Sök

2022-04-07

Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 4 april

Här kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens beslut den 4 april och beskrivningar av ärendena.

Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för grundskola vid Nordic International School Varberg

Nordic International School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en grundskola vid Nordic International School Varberg i Varbergs kommun fr.o.m. läsåret 2023/24. Skolinspektionen har gett kommunen möjlighet att lämna ett yttrande över ansökan enligt 2 kap. 5 § skollagen.

Varbergs kommun ställer sig positiv till ett godkännande för Nordic International School AB då ytterligare en grundskola kompletterar de kommunala grundskolorna i ett växande Varberg. Kommunen vill dock understryka att det geografiska läget för etablering är av stor vikt för eventuella konsekvenser för den kommunala skolverksamheten.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna yttrande daterat 2022-03-21 och översända det till kommunstyrelsen samt att nämnden gärna ser att sökande kompletterar sin ansökan med fritidshemsverksamhet för åk 4-6 för likvärdighet kring de kommunala grundskolornas organisering.

Den socialdemokratiska gruppen reserverade sig mot beslutet.

Svar på remiss Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner (vid utsläpp av radioaktiva ämnen)

Varbergs kommun har fått i uppdrag att lämna yttrande på Program för räddningstjänst med tillhörande detaljplaner - vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Yttrandet till remissen kommer sammanställas av Räddningstjänsten Väst (Rväst), remissen har gått ut till samtliga nämnder och bolag i kommunen.

Program för räddningstjänst utgör Länsstyrelsen i Hallands huvudplan för hantering av utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Programmet har ett genomgående fokus på hantering vid ett utsläpp av radioaktiva ämnen vid en kärnkraftsolycka med anledning av att Ringhals kärnkraftverk är lokaliserad i länet. Syftet med Program för räddningstjänst och tillhörande delplaner är att beskriva den beredskapsplanering som finns för en eventuell kärnteknisk olycka och utsläpp av radioaktiva ämnen från Ringhals kärnkraftverk, men också vid annan kärnteknisk anläggning i Sverige eller utomlands. Programmet ska ligga till grund för att länsstyrelsen ska kunna leda och hantera en eventuell kärnteknisk olycka med efterföljande utsläpp av radioaktiva ämnen utifrån rådande förutsättningar i länet. Programmet riktar sig till Länsstyrelsen och berörda aktörer, exempelvis kommuner som berörs av kärnenergiberedskapen i Hallands län.

Förskole- och grundskolenämnden har i sitt övervägande, enligt rekommendation från Räddningstjänst Väst, utöver huvudplanen fokuserat på de delplaner som rör utrymning, inomhusvistelse och kommunikation. Räddningstjänst Väst efterfrågar att förvaltningarna i sina yttranden utgår från hur den egna verksamheten påverkas vid en kärnteknisk olycka och hur det påverkar förutsättningar att utföra verksamhetens uppdrag.

En kärnteknisk olycka skulle få stor påverkan på nämndens verksamheter. En utmaning är att vid behov kunna säkerställa materiella och personella resurser för att kunna ta hand om barn och elever inom verksamheterna vid en kärnteknisk olycka.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna förvaltningens överväganden och översända till kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet.

Internkontrollplan 2022

Den interna kontrollen är en process som är utformad för att uppnå lagstiftningens (6 kap. 6 § kommunallagen) intentioner för att med rimlig grad av säkerhet uppnå följande mål:

  • Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt (god ekonomisk hushållning).
  • Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig.
  • Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.n har dock valt att besluta om hantering av över- och underskott.

Internkontrollplanen för 2022 bygger på en analys och riksinventering av förvaltningens processer utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer och anvisningar. Riskanalysen ligger till grund för de riskhanteringsåtgärder och kontroller som redogörs för i interkontrollplan 2022. De områden som bedömts ha ett högt riskvärde har tagits med i internkontrollplanen och övriga hanteras i förvaltningens egenkontrollplan.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna internkontrollplan 2022.

Styrdokument för förskole- och grundskolenämndens verksamhet

En dokumentinventering av förskole- och grundskolenämndens gällande styrdokument har genomförts. Inventering har skett mot bakgrund av att kommunfullmäktige antog en ny riktlinje för styrdokument den 19 januari 2021, § 6. Med utgångspunkt i riktlinjen kommer nämndens och förvaltningens styrdokument framöver att följas upp dels löpande vid behov, dels vartannat år då en bedömning av revideringsbehov/aktualitet ska genomföras för samtliga dokument.

Genomförd inventering visar att det finns styrdokument som är beslutade av förskole- och grundskolenämnden och som bedöms som inaktuella. Anledningen till att det bedöms inaktuella är för att innehållet i dokumenten omhändertas inom ramen för andra styrande dokument.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att upphäva de styrdokument som framgår enligt nedan:

  • Handlingsplan - Fokus framåt för att utveckla insatser för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), 2019-09-02 FGN § 82
  • Mångfaldsplan för barn- och utbildningsnämnden, 2017-02-27, BUN § 12

Strategi för kompetensförsörjning

Förskole- och grundskolenämnden har sedan tidigare en strategisk plan för kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare för perioden 2016–2021 som reviderades och beslutades av barn- och utbildningsnämnden 2017. Planen har nu omarbetats mot bakgrund av aktuella behov och förutsättningar avseende kompetensförsörjning samt förskole- och grundskolenämndens årshjul för nämndsärenden. Utöver analysen avseende framtida behov av åtgärder för kompetensförsörjning tar också strategin sin utgångspunkt i huvudöverenskommelsen HÖK 21 med Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds samverkansråd.

Personalens kompetens och förmåga är av avgörande strategisk betydelse för att kunna nå målen på såväl kortare som längre sikt. Förskole- och grundskolenämnden driver därför ett långsiktigt arbete för kompetensförsörjning som utgår från en analys av framtida personal- och rekryteringsbehov. I strategin för kompetensförsörjning beskrivs inriktning och prioriterade aktiviteter på övergripande nivå för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare på såväl kort som längre sikt och i syfte att verksamheten även fortsättningsvis ska ha tillgång till medarbetare med rätt kompetens och i rätt antal. I samverkan med de fackliga organisationerna har ytterligare fokus lagts på insatser för att kunna behålla medarbetare varvid åtgärder avseende arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och löneutveckling prioriterats i enlighet med identifierade behov och i avtalens andemening.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta strategi för kompetensförsörjning för förskole- och grundskolenämnden samt att meningen ”De kortsiktiga och långsiktiga övergripande kompetensutvecklingsinsatserna riktas även mot elevhälsan” läggs till i dokumentet i avsnitt Kompetensutveckling.

Förstudie Förskola Trönninge

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra en förstudie av förskola i Trönninge med minst 120 platser på kommunal fastighet Göingegården 1:13, att förskolan ska motsvara behovet av platser för omsorg på obekväm arbetstid för att ersätta Stenåsa förskola, att godkänna förstudiens kostnader om upp till 300 tkr som uppstår oavsett om projektet färdigställs samt att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att i förstudien bedöma möjligheten till nyttjande av ”uteklassrum” samt utreda dimensionering av kapprum och WC i nära anslutning till entré med syfte att klarlägga förutsättningar för en förskola med fler än 120 platser.

Förstudie Kapacitetshöjande åtgärder Väröbackaskolan

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att återremittera ärendet för att undersöka möjligheten att sänka beräknad investeringskostnad genom att se över behov av ombyggnation.

Förstudie Kapacietshöjande åtgärder Trönninge skola

Trönninge skola byggdes för att klara en kapacitet på 800 elever och är en av Varbergs senast byggda skolor (färdigställd år 2017). I anslutning till skolan finns en fullstor och delbar idrottshall, fullständig inomhusarena för friidrott samt gymnastikhall. Trönninge skola ligger i ett expansivt område med pågående utbyggnad av bostäder vilket beräknas fortgå så långt befolkningsprognosen sträcker sig (år 2036) och framåt. Höstterminen 2021 fanns 712 elever inskrivna på skolan. Exploaterings- och befolkningsprognosen visar tydligt på en fortsatt ökning av bostäder inom skolans upptagningsområde vilket ställer krav på fler elevplatser inom en nära framtid.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra en förstudie av kapacitetshöjande åtgärder på Trönninge skola på kommunal fastighet Göingegården 1:31 samt att godkänna förstudiens kostnader om upp till 400 tkr som uppstår oavsett om projektet färdigställs.

Månadsrapport 1 (februari) 2022

Förskole- och grundskolenämnden avger efter februari 2022 en månadsrapport med uppföljning avseende ekonomi samt eventuella avvikelser mot planerad verksamhet.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna månadsrapport 1 (februari) 2022.

Tema: Ekonomiskt årshjul i praktiken och budgetprocessen framåt

Förvaltningen, genom avdelningschef ekonomi och lokaler, rektorer från förskolan och grundskolan samt ekonom ger en presentation av det ekonomiska årshjulet i praktiken. Avdelningschef ekonomi och lokaler samt förvaltningschef beskriver därefter budgetprocessen framåt.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Kompletterande uppdrag till ärende Utredning av långsiktiga behov av förskoleplatser i Varbergs kommun (FGN 2021/0394)

Verksamhetschef förskola samt projektledare samhällsutvecklingskontoret, presenterar Kompletterande uppdrag till ärende Utredning av långsiktiga behov av förskoleplatser i Varbergs kommun.

Verksamhetschef förskola beskriver förskolesituationen för områdena Derome, Bläshammar, Väröbacka/Limbacka/Stråvalla, Lindberg, Kungsäter, Göthrik, Sibbarp och Spannarp.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling


Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier för perioden 2022-02-15 till 2022-03-28.

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av delegeringsbeslut/meddelanden för perioden 2022-02-15-2022-03-28.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Omvärldsläget

Förvaltningschef informerar om kommunens och förvaltningens planering utifrån kriget i Ukraina och de flyktingströmmar som uppstått.

MOA-mässan

Förvaltningschef informerar att MOA-mässan genomförs den 4 maj. Inbjudan är utskickad till nämndens ledamöter.

På varberg.se kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet och den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen genom att skicka ett mejl till fgn@varberg.se.

ikon

Nyheter