Sök

2021-09-07

Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 30 augusti

Här kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens beslut den 30 augusti och korta beskrivningar av ärendena.

Underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023-2026


Underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023-2026 är framskriven utifrån anvisningar från kommunstyrelsens förvaltning. Underlaget innefattar en sammanfattande beskrivning, nämndmål, driftsbudget 2022-2025, investeringsbudget 2022-2026 samt förändringar av taxor och avgifter 2022. Underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023–2026 tar sin utgångspunkt i Planeringsförutsättningar inför budget 2022 som är beslutad i Kommunfullmäktige, Kommunfullmäktiges mål- och inriktning 2020–2023, förskole- och grundskolenämndens mål 2020–2023.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade godkänna underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023-2026 samt begära hos kommunfullmäktige om investeringsmedel i enlighet med investeringsplan 2022-2026.

Tema Samverkan mellan förvaltningar

Förvaltningens ledningsgrupp presenterar nuläge för de uppdrag nämnden gav i ärende Budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 samt om genomförda ekonomiska anpassningar.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Ekonomisk månadsrapport juni och juli

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om ekonomiska månadsrapporter för juni och juli.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Resursskolan Björkedalsskolan

Grundskolechef informerar om resursskolan Björkedalsskolan och beskriver terminsuppstart, rekrytering av personal samt antagning av elever.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Årlig tillsyn fristående förskolor

Verksamhetsutvecklare informerar om årlig tillsyn fristående förskolor.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Undervisning och ledarskap 2021 – Förskola

Varje huvudman ska på övergripande nivå följa upp utbildningen genom ett systematiskt kvalitetsarbete. I Varberg genomförs det enligt innehåller fyra delmoment, där Undervisning och ledarskap syftar till att följa och analysera arbetet med att främja barns lärande.

Rektorer, verksamhetschef och representanter från förvaltningens kvalitetsteam möts under våren i kvalitetsdialog, en process som syftar till analys och stöd i förskolornas utvecklingsarbete. Kvalitetsdialogerna har varit kollegiala för att fördjupa varandras analys och få lärdomar av varandra. Dialogerna har haft fokus på nuläget i förskolornas utvecklingsplansarbete. Analysen har kompletterats med personalenkät om undervisning i förskolan.

Beskrivningar och analyser i rapporten visar på en utvecklingsorienterad förskola som tydligt arbetar med att höja kvaliteten på utbildningen och undervisningen utifrån den reviderade läroplanen Lpfö 18 och nämndens mål. Läroplansresan som präglat förskolan efter den reviderade läroplanen ger positiva avtryck, men det är också tydligt att många områden som är i fokus fortfarande är i en tidig fas av utvecklingsarbetet. Förskolorna arbetar i regel med liknande områden för att utveckla utbildningen och undervisningen. Samtidigt har förskolorna kommit olika långt i utvecklingsarbetet, vilket betyder att likvärdigheten kan och bör öka.

Sammanfattningsvis har tre områden identifierats där det finns en utveckling i kvalitet och som bör värnas framåt:

  • Systematiskt arbete med att utveckla utbildning och undervisning i förskolan för att höja kvaliteten enligt den reviderade läroplanen Lpfö 18, vilket bidrar till hela undervisningsprocessen: planering – genomförande – analys.
  • Fortsatt hög andel förskollärare bidrar till hög kvalitet i utbildningen. Personalens goda kompetens och behörighet beskrivs av rektorerna som en av de viktigaste faktorerna till en hög kvalitet i utbildningen, vilket också indikeras av resultat från personalenkät om undervisning.
  • Rektorers gemensamma ledning i de geografiska teamen, och tillsammans med ledande roller, för att möjliggöra en kvalitativ utbildning och undervisning. Det bidrar både till utveckling av organisation och innehåll för pedagogernas systematiska kvalitetsarbete och utvecklingsarbete.

Sammanfattningsvis har två utvecklingsområden identifierats:

  • Systematisera och utveckla arbetet med uppföljning, utvärdering och analys av utbildningens och undervisningens måluppfyllelse. Konkreta utvecklingsområden är bland annat på att öka kvaliteten i analys och dokumentation av barns utveckling och lärande.
  • Likvärdigheten i kvalitet på förskolorna för pedagogernas utvecklingsarbete och barnens utveckling och lärande.

På rektorsmöte hösten 2021 fördjupas hur förskolorna och förvaltningen kan formera sig utifrån analysen, med utgångspunkt i vilka ledarhandlingar som kan förfinas och utvecklas på alla nivåer.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att det systematiska kvalitetsarbetet, avseende undervisning och ledarskap, enligt huvudmannens ansvar i Skollagen är genomfört.

Information Riktlinje för skolplacering i förskoleklass och grundskola

Förvaltningsjurist och utredare informerar om arbetet med att ta fram urvalskriterier vid skolplacering.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Kapacitetshöjande åtgärder Väröbacka grundskola

Lokalstrateg och projektledare från samhällsutvecklingskontoret informerar om förstudie för kapacitetshöjande åtgärder Väröbacka grundskola.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information Borgasgård

Lokalstrateg och projektledare från samhällsutvecklingskontoret informerar om förstudie inför förskola Borgarsgård.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Yttrande över detaljplan för Igladammen 11, del av Getakärr 3:46 och Getakärr 5:1

Planområdet ligger centralt i Varberg, cirka 500 meter söder om Stora torget och omfattar förutom parken Kilen, även fastigheten Igladammen 11 där en bensinstation tidigare legat. Planområdet avgränsas av Ringvägen i norr, av Rosenfredsgatan och Södra vägen i väster samt av Danska vägen i söder.

Detaljplanens syfte är att förtäta del av kvarteret Igladammen med bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen. Vidare är syftet att planlägga den befintliga parken Kilen i enlighet med gällande förutsättningar som park.

Planförslaget beräknas kunna innehålla ca 4 500 m2 bostadsyta i bruttoarea (BTA). Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida. Utifrån det generella antagandet om 100 m2 per bostad kan 45 lägenheter tillskapas. Detaljplanen kan dock inte reglera upplåtelseform eller antal lägenheter. 45 bostäder genererar enligt Varbergs kommuns beräkningsmodell 20 barn och ungdomar i åldrarna 1-18 år.

Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll kommer att påverka förskole- och grundskolenämndens verksamheter.

Detaljplanen ligger inom Påskbergsskolans upptagningsområde för förskola och grundskola F-9.

Förskoleverksamheten i upptagningsområdet bedrivs i två förskolor, Björnligans förskola och Travarens förskola. Inom upptagningsområdet finns även en fristående förskola. Behovet av platser i området är mycket högre än tillgången. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer underskottet av platser till förskolan uppgå till ca 40 st HT21 och vid en utblick mot 2030 är underskottet av platser runt 100 st.

Barnen från detta upptagningsområde som inte får en placering i det egna upptagningsområdet har fått placering någon annanstans i kommunen, mestadels i Hagaskolans upptagningsområde.

Påskbergsskolan ses ha kapacitet att möta elevunderlaget under hela prognosperioden, vid en utblick ses också Påskbergsskolan kunna möta platsbehovet fram till läsåret 29/30 om maximal organisationskapacitet kan nyttjas, beroende på klassammansättning och elevkullarnas storlek.

Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att det är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola och skola och att det ligger i fas med utbyggnad av bostäder.

Vidare anser förskole- och grundskoleförvaltningen att det är viktigt att infrastrukturen i form av säkra gång- och cykelvägar till våra verksamheter säkerställs.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillstyrka detaljplan för Igladammen 11, del av Getakärr 3:46 och Getakärr 5:1 samt att förskole- och grundskoleplatser behöver säkras inför byggnation av bostäder.

Yttrande över detaljplan för Kasematten 6, del av 7, 8, 15 och del av 19

Planområdet ligger i centrala Varberg längs Stormgatan och Lindesbergsvägen. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att förtäta med bostäder och delvis med verksamheter. Ett befintlig lamellhus i två våningar med inredd vindsvåning och delvis inredd källarvåning och tre friliggande flerbostadshus i två våningsplan med inredda vindar föreslås ersättas med nya flerbostadshus. Ny bebyggelse föreslås i fyra byggnader uppdelade i varierade våningsantal. Tre byggnader tillåts upp till fyra respektive en byggnad upp till fem våningsplan i de högsta delarna. Planområdet omfattar Kasematten 6, 7 (område 1), 8 och 15, som utgör ett stadsmässigt bostadskvarter centralt i Varberg. Här har de boende god tillgång till såväl centrum, service, kollektivtrafik och rekreationsområden. Parkeringsmöjligheter och tillgänglighet säkras med underjordiska parkeringshus med hiss. Antalet bostäder inom planområdet ökar från 39 till cirka 80.

Planförslaget innebär en ökning med cirka 40 bostäder vilket enligt Varbergs kommuns beräkningsmodell genererar 18 barn och ungdomar i åldrarna 1-18år.

Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll kommer att påverka förskole- och grundskolenämndens verksamheter.

Detaljplanen ligger inom Påskbergsskolans upptagningsområde för förskola och grundskola F-9.

Förskoleverksamheten i upptagningsområdet bedrivs i två förskolor, Björnligans förskola och Travarens förskola. Inom upptagningsområdet finns även en fristående förskola. Behovet av platser i området är mycket högre än tillgången. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer underskottet av platser till förskolan uppgå till ca 40st HT21 och vid en utblick mot 2030 är underskottet av platser runt 100st.

Påskbergsskolan ses ha kapacitet att möta elevunderlaget under hela prognosperioden, vid en utblick ses också Påskbergsskolan kunna möta platsbehovet fram till läsåret 29/30 om maximal organisationskapacitet kan nyttjas, beroende på klassammansättning och elevkullarnas storlek.

Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att det är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola och skola och att det ligger i fas med utbyggnad av bostäder.

Vidare anser förskole- och grundskoleförvaltningen att det är viktigt att infrastrukturen i form av säkra gång- och cykelvägar till våra verksamheter säkerställs.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillstyrka detaljplan för Kasematten 6, del av 7, 8, 15 och del av 19 samt att förskole- och grundskoleplatser behöver säkras inför byggnation av bostäder.

Yttrande gällande detaljplan för Torpa-Kärra 6:145, 6:148, 6:172 och 8:232 samt del av 8:2, 6:2, 6:131 och s:8

Planområdet ligger vid Cafévägen i Kärradal, cirka 7 km norr om Varbergs centrum. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling och utökning av verksamheten inom fastigheten där Fridas restaurang idag är placerad. Önskemålet är att uppföra en ny byggnad för restaurang- och hotellverksamhet med ca 50 rum för att kunna ta emot övernattande gäster året runt. Planförslaget syftar även till att öka byggrätten för tre befintliga bostadsfastigheter i Kolonibacken samt rusta upp delar av Cafévägen och tydliggöra eller ändra huvudmannaskapet på den allmänna platsen på Cafévägen och i Kolonibacken.

Förskole- och grundskoleförvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll har ringa eller ingen påverkan på nämndens verksamheter. De bostäder som nämns i detaljplanen är tre till antalet och påverkar inte nämnvärt antal barn och ungdomar i området.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillstyrka detaljplan för Torpa-Kärra 6:145, 6:148, 6:172 och 8:232 samt del av 8:2, 6:2, 6:131 och s:8.

Yttrande över Framtidens Valinge - Förslag till ortsutvecklingsstrategi

Vid aktualiseringsprövningen av översiktsplanen 2017 tog kommunfullmäktige beslut om att de fördjupade översiktsplanerna för kommunens mindre orter (FÖP90) inte längre är aktuella. Näringslivs- och destinationskontoret och samhällsutvecklingskontoret utvecklade då en ny arbetsform för att ta sig an utvecklingen av kommunens mindre orter, vilket resulterade i så kallade ortsutvecklingsstrategier.

Ortsutvecklingsstrategin ska utgöra ett planeringsunderlag vid utveckling av kommunens mindre orter och är en utvecklingsprocess för att ta tillvara på lokala initiativ som bidrar till en positiv utveckling på orten och därmed i kommunen som helhet. Strategin berör dels övergripande mark och vattenanvändningsfrågor (exempelvis förslag på områden med ny bebyggelse), men även andra typer av utvecklingsfrågor som kan vara viktiga för orten. Det är inte en plan enligt plan- och bygglagen, utan ett sätt att testa ett nytt och kreativt arbetssätt.

Förskole- och grundskoleförvaltningen ser positivt på förslaget till ortsutvecklingsstrategi för Valinge, Varbergs kommun.

Förvaltningen bedömer att ortsutvecklingsstrategins innehåll kan komma att påverka förskole- och grundskolenämndens verksamheter.

Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att det är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola och att det ligger i fas med utbyggnaden av bostäder. Det är även viktigt ur planeringsperspektiv för förskole- och grundskolenämnden att det finns anvisade tomter för förskola inplanerade i kommande detaljplaner.

Valinge ligger i Lindbergs skolas upptagningsområde och förskolorna i området har redan idag ett underskott på platser, mellan 20-30 platser skulle behövas. Vid ytterligare byggnation av bostäder kommer detta platsbehov att öka och även påverka Lindbergs skola framöver

Förskole- och grundskoleförvaltningen har under 2020 tagit fram en ny skolorganisationsutredning vilken kartlägger förskole- och grundskolenämndens lokalbehov för grundskolorna i hela Varbergs kommun. Under år 2021 kommer en liknande utredning göras för kommunens förskolor, vilken också kommer mynna ut i ett lokalbehov för förskolan i Varbergs kommun.

Vidare anser förskole- och grundskoleförvaltningen att det är viktigt att infrastrukturen i form av säkra gång- och cykelvägar till våra verksamheter tillgodoses i takt med utbyggnaden. Därför är vi mycket positiva till att både den osäkra korsningen vid utfarten från Valinge förskola och det faktum att det inte finns någon gång- och cykelväg mellan Valinge och Lindberg finns med som utpekade åtgärder att jobba vidare med.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillstyrka förslaget till ortsutvecklingsstrategi för Valinge och att förvaltningens övervägande ska beaktas.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier.

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Nuläge Covid-19

Förvaltningschef informerar om nuläge Covid-19

  • Smittspridningen i verksamheten, såsom i samhället i stort, är låg.
  • Yttrande med bakgrund i begäran om arbetsmiljöåtgärd enligt Arbetsmiljölagen 6:6A - Covid-19 är inskickad till Arbetsmiljöverket.
  • Presentation av nuläge samt åtgärder som genomförts i våra verksamheter för att minimera smittspridning. Verksamheternas arbete tydliggörs i riskbedömningar med tillhörande handlingsplaner.

Tillfälliga lokaler Rolfstorps skola – Folkets hus

Grundskolechef informerar om tillfälliga lokaler Rolfstorps skola – Folkets hus och redovisar genomförda ombyggnationer och anpassningar samt det pågående arbetet med utemiljön. Upphandling av moduletablering till Rolfstorps skola pågår.

Trönningenäs förskola

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar att beslut i ärendet i byggnadsnämnden skjutits upp och eventuellt hanteras i september vilket kan påverka den ursprungliga tidplanen.

Övriga frågor

Inga övriga frågor

På varberg.se kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet och den senaste kallelsen. Länk till annan webbplats.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen genom att skicka ett mejl till fgn@varberg.se

ikon

Nyheter