Sök

2021-04-12

Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 29 mars

Här kan du ta del av förskole- och grundskolenämnden beslut den 29 mars och korta beskrivningar av ärendena.

Information Informationssäkerhet och GDPR

Förvaltningsjurist informerar om arbetet med informationssäkerhet och GDPR.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Riktlinjer för skolskjuts

Grundskolechef informerar om förslag till nya riktlinjer för skolskjuts. Grundskolechef samt förvaltningsjurist svarar på frågor.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Nyttja nämndens ofördelade medel

Utvecklingschef och grundskolechef informerar om satsningen på fritidshem som sker inom ramen för nämndens ofördelade medel.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Yttrande över motion om att satsa på och utveckla fritidshemsverksamheten

Jeanette Qvist (S) och Linda Berggren (S) har i maj 2019 lämnat in motion om att satsa på och utveckla fritidshemsverksamheten där de föreslår kommunfullmäktige besluta

  • satsa mer ekonomiska och personella resurser på fritidshemmen så att verksamheten kan utvecklas ytterligare,
  • utreda och ta fram ett förslag på hur idrotts- och kulturföreningar kan erbjuda eleverna olika aktiviteter inom fritidshemmens verksamhet, samt att ta fram underlag för vilket ekonomiskt och övrigt stöd som föreningar behöver för att kunna genomföra detta.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att avstyrka motionen med hänvisning till pågående satsningar och utvecklingsarbete inom fritidshemmet.

Månadsrapport Februari

Förskole- och grundskolenämnden avger efter februari 2021 en månadsrapport med uppföljning avseende ekonomi samt eventuella avvikelser mot planerad verksamhet.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna redovisning månadsrapport 1 (februari) 2021.

Utvärdering av resursfördelningsmodell 2020

Enligt skollagen 2 kap. 8a § ska kommunen fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Ur skollagen 1 kap. 4 § framgår även att en strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Förskole- och grundskolenämnden har att i uppgift att säkerställa att medel fördelas så ändamålsenligt som möjligt för att uppfylla skollagens krav samt kommunfullmäktiges förväntan enligt vision 2025 så att måluppfyllelse och resultat nås.

Under 2020 har en utvärdering genomförts av den revidering av resursfördelningsmodellens avgörande fördelningsfaktorer, som genomfördes 2018 och som togs i bruk från och med januari 2019.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna utvärdering av förskole- och grundskolenämndens resursfördelningsmodell 2020.

Patientsäkerhetsberättelse 2020

Enligt 3 kap 10 § i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå

  1. 1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
  2. 2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
    3. vilka resultat som har uppnåtts.

  3. Förskole- och grundskolenämnden i Varbergs kommun är vårdgivare för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan på grundskolan. Det ska inom all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret. Verksamhetschefen representerar vårdgivaren och ansvarar för att med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Verksamhetenschefen EMI har på förskole- och grundskolenämnden vägnar upprättat en patientsäkerhetsberättelse.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna Patientsäkerhetsberättelse 2020/2021.

Ändringar i timplan för Varbergs kommunala grundskolor

Förskole- och grundskoleförvaltningen har vid en översyn av timplanen för Varbergs kommunala grundskolor bedömt att det finns ett behov av att förtydliga fördelningen av undervisningstimmarna på så sätt att timplanen i högre utsträckning överensstämmer med timplan för grundskolan (Skolförordningen 2011:185 Bilaga 1).

Revideringen innebär ett förtydligande över minsta garanterade undervisningstimmar i mellanstadiet och högstadiet för respektive ämne inom de naturorienterande och samhällsorienterade ämnena. Revideringen innebär även att undervisningstimmarna i ämnet teknik inte längre är sammanslagna med undervisningstimmarna i de naturorienterande ämnena.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna reviderad timplan för Varbergs kommunala grundskolor.

Yttrande gällande ansökan om godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem - Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse

Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Nyhemsskolan i Varbergs kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. Varbergs kommun har fått möjlighet att yttra över Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse ansökan med dnr 2021:568 om godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen.

Varbergs kommun ställer sig positiv till ett godkännande för Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse som huvudman för Nyhemsskolan. Nyhemsskolan kompletterar de kommunala grundskolorna i ett växande Varberg.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna yttrande daterat 2021-03-16 och översända det till kommunstyrelsen.

Förändringar i kommunala grundskolans organisation

Förskole- och grundskolenämnden har i Mål och inriktningsdokument antagit en viljeinriktning Skola för alla. Inriktningen syftar till likvärdighet i hela kommunen och att övergångar mellan skolor ska stödja barnens och elevernas resa genom utbildningen för ett hållbart lärande. Förändringar i nationella styrdokument medför behov av att justera nuvarande skolorganisation. En ny skolorganisationen kan stärka förutsättningarna att nå lokala och nationella mål.

Varbergs kommun växer i en historiskt hög takt och befolkningsprognosen visar att invånarantalet i grundskoleålder (6-15 år) kommer att öka med ca 1 900 elever till totalt ca 9 800 elever fram till år 2034. Varbergs kommuns skolorganisation behöver revideras för att långsiktigt bereda skolplatser i syfte att möta befolkningsökningen.

Förskole- och grundskolenämnden fattade i december 2019 ett inriktningsbeslut om vilka principer som ska prägla framtida skolorganisationer och gav förskole- och grundskoleförvaltningen i uppdrag att utreda och ge förslag på alternativ skolorganisation. Inriktningsbeslutet har varit styrande i utredningen och dess förslag.

Uppdraget har genomförts genom en beskrivning och analys av elevutvecklingen mellan åren 2020 och 2034 enligt nuvarande befolkningsprognos. Därutöver har uppdraget genomförts genom elevintervjuer kontinuerlig dialog med rektorer i Varbergs kommun, dialog och samarbete med Varbergs kommuns samhällsutvecklingskontor, litteraturstudier samt analys av statistik gällande elevernas måluppfyllelse, skolval, skolskjuts samt lärarnas behörighet. Ekonomiska, personal och lokalstrategiska perspektiv har systematiskt inhämtats i utredningsprocessen.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna utredningen av kommunala grundskolans organisation, att fastställa förändringar i skolorganisation och upptagningsområden enligt utredningens förslag med avvikelserna 1) med bakgrund i den politiskt initierade ortsutvecklingsstrategin "Framtidens Sibbarp", utveckla och förändra stadieindelningen på Sibbarps skola till F-6 med start senast läsåret 22/23. Samverkan och utbyte med Bosgårdsskolan för likvärdighet och 2) frångå förvaltningens förslag om avveckling av Sibbarps och Spannarps skolor. Inför dimensionering och etablering av ny skola i upptagningsområde syd (behov från ca läsåret 2027/28) behöver befintliga skolors kapacitet tillsammans med förväntad befolkningsökning i området som helhet utvärderas. Förskole- och grundskolenämnden beslutade även att de i utredningen beskrivna behoven av grundskoleplatser i Varbergs kommun utgör nya behovsanalyser och kompletterar redan beslutade behovsanalyser för vidare hantering i kommunens fastighetsinvesteringsprocess samt att årlig uppdatering av skolorganisationen med avseende på befolkningsprognos och andra omvärldsförändringar redovisas till nämnd enligt årshjul.

Resursskola, Varbergs kommun

Resursskolor är en benämning som används för skolor som har begränsat sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd, där elevgrupperna är små och personaltätheten hög.

För ett fåtal elever är det svårt att hitta långsiktiga lösningar som skapar rätt förutsättningar för lärande i en traditionell skolmiljö. För dessa elever finns möjlighet att få sin utbildning inom resursskolan.

Tillgängliga lärmiljöer är en förutsättning för att barn och elever oavsett funktionsförmåga ska ha möjlighet att vara delaktiga och få goda möjligheter att lyckas i sitt lärande. Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig och ta hänsyn till barns och elevers olika behov.

Det finns i dagsläget en tillgänglig befintlig lokal på Björkedalsvägen 1 i Himle som är utformade på ett sätt som skapar goda möjligheter till anpassningar utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Lokalen har tre ingångar vilket bidrar till flexibilitet vad gäller flöde och rörelse inom skolan. Byggnaden är på ett plan och har välutrustad kök och tillgång till dusch. Vid behov finns det möjlighet för varje elev att ha ett eget rum om 12 kvm, vilket möjliggör att eleverna kan få ett rum där lärmiljön är helt utformad utifrån den enskilda elevens behov. I skolans lokaler finns det också möjlighet till heldagsomsorg med övernattning.

Byggnaden ägs av Varbergs fastighets AB och står på kommunägd mark. Lokalerna har idag tillfälligt bygglov till mars 2021 men en ansökan om förlängning till 2031-01-19 är under behandling av SBK, beslut i frågan kommer senast 2021-04-12 enligt skrivelse från SBK (Dnr: SBK-2021-228)

Alla åtgärder och kostnader i detta beslutsförslag förutsätter ett positivt besked om förlängning av det tillfälliga bygglovet i Byggnadsnämnden.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna hyra på 3 033 tkr/år enligt beskrivning i ärendet, nyttja 3 870 tkr av avsatta investeringsmedel i budgetpost, verksamhetsanpassning lokal FGN till resursskolas inventarier och iordningsställande av utemiljö och att ovanstående beslut förutsätter förlängning av det tillfälliga bygglovet i byggnadsnämnden enligt beskrivning i ärendet.

Yttrande över samrådshandling gällande detaljplan för Trönningenäs 5:29, 1:44, 1:15, 1:22 och 1:23 (Trönningenäs inre)

Planområdet ligger i Trönningenäs, ca 7 km nordväst om Varbergs centrum. Detaljplanen möjliggör för ca 70 nya bostäder, främst i form av villabebyggelse. I den centrala delen av planområdet möjliggörs även par-/rad- och kedjehus. Inom planområdet finns 9 befintliga bostadsfastigheter varav två är av äldre gårdskaraktär.

Detaljplanen ligger inom Bläshammarskolans upptagningsområde för förskola och grundskola F-5 (F-6 från läsåret 21/22). Grundskoleelever i åk 6-9 (7-9 från läsåret 21/22) går på Trönninge skola.

Förskoleverksamheten i upptagningsområdet bedrivs i två förskolor, Skeppets förskola och Siers förskola som är närmast (1 km fågelvägen).

Förskole- och grundskoleförvaltningen har skrivit fram en behovsanalys för hela område Nordväst som genererat en rad åtgärdsval på både kort och längre sikt. En ny förskola för 80 barn håller på att projekteras i Trönningenäs och kapacitetshöjande åtgärder kommer att genomföras på Bläshammarskolan under sommaren 2021. Vidare planeras det för en ny skola i område nordväst.

Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att det är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola och skola och att det ligger i fas med utbyggnad av bostäder.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillstyrka detaljplanen samt att förskole- och grundskoleplatser behöver säkras inför byggnation av bostäder.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier.

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Nuläge Covid-19

Förvaltningschef informerar om nuläget kring Covid-19 och hur verksamheten påverkas. Vidare informerar förvaltningschef om Håll Halland helt samt om hur förvaltningen arbetar med kommunikation kopplat till Covid-19.

Ordförande informerar om att Beslut gällande fortsatt delvis fjärr- och/eller distansundervisning perioden 2021-03-15 till 2021-04-01 har fattats. Förvaltningschef klargör att ett förlängt beslut kommer att fattas för vecka 15.

Moduletablering Rolfstorp och Bläshammar

Förvaltningschef informerar om processen och nuläget för moduletablering på Rolfstorp och Bläshammar skolor.

Process Väröbacka förskola

Förvaltningschef informerar om processen framåt gällande tomt till förskola i Väröbacka.

Tidplan för arbetet med strategisk plan för kompetensförsörjning
Förvaltningschef informerar att ett arbeta har påbörjats med att ta fram Strategisk plan för kompetensförsörjning.

Övriga frågor

Elever som fortsätter till gymnasiet

Linda Berggren (S) ställde på förskole- och grundskolenämnd 1 mars fråga om utvecklingen gällande andelen elever som inte skrivs in på gymnasiet hösten efter de avslutat årskurs 9.

Utvecklingschef svarar att förvaltningen arbetar med insatser för att öka andel elever som skrivs in på gymnasiet hösten efter de avslutat årskurs 9.

Barn i behov av särskilt stöd

Cecilia Rönn (L) ställde på förskole- och grundskolenämnd 1 mars fråga om hur arbetet med barn och unga som är i behov av särskilt stöd ser ut.

Utvecklingschef informerar hur verksamheten arbetar med barn och unga som är i behov av särskilt stöd och beskriver att skolorna ska anpassa den pedagogiska verksamheten utifrån elevernas behov.

Skadegörelse Väröbackaskola

Robert Hult (S) ställer fråga om skadegörelsen på fotbollsplanen vid Väröbackaskolan och undrar om det finns några åtgärder planerade (exempelvis uppsättande av bommar).

Grundskolechef informerar att rektor samarbetar med serviceförvaltningen och diskussion in inhängning av ytan pågår.

Kontaktuppgifter på webbsidan

Gerhard Eriksson (V) ställer fråga om att kommunen inte publicerar kontaktuppgifter till rektorerna på webbsidan.

Förvaltningschef informerar att förvaltningen kommer att titta på hur detta område kan utvecklas.

Elevers tillgång till skolsköterskor

Nina Wikstrand Petersson (C) ställer fråga om hur stor andel av sin arbetstid skolsköterskorna genomför vaccinationer och hur detta påverkar elevernas tillgång till skolsköterskorna.

Grundskolechef informerar att ett team av skolsköterskorna hjälper till i arbetet med vaccination och beskriver hur detta påverkar verksamheten.

På varberg.se kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet och den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen genom att skicka ett mejl till fgn@varberg.se.

ikon

Nyheter