Sök

2021-06-01

Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 31 maj

Här kan du ta del av förskole- och grundskolenämnden beslut den 31 maj och korta beskrivningar av ärendena.

Förslag på namn för resursskola - Björkedalsskolan

Förskole- och grundskolenämnden klargjorde i Budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 att en resursskola skulle inrättas för att genom flexibla och varierande lärmiljöer bidra till att möta elevers behov så att de kan utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar. Denna verksamhet ska nu namnsättas.

Området där lokalen för resursskolan ligger heter Spannarp. I och med att den befintliga grundskolan i området är namnsatt Spannarps skola har namnförslaget för resursskolan istället anknytning till området genom den väg, Björkedalsvägen, som ligger i anslutning lokalen. Resursskolan föreslås få namnet Björkedalsskolan.

Förskole- och grundskolenämndens namnförslag kommer att beredas av stadsbyggnadskontoret för att därefter antas av kommunstyrelsen.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen besluta anta namnet Björkedalsskolan för den nyetablerade resursskolan i Varbergs kommun.

Förskole- och grundskolenämndens tertialrapport inklusive månadsrapport april 2021

Förskole- och grundskolenämnden avger per april 2021 en tertialrapport samt månadsrapport med uppföljning avseende avvikelser mot planerad verksamhet, mål, ekonomi, personal och investeringar.

Förvaltningen har upprättat tertialrapport april 2021 för perioder januari – april 2021 inklusive månadsrapport april.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna redovisning av förskole- och grundskolenämndens tertialrapport inklusive månadsrapport april 2021.

Ansökan om godkännande som huvudman för förskola - Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse

Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse (PIBUS) har ansökt om godkännande som huvudman för förskola. Ansökan gäller huvudmannaskap för den befintliga förskolan (Äpplet) som bedrivs av huvudmannen för Nyhemsskolan i Varbergs kommun. Ansökan omfattar 36 förskoleplatser med startdatum 2022-07-01. Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse tar över den befintliga förskoleverksamheten som bedrivs vid Nyhemsskolan/Förskolan Äpplet i sin helhet (ekonomi, personal, lokaler).

Nyhemsskolan har i dagsläget godkännande för förskoleklass, fritidshem och årskurs 1–9, som tidigare lämnats av Skolinspektionen. Förskolan Äpplet som är en del av Nyhemsskolan har sedan tidigare godkännande från kommunen. Då PIBUS önskar ta över huvudmannaskapet för Nyhemsskolan inklusive förskolan Äpplet krävs det att PIBUS godkänns som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen. För den delen av utbildningen som rör förskoleklass, fritidshem och grundskola är det Skolinspektionen som fattar beslut och för den del som rör förskolan är det kommunen som beslutar om godkännande.

Förskole- och grundskolenämnden ska pröva om den enskilda ska godkännas som huvudman för förskolan. Godkännande ska enligt 2 kap. 5 § skollagen lämnas om den enskilde:

  • har erfarenhet eller på annat sätt förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten
  • har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten,
  • i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen,
  • i övrigt bedöms lämplig.

Till grund för bedömningen ligger den dokumentation som PIBUS skickat in i enlighet med kommunens blankett ”Ansökan om godkännande för fristående förskola”. Då det rör sig om ett övertagande av en redan etablerad verksamhet har underlag och information från vårens tillsyn av förskolan Äpplet även legat till grund för bedömningen.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen lämna godkännande för Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse som huvudman för förskolan Äpplet vid Nyhemsskolan.

Yttrande över Regional handlingsplan för suicidprevention

Regional handlingsplan för suicidprevention, framtagen av Region Halland, antogs av Regionstyrelsen den 17 mars 2021. Planen är framtagen i samverkan med kommunerna och från förskole- och grundskoleförvaltningen har en skolpsykolog medverkat. Samtliga kommuner i regionen har fått ta del av planen och i Varbergs kommun ska nämnder samt Räddningstjänsten Väst uttala om de ställer sig bakom planen för de delar som rör den egna verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar därefter för att sammanställa och skicka in kommunens svar till Region Halland.

På nationell nivå är det Folkhälsomyndigheten som samordnar arbetet med suicidprevention och ansvarar för den nationella handlingsplanen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att varje region tar fram en regional plan som utgår från det nationella programmet och som beskriver möjliga insatser och åtagande från hälso- och sjukvård, kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Syftet med den regionala handlingsplanen, som föreslås gälla 2021-2025, är att skapa förutsättningar för bättre samordning, struktur och hållbarhet över tid i det suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antal suicid och suicidförsök i Halland ska minska. För att omhänderta planen planerar regionen att inrätta en permanent samordnarfunktion för det suicidpreventiva arbetet.

Handlingsplanen är indelad i sex fokusområden som innefattar både befolkningsinriktade preventiva insatser, insatser riktade till specifika riskgrupper och insatser till de som behöver dem mest. Områdena är Att främja det friska och minska stigma, Suicidprevention i fysisk miljö, Skolbaserad prevention, Kompetensutveckling, Stärkt vårdkedja och samverkan samt Stöd till efterlevande.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att ställa sig bakom de delar i Regional handlingsplan för suicidprevention som rör förskole- och grundskolenämndens verksamhet.

Förutsättningar och resultat 2021 – Förskola

Skollagen (2010:800, kap. 4, 3§) fastslår att varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå ska följa upp utbildningen genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta genomförs enligt årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet som innehåller fyra delmoment: Undervisning och ledarskap syftar till att följa och analysera arbetet med att främja barnens lärande och måluppfyllelse. Värden och lika möjligheter sätter fokus på barns lika möjligheter i förskola. Förutsättningar och resultat följer i förskolan bland annat upp nationell statistik och resultat i vårdnadshavarenkäten. Insatser och fokusområden innebär uppföljning och analys av riktade insatser eller andra prioriterade fokusområden. Ett delmoment är inte tillräckligt för att bedöma kvalitet och måluppfyllelse. Tillsammans ger delarna däremot en helhet av utbildningen, vilket sammanfattas i årsredovisningen.

Förutsättningar och resultat är en ny del av huvudmannens kvalitetsarbete för förskolan och följer ett antal perspektiv med utgångspunkt i statistik (såsom barnantal, vistelsetider, personalresurser). Syftet är att nämnden och verksamheten ska få en tydligare bild över olika förutsättningar i förskolan.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att det systematiska kvalitetsarbetet, avseende fortsättningar och resultat förskola, enligt huvudmannens ansvar i Skollagen är genomfört.

Tema Förskola

Verksamhetsutvecklare informerar om utredningen av behov av förskoleplatser i växande Varberg.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier.

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Ordförandebeslut

Ordförande informerar om ordförandebeslut enligt nedan:

- Revidering Ändring i timplan för Varbergs kommunala grundskolor

- Fjärrundervisning åk 8 Väröbackaskolan perioden 2021-05-19 till 2021-05-24

- Tillfälliga lokaler för Rolfstorp – Folkets hus

Nuläge Covid-19

Förvaltningschef informerar om nuläget kring Covid-19 och hur verksamheten påverkas.

Föräldraföreningen Sibbarp

Förvaltningschef informerar att arbetsutskottet tillsammans med förvaltningschef träffat föräldraföreningen Sibbarp för att diskutera behov av ytterligare förskoleplatser i området.

Rapport efter granskning av hantering av personuppgiftsincidenter

Förvaltningschef informerar att nämnden mottagit Rapport efter granskning av hantering av personuppgiftsincidenter. Kommunens dataskyddsombud kommer att presentera rapporten på nämndsammanträdet 2021-06-21.

Skolmiljarden

Grundskolechef informerar om fördelning av skolmiljarden (tillfälligt riktat statsbidrag med syfte att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till trots pandemin).

Bygglov resursskola

Avdelningschef ekonomi och lokaler samt grundskolechef informerar om processen för bygglov för resursskolan och vad detta har för påverkan på uppstart av skolan. Besked gällande bygglov väntas under första halvan av juli.

Moduletablering Rolfstorp och Bläshammar skolor

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om processen och nuläget för moduletablering på Rolfstorp och Bläshammar skolor.

Nuläge avtalsläge skolskjuts

Administrativ chef informerar om avtalsläget för skolskjuts med buss respektive skoltaxi (serviceresor).

Övriga frågor

Inga övriga frågor

På varberg.se kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet och den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen genom att skicka ett mejl till fgn@varberg.se.