Sök

2020-12-15

Beslut i korthet - nämnd 14 december

Förskole- och grundskolenämnden sammanträdde den 14 december. Här kan du ta del av vilka beslut som togs och korta beskrivningar av ärendena.

Yttrande gällande detaljplan för Torpa-Kärra 1:24

Planområdet ligger i norra delen av Kärradal vid Kärravägen cirka 10 kilometer norr om Varberg. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder med visst inslag av handel och tillfällig vistelse som är anpassad till omkringliggande miljö. Förslaget avviker från översiktsplanen, se samrådshandlingen. Planförslaget berör samfälld mark.

I planförslaget framgår inga volymer mer än flerbostadshus om cirka 9 meters höjd vilket blir ungefär 2 våningar och sadeltak, det finns ett antal utformningsbestämmelser vars syfte är att säkerställa att tillkommande bebyggelse är anpassad till befintlig miljö och omgivande bebyggelse.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillstyrka detaljplanen för Torpa-Kärra 1:24, att förskole- och grundskoleplatser behöver säkras inför byggnation av bostäder samt att paragrafen justeras omedelbart.

Yttrande gällande detaljplan för kvarteret Ekorren

Planområdet är ungefär 17 000 kvm stort och ligger i centrala Varberg cirka 700 meter norr om Varbergs station. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att förtäta kvarteret Ekorren med bostäder och inslag av centrumverksamhet samt stärka en grön koppling längs Brunnsbergsvägen. Syftet är också att genom bebyggelsen tillsammans med en omgestaltning av Birger Svenssons väg skapa en tydligare entré som markerar att man närmar sig staden och dess stadskärna. För kvarterets karaktär är det av vikt att behålla strukturen genom uppdelning av huskroppar och en större förgårdsmark utmed Boråsgatan.

Planförslaget medger 50-100 nya bostäder viket enligt Varbergs kommuns beräkningsmodell genererar mellan 20-40 barn och ungdomar i åldrarna 1- 18 år.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillstyrka detaljplanen, att förskole- och grundskoleplatser behöver säkras inför byggnation av bostäder samt att paragrafen justeras omedelbart.

Yttrande om ändring av detaljplan för 1963 års byggnadsplan över Skällinge

Planområdet ligger i Skällinge cirka 16 kilometer öster om Varberg och omfattar cirka 100 fastigheter belägna inom tätorten. Planändringen syftar till att pröva lämpligheten av ett upphävande av den bestämmelse som reglerar antalet bostadslägenheter per huvudbyggnad för att möjliggöra fler bostäder inom befintlig bebyggelse.

Föreslagen planändring innebär att samtliga planbestämmelser kommer att fortsätta att gälla med undantag för den bestämmelsen som föreslås tas bort. Eftersom planändringen inte medför att bebyggelsens ändamål eller exploateringsgrad förändras bedöms befintlig bebyggelse inte påverkas i högre grad än vad gällande detaljplan redan idag medger.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillstyrka ändringen av detaljplan för 1963 års byggnadsplan över Skällinge och att förvaltningens övervägande ska beaktas samt att paragrafen justeras omedelbart.

Behovsanalys ny grundsärskola, centrala Varberg

Behovsanalysen fokuserar på grundsärskolebehovet i Varbergs kommun. Grundsärskolans lokaler på Mariedalsskolan är för små och inte ändamålsenliga. Grundsärskolan ser vidare stora pedagogiska och organisatoriska vinster med att inte vara förlagda på två grundskolor, Mariedal och Almers skolor. På längre sikt kommer även Mariedal och Almers skolor behöva grundsärskolans lokaler på respektive skola för att tillgodose elevplatsbehovet i respektive upptagningsområde.

Förskole- och grundskolenämnden ser även följande behov utifrån befolkningsprognosen och de planprogram som berör den planerade befolkningsökningen i hela Varbergs kommun.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna behovsanalys avseende ny grundsärskola Centrala Varberg 2020-2034, att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra åtgärdsval med förslag på lösning för tillskapande av ny grundsärskola i centrala Varberg med plats för 120 elever samt godkänna åtgärdsvalets kostnad om upp till 250 tkr som uppstår oavsett om projektet blir av eller inte.

Lokalrevision 2019/20

Lokalrevision 2019/20 är en del av arbetet med att ta fram en utbyggnadsplan för Varbergs Kommun. Lokalrevisionen kommer ligga till grund för Förskole- och grundskoleförvaltningens arbete med lokaler och ersätta tidigare lokalförsörjningsplan med kompletterande bilaga under åren 2015-2019. Syftet med denna lokalrevision är att ersätta dessa dokument och peka på de kommande lokalbehov avseende förskola och grundskola som finns i Varbergs Kommun. Dokumentet kommer att revideras årligen utifrån kommunens kommande behov av förskolor och skolor.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillstyrka skrivelsen Lokalrevision 2019/20.

Dataskyddsombud avseende förskole- och grundskolenämnden

Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen, PUL. Respektive nämnd, revisorer och bolagsstyrelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom sin verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen ska varje nämnd, revisorer, bolagsstyrelse och direktion utse ett Dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland annat ha följande uppgifter:

  • Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlarpersonuppgifter om deras skyldigheter enligt förordningen
  • Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och utbilda personal
  • Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka genomförandet
  • Att samarbeta med tillsynsmyndigheten (Datainspektionen)
  • Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i andra frågor.

Dataskyddsombudet ska även kunna agera självständigt och oberoende i organisationen samt rapporterar till organisationens ledning.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att utse Karin Malmsten till Dataskyddsombud för förskole- och grundskolenämnden från och med den 11 januari 2021 till och med den 12 januari 2022.

Remissvar: Strategi för långsiktig inkludering i Varberg

Kommunfullmäktige antog 14 februari 2017, § 25, en strategi för långsiktig inkludering i Varberg. Enligt strategin ska revidering ske vart fjärde år.

Varbergs kommun har som vision att vara Västkustens kreativa mittpunkt. Visionsarbetet ska genomsyras av två förhållningssätt, varav det ena handlar om hållbarhet. För att förtydliga innebörden i förhållningssättet har fullmäktige i Varberg antagit Hållbarhetsmål för perioden 2017–2025. I kommunens lokala hållbarhetsmål finns målsättning om att Varberg ska vara ett inkluderande samhälle, med ambitionen att organisationen ska ha ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke. Strategi för långsiktig inkludering i Varberg syftar till att bidra till den målsättningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att översända Remiss – Strategi för långsiktig inkludering i Varberg till samtliga nämnder och bolag för yttrande. Yttrandet förväntas inkomma till kommunstyrelsen senast 31 december 2020.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna förvaltningens överväganden och översända till kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet.

Remissvar - Motion om att införa "Språkstart Halland" i hela Varbergs kommun

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från förskole- och grundskolenämnden på motion från Jenny Bolgert (S) som föreslår att Kommunen inför Språkstart Halland i hela Varbergs kommun.

Förskole- och grundskoleförvaltningen ställer sig positiva till syftet med ett införande av Språkstart Halland. Förvaltningen ser ingen möjlighet att bidra med ekonomiska resurser vid ett införande av Språkstart Halland då förvaltningen redan har ett pågående arbete för att stärka språkutvecklingen för yngre barn. Däremot kan förvaltningen bidra med samverkan och samarbete för att stärka kopplingen mellan Språkstart Halland och det språkutvecklande arbete som förvaltningen bedriver idag.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillstyrka motionen med tillägg att förskole- och grundskolenämnden inte kan tillskjuta ekonomiska eller personella resurser i enlighet med övervägandet.

Värden och lika möjligheter 2020

Skollagen (2010:800, kap. 4, 3§) fastslår att varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå följa upp utbildningen genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet genomförs i Varberg enligt fyra delmoment. Undervisning och ledarskap syftar till att följa och analysera arbetet med att främja barn och elevers lärande. Värden och lika möjligheter sätter fokus på barn och elevers lika möjligheter. Förutsättningar och resultat följer betyg och andra resultat i relation till olika förutsättningar. Insatser och fokusområden innebär uppföljning och analys av riktade insatser eller andra prioriterade fokusområden.

Övervägande nedan beskriver sammanfattningen av rapporten som förvaltningen gjort som ett resultat av processen Värden och lika möjligheter.

Värden och lika möjligheter utgår från tidigare års kvalitetsarbete Trygghet och trivsel och har fördjupats genom att tydligare analysera demokrati- och värdegrundsuppdraget i utbildningen, det kompensatoriska uppdraget för alla barn och elevers lika möjligheter samt arbetet med övergångar. Syftet är att nämnden och verksamheten ska få en djupare analys av det som kallas demokrati- och värdegrundsuppdraget samt det kompensatoriska uppdraget.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att det systematiska kvalitetsarbetet, avseende värden och lika möjligheter, enligt huvudmannens ansvar i Skollagen är genomfört.

Budget 2021 och långtidsplan 2022-2025

Förskole- och grundskolenämndens ekonomiska ramar för kommande år fastslogs genom Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-17. Driftsramen 2021 för förskole- och grundskolenämnden är 1 383,7 mnkr.

Förskole- och grundskolenämndens ram fördelas gentemot följande verksamhetsområden: förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, grundsärskola, enhet flerspråkighet, central förvaltning samt nämndverksamhet.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 för förskole- och grundskolenämnden med följande tillägg:

- förskole- och grundskolenämnden satsar 6,3 miljoner kronor under 2021 på arbetssätt som främjar utökad planeringstid för personal och mindre barngrupper i förskolan. Satsningen bekostas av förskolans resurstilldelning och är den summan som är över ordinarie uppräkning för lönekostnader och pedagogiskt material

- förskole- och grundskolenämnden satsar 2 miljoner kronor av ofördelade medel under 2021 för kvalitetssatsningar och samordning för att stärka upp fritidshemmens verksamhet

- förskole- och grundskolenämnden satsar 0,5 miljoner kronor av ofördelade medel på förstärkt stöd till förskolors och skolors värdegrundspedagoger, för arbete med normer och värden samt att systematisera rutiner och förebyggande arbete mot kränkningar och trakasserier

- förskole- och grundskoleförvaltningen får i uppdrag att utreda Varbergs kommuns möjligheter och behov för att gå mot en mer NPF-säkrad skola. Vår strävan är att fler elever ska nå kunskapsmålen

-förskole- och grundskoleförvaltningen får i uppdrag att utveckla digitaliseringssatsningar för att minska administrativa kostnader, liknande ”pappersfri skolstart”

- förskole- och grundskoleförvaltningen får i enlighet med viljeinriktningen i underlag till budget 2021 att utreda vilka yrkeskategorier som förskola och skola behöver förstärkas och kompletteras med för att möta Skolverkets prognos om en framtida brist på utbildad personal. Utredningen ska ha undervisningsuppdraget i fokus och förbättra lärares förutsättningar och arbetsmiljö

- förskole- och grundskoleförvaltningen får i uppdrag att fortsatt utveckla daglig fysisk aktivitet på alla våra grundskolor och specifikt mot de äldsta årskurserna

- samtliga satsningar och uppdrag följs upp enligt årshjul.

Principer för beräkning av bidragsbelopp till fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt fastställande av interkommunala ersättningar för 2021

Bidrag till huvudmän för fristående verksamheter

För att ge enskilda huvudmän ekonomiska förutsättningar att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem är hemkommun skyldig att ge bidrag till huvudmännen för varje barn/elev vid enheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall kan huvudmannen även få bidrag i form av tilläggsbelopp.

Ersättningen till de fristående verksamheterna bygger på den så kallade likabehandlingsprincipen, som innebär att bidrag ska bestämmas enligt samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till sina egna motsvarande verksamheter.

Interkommunala ersättningar

När en annan kommun än elevens hemkommun tar emot en elev i sin grundskola efter önskemål från vårdnadshavarna om att eleven ska fullgöra sin skolgång i den kommen, dvs. på så kallad frivillig grund, ska hemkommunen betala ersättning till den mottagande kommunen. Om kommunerna i sådana fall inte kommer överens om annat, ska denna ersättning bestämmas med hänsyn till den mottagande kommunens åtagande och elevens behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna.

Motsvarande gäller vid en annan kommuns mottagande efter önskemål från vårdnadshavare i den kommunens förskola, pedagogiska omsorg, förskoleklass och fritidshem.

Tillämpliga föreskrifter

Av 10 kap. 37 § skollagen följer att hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för fristående grundskola för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Grundbeloppet ska enligt 10 kap. 38 § skollagen bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan och avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Enligt 39 § ska tilläggsbelopp lämnas för elever i behov av särskilt stöd, elever som ska erbjudas modersmålsundervisning och elever som deltar i lovskola. Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov.

Motsvarande bestämmelser avseende bidrag till fristående förskoleklass återfinns i 9 kap. 19-21 §§ skollagen. Bestämmelser om ersättning till huvudman för fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem återfinns i 8 kap. 21-23 §§ (förskola), 14 kap. 15-17 §§ (fritidshemmet) och 25 kap. 11- 13 §§ (pedagogisk omsorg).

Enligt 14 kap. 1 § skolförordningen ska bidrag till enskilda huvudmän för bl.a. förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början.

Av 14 kap. 4 § skolförordningen följer vilka kostnader som ska ingå i beräkningen av ersättningen i respektive kostnadsslag till enskild huvudman för förskoleklass och grundskola. På motsvarande sätt anges i 5 § vilka kostnader som ska ingå i respektive kostnadsslag vid beräkningen av bidrag till enskild huvudman för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Enligt 10 kap. 34 § andra stycket skollagen ska hemkommunen i de fall som avses i 10 kap. 27 § skollagen – det vill säga när vårdnadshavaren önskar barnets skolgång i mottagande kommunen och mottagande kommun önskar motta eleven – betala ersättning till den mottagande kommunen. Om kommunerna i ett sådant fall inte kommer överens om annat, ska ersättningen bestämmas med hänsyn till kommunens åtagande och elevens behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna. I skollagen återfinns motsvarande regler vid mottagande efter vårdnadshavares önskemål till placering i annan kommuns förskola, pedagogiska omsorg, förskoleklass och fritidshem.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att bidragsbelopp till huvudmän för fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola samt fritidshem för 2021 ska beräknas i enlighet med vad som framgår av bilagorna A-D, att uppdra åt förvaltningschefen att besluta om bidragsbelopp till respektive huvudman för fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt att interkommunala ersättningar avseende förskole, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem för 2021 fastställs i enlighet med vad som framgår av bilaga E.

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2021

Varbergs kommun tar ut en avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiften/månad beräknas efter:

  • Barnets ålder
  • Antal barn i familjen som har plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem
  • Familjens sammanlagda bruttoinkomst före skatt per månad (max. 50 340 kr per månad för 2021)

Avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan inte överskrida ett visst belopp; det kallas maxtaxa. Övergången till ”Barn 3-6 år och skolbarn”, sker den 1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att från och med 1 januari 2021 höja inkomsttaket för hushållets bruttoinkomst, som maxtaxa baseras på, till 50 340 kronor per månad.

Interkommunal ersättning mellan Kungsbacka, Mark och Varberg 2021

Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om principöverenskommelse gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan Kungsbacka kommun, Marks kommun och Varbergs kommun (BUN 2011/0168).

Därefter har representanter för de tre kommunerna arbetat fram praktisk tillämpning av överenskommelse, blankett för avtal mellan placeringskommun och folkbokföringskommun samt gemensamma à-priser.

För kalenderåret 2021 fastställs interkommunal ersättning enligt nedanstående tabell.

Gemensamma à-priser gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan Varberg, Mark och Kungsbacka följs från och med 2021-01-01.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta interkommunal ersättning mellan Kungsbacka, Mark och Varbergs kalenderåret 2021 enligt ärendebeskrivning.

Information ekonomiskrapport november

Tf avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om den ekonomiska månadsrapporten för november.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkandebehandling/diskriminering/trakasserier

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga information till handlingarna.

Delegeringsbeslut/meddelanden

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga information till handlingarna.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Medarbetarundersökning

Administrativ chef informerar om resultaten från förvaltningens medarbetarundersökning.

Nämndens dialog med rektorer i grundskolan

Tf förvaltningschef, utvecklingschef och grundskolechef ger återkoppling på frågor som framkom efter nämndens digitala möte med rektorerna för grundskolan. De rörde sig om arbetet med tvålärarsystem; arbetet med MASIV, matematiksatsningen i Varberg; arbetet med flexteam och övergången till gymnasiet för eleverna i flexteamen.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga information till handlingarna.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.