnader mellan skolorna gällande rekrytering inför hösten. Dock finns det generella svårigheter att rekrytera personal till fritidshemmen samt till vissa lärartjänster, såsom slöjdlärare.

Planering inför höstterminen - rekrytering verksamhetschefer

Förvaltningschef informerar om pågående rekrytering av verksamhetschefer grundskola.

Till dess verksamhetscheferna är på plats tecknas avtal med en interimschef med tidigare erfarenhet av arbete som verksamhetschef.

Kvalitets- och utvecklingschef

Förvaltningschef informerar att Martin Hassel, tidigare kvalitetsstrateg, anställts som kvalitets- och utvecklingschef.

Utvärdering av sommaren

Verksamhetschef förskola och grundskola beskriver utvärdering av verksamheten som bedrivits under sommaren och informerar att det, liksom tidigare år, varit svårt att bedöma hur många barn/elever som kommer vara i verksamheten under sommaren eftersom anmäld närvaro inte fullt ut stämmer med faktisk närvaro.

Skadegörelse grundskola (fråga från arbetsutskottet)

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar att det varit skadegörelse på Bosgårdsskolan, framför allt på utemiljön på tider utanför verksamhetstid.

Ytterligare en skola där skadegörelse varit ett problem är Påskbergsskolan. I detta fall är skadegörelsen framför allt på inomhusmiljön.

Språkkunskaper vid anställning i förskolan (fråga från arbetsutskottet)

Verksamhetschef förskola informerar att en bedömning av lämplighet görs vid varje rekrytering.

Pappersfri skolstart (fråga från arbetsutskottet)

Grundskolechef informerar att omställningen till pappersfri skolstart fungerat väl och klargör vidare hur kommunikationen vid förändrade upptagningsområden har sett ut.

Buaskolans utemiljö

Lokalstrateg informerar att utemiljön nästintill är färdigställd. Plantering av träd och buskar sker under oktober/november.

Övriga frågor

Inga övriga frågor

På varberg.se kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet och den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen genom att skicka ett mejl till fgn@varberg.se.

ikon

Nyheter