Sök

2021-11-10

Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 8 november

Här kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens beslut den 8 november och korta beskrivningar av ärendena.

Förskole- och grundskolenämndens sammanträdestider 2022

Förskole- och grundskolenämnden beslutar om sammanträdestider för kommande år.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att fastställa sammanträdestider och fördjupningsdagar för 2022 enligt förslag i ärendebeskrivning samt lägga till en fördjupningsdag under våren 2022 för att möjliggöra för nämnden att möta rektorer i grundskolan.

Ekonomisk månadsrapport september

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om ekonomisk månadsrapport september.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Månadsrapport 2 Oktober

Förskole- och grundskolenämnden avger efter oktober 2021 en månadsrapport med uppföljning avseende ekonomi samt eventuella avvikelser mot planerad verksamhet.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna redovisning Månadsrapport 2, Oktober 2021.

Yttrande över samrådshandling gällande detaljplan för Träslöv 5:36, Östra Träslöv

Planområdet är beläget i den östra delen av Varberg intill bostadsområdet Borgasgård. Fastigheten ligger inom utpekat utvecklingsområde för blandad bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att pröva lämpligheten för skolverksamhet, framför allt byggnation av en förskola i två våningar med friyta för minst 160 barn på östra Träslöv.

Förskole- och grundskoleförvaltningen ser positivt på planbeskrivningen till detaljplanen för Träslöv 5:36. Utifrån planbeskrivningen och plankartan är bedömningen att den föreslagna förskoletomten är tillräckligt stor för en förskola med 160 barn.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillstyrka detaljplan för Träslöv 5:36, Östra Träslöv och att förvaltningens överväganden ska beaktas.

Lokalrevision 2021-2022

Lokalrevisionen antas av förskole- och grundskolenämnden och utgör sedan en del av Varbergs kommuns lokalförsörjningsplan. Syftet med lokalrevisionen är att peka på kommande lokalbehov avseende förskola och grundskola i Varbergs kommun. Planen beskriver det kortsiktiga behovet för 2021 men även det långsiktiga behovet fram till 2036.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta Lokalrevision 2021-2022.

Förutsättningar och resultat 2021 - Grundskola, grundsärskola och fritidshem (SKA)

Förutsättningar och resultat följer upp delar av nämndens mål och nationella mål och är en del av huvudmannens kvalitetsarbete. Fokus är på resultatutvecklingen och elevernas skolsituation. Årets Förutsättningar och resultat följer även upp ett antal av förskole- och grundskolenämndens resultatindikatorer samt revisionens identifierade utvecklingsområden för nämndens bevakning av skolplikten och kontroll över elevers frånvaro.

Måluppfyllelsen för Varbergs kommunala grundskola varierar mellan åren, årskurser och skolor. Läsåret 2020/21 hade eleverna i årskurs 9 i Varbergs kommunala grundskola lägre genomsnittligt meritvärde och lägre gymnasiebehörighet än det femåriga genomsnittet i kommunen. Meritvärdet är för första gången för mätperioden under rikets genomsnitt. Elevgruppens betygsutveckling från årskurs 6 till 9 är dock starkare än föregående läsårets årskurs 9.

Upplevd trivsel och mående hos eleverna ökar i genomsnitt något. Sammantaget kan dock skolsituationen på skolorna beskrivas bli mer utmanande över tid. Till exempel i form av en högre andel elever att särskilt beakta och minskad studiero.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att det systematiska kvalitetsarbetet, avseende förutsättningar och resultat, enligt huvudmannens ansvar i Skollagen är genomfört.

Yttrande över revisionsrapport Granskning av grundskolans ledningsfunktion

KPMG har på uppdrag av Varbergs kommuns revisorer gjort en granskning av grundskolans ledningsfunktion. Granskningen syftade till att bedöma om huvudmannen för utbildningen ger rektor förutsättningar att leda det pedagogiska uppdraget och verka för utbildningens utveckling. Revisionen bedömer att befintlig ledningsorganisation motsvarar statens krav och att dess struktur är ändamålsenlig men ifrågasätter huruvida ledningsorganisationen är tillräckligt omfattande. Vidare ger revisionen förskole- och grundskolenämnden rekommendationer för arbetet framåt.

Förskole- och grundskolenämnden anser att ledningsfunktionen är av stor betydelse för verksamhetens kvalitet. Revisionens bedömning huruvida ledningsorganisationen är tillräckligt omfattande är en viktig fråga och ingår i pågående utredning av grundskolans ledningsorganisation av förskole- och grundskoleförvaltningen.

Uppföljning av rektors förutsättningar och ansvar hanteras delvis idag i det systematiska kvalitetsarbetet, t.ex. genom kvalitetsdialoger med rektorer om pågående skolutveckling.

Rekommendation om att fortsätta stärka rektors förutsättningar bedöms vara hanterad.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta överväganden som nämndens yttrande över revisionsrapport Granskning av grundskolans ledningsfunktion.

Återrapportering, uppdrag kommunfullmäktige: Främja barns och elevers hälsa

Förskole- och grundskolenämnden har i Budget för Varbergs kommun 2021 fått i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, arbeta fram och implementera gemensamma strukturer och arbetssätt så att barns och elevers hälsa främjas genom ett större nyttjande av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

För ändamålet föreslås en ramjustering från förskole- och grundskolenämnden till kultur- och fritidsnämnden på 2 mnkr för att möjliggöra fritt nyttjande av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar för skolan vilket kommer utveckla förutsättningarna för skolan att genomföra sitt uppdrag med att främja barn och elevers hälsa. Förvaltningarna är eniga om att skapa bättre förutsättningar för nyttjande av de kommunala idrotts- och fritidsanläggningarna och på så sätt öka hälsa och välbefinnande för barn.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta överväganden som nämndens återrapportering till kommunfullmäktige i ärendet samt att ge förvaltningschef i uppdrag att implementera strukturer och arbetssätt så att barns och elevers hälsa främjas genom ett större nyttjande av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

Information Kulturstrategi barn och unga

Förvaltningschef informerar om hantering av ärendet och klargör att ärende Kulturstrategi barn och unga kommer att hanteras av förskole- och grundskolenämnden i februari 2022.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna..

Yttrande över motion om att starta en fritidsbank i Varbergs kommun

Jenny Bolgert (S) och Robin Svensson (S) föreslår i en motion daterad 7 juni 2021 att kommunen ska införa en fritidsbank. Motionärerna lyfter att konceptet med fritidsbanker kan bidra till att familjer med ekonomiska svårigheter får ökad tillgång till sport- och fritidsutrustning, att hållbarheten i samhället ökar, att invånare genom praktik och arbetsträning på fritidsbanken kan närma sig arbetsmarknaden samt att utlåning av fritidsartiklar kan bidra till att fler upptäcker kommunens natur och vandringsleder vilket i sin tur kan leda till att näringsliv och föreningar på landsbygden gynnas.

En fritidsbank i Varbergs kommun skapar förutsättningar för en ökad tillgång till sport- och fritidsutrustning. Idrott samt en aktiv fritid gynnar hälsan och kan även verka positivt ur ett integrationsperspektiv.

Bedömningen är att införande, ansvar och drift av en eventuell fritidsbank bör ligga inom ramen för annan nämnds ansvarsområde men att förskole- och grundskolenämnden kan bidra genom att förmedla information om fritidsbanken till nämndens målgrupper.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta förvaltningens överväganden som nämndens remissvar över motion om att starta en fritidsbank i Varberg.

Riktlinje - Skolplacering i förskoleklass och grundskola

Av skollagen framgår att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. Detta innebär att elever i första hand ska placeras på den skola som de önskar men lagen ger samtidigt närhetsgarantin företräde framför rätten att placeras vid vald skola. Kommunen ska enligt lag garantera att alla elever kan gå i en skola nära hemmet.

I det fall fler elever önskar placering på en skola än vad skolan har möjlighet att ta emot föreslås urvalskriterier för att säkerställa att urvalet sker på ett objektivt, sakligt och icke-diskriminerande sätt och med hänsyn till vad som sammantaget är bäst för samtliga inblandade elever.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta riktlinje för Skolplacering i förskoleklass och grundskola enligt upprättat förslag.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier.

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden.

Ordförande och förvaltningschef informerar

Gemensam lunch vid sammanträdet den 13 december

Ordförande informerar att nämnden kommer att äta en gemensam lunch vid sammanträdet den 13 december.

Nämnden möter rektorer grundskolan

Ordförande informerar att nämnden möter rektorer grundskolan måndagen den 6 december.

Yttrande Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Ordförande informerar om yttrande över Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare som skickats in till Utbildningsdepartementet genom ett brådskande ordförandebeslut.

Yttrande Detaljplan Ekorren

Ordförande informerar om yttrande över Detaljplan Ekorren som beslutats av arbetsutskottet.

Ordförandebeslut om föreläggande

Ordförande informerar om beslut gällande att nämnden förelägger vårdnadshavaren att tillse att elev infinner sig på skola som fattats genom brådskande ordförandebeslut.

Yttrande Arbetsmiljöverket

Förvaltningschef informerar om det yttrande som har lämnats in till Arbetsmiljöverket mot bakgrund av deras inspektion kopplad till hantering av Covid-19. Förvaltningschef informerar att risk- och konsekvensanalyserna har förtydligats och i yttrandet beskrivs vilka åtgärder som vidtagits kopplat till bland annat disponering av lokaler.

Pilotgranskning inom regelbunden granskning i grundsärskola

Förvaltningschef informerar om pilotgranskning inom regelbunden granskning i grundsärskola som genomförts under höstterminen 2021.

Regelbunden granskning på dataskyddsområdet

Förvaltningschef informerar att kommunens dataskyddsombud genomfört höstens regelbundna granskning på dataskyddsområdet. Resultatet sammanställs i en rapport som delges nämnden både skriftligt och muntligt.

Yttrande Reviderad regional överenskommelse om samverkan mellan Region Halland och de halländska kommunerna

Förvaltningschef redogör för förvaltningens inlämnade synpunkter på Reviderad regional överenskommelse om samverkan mellan Region Halland och de halländska kommunerna.

Skolinspektionens beslut gällande huvudman för Nyhemsskolan

Förvaltningschef informerar om att Skolinspektionen avslagit ansökan gällande byte av huvudman för Nyhemsskolan.

Utemiljö Buaskolan

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om utemiljö på Buaskolan. Projektet drivs av samhällsutvecklingskontoret och upphandling av genomförande av utemiljön utifrån framtagna ritningar kommer att genomföras under 2022. Information kommer att skickas ut till elever och vårdnadshavare på Buaskolan. Nämnden kommer att få ta del av den information som skickas ut.

Uppdrag HBTQIA

Utvecklingschef informerar om nuläge för uppdrag HBTQIA inför slutredovisning i december.

Värdegrundspedagoger

Utvecklingschef informerar om värdegrundspedagoger.

Mindre barngrupper och utökad planeringstid

Verksamhetschef förskola informerar om mindre barngrupper och utökad planeringstid utifrån uppdrag från nämnden.

Övriga frågor

Pedagogisk omsorg Sibbarps förskola

Ann-Kristin Herdell (KD) ställer fråga om kommunal pedagogisk omsorg samt om antal platser på förskolor utifrån lokalyta mot bakgrund i diskussion om Sibbarps förskola.

Verksamhetschef förskola informerar om kösituationen på Sibbarps förskola, kommunens skyldighet att erbjuda förskola samt pedagogisk omsorg samt om hur lokalens utformning påverkar antal barn som kan skrivas in på en förskola.

Elevers möjlighet att ladda ner appar

Cecilia Rönn (L) ställer fråga om elevers möjlighet att ladda ner appar på sitt lärverktyg.

Utvecklingschef informerar att elever i åk 1–3 har inte tillgång till Appstore och därmed inte kan ladda ner appar. För elever i åk 4–6 kan skolenheten managera tillgången till appstore, dock krävs ett apple-ID för att kunna ladda ner appar.

På varberg.se kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet och den senaste kallelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen genom att skicka ett mejl till fgn@varberg.se

ikon

Nyheter