Sök

2020-11-12

Beslut i korthet - nämnd 9 november

Förskole- och grundskolenämnden sammanträdde den 9 november. Här kan du ta del av vilka beslut som togs och korta beskrivningar av ärendena.

Remissvar - Förslag på klimatväxlingsprogram för Varbergs kommun - Omedelbar justering

Förskole och grundskolenämnden har mottagit en begäran från kommunstyrelsens förvaltning att yttra sig över Förslag på klimatväxlingsprogram för Varbergs kommun.

Syftet med att införa ett klimatväxlingsprogram är att få fler av kommunens anställda att välja klimatsmarta resealternativ, vilket genererar minskade utsläpp från tjänsteresor i Varbergs kommun – ett viktigt bidrag till lokal, nationell och global målsättning för en hållbar utveckling.

I Varbergs kommuns lokala hållbarhetsmål finns en tydlig ambition om att bidra till den nationella målsättningen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Ett konkret mål för kommunen är att minimera klimatpåverkan från resor och transporter genom att bland annat minska utsläppen från tjänsteresor i Varbergs kommun.

I Varbergs kommun finns riktlinjer som styr hur anställda vid Varbergs kommun ska resa i tjänsten. Riktlinjerna ska bidra till ekonomiskt effektiva, säkra resor med minimal klimatpåverkan. Införandet av ett klimatväxlingsprogram i Varbergs kommun är ett verktyg för att ekonomiskt styra mot att riktlinjerna efterlevs.

Klimatväxling innebär i korthet att en resa blir dyrare för verksamheten ju mer den påverkar klimatet. Medlen på klimatväxlingskontot kan sedan användas för att stimulera ett fossilfritt resande eller andra klimatrelaterade projekt i verksamheterna.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta remissvaret som framgick av tjänsteutlåtandet.

Information - handlingsplan barn och unga

Tf förvaltningschef informerar om det pågående arbetet med handlingsplan för barn och unga.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Tillsyn av fristående förskolor våren 2020

Kommunen har enligt Skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Skollagen

Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning som har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de kravsom följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid granskningen.

Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag. Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.

Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten. Enligt 26 kap. 12 § får en tillsynsmyndighet avstå från att ingripa om:

1. Överträdelsen är ringa.
2. Den vars verksamhet granskas vidtar nödvändig rättelse, eller
3. Det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande.

Tillsyn

Tillsyn har under våren 2020 genomförts på Bikupans förskola, Breareds förskola, Personalkooperativet Fastarps förskola, Fröets förskola, Havsbris AB Fyrens förskola, Kompassens förskola, Kullerbyttans förskola, Lerjans förskola, Nyhemsskolan Förskolan Äpplet, Pilgläntans förskola, Varbergs Montessori förskola, Västanvindens förskola, Påskbergets förskola och Montessoriskolan Lära för livet – förskola.

Tillsynsbesöken på förskolorna genomfördes under våren 2020 och utfördes i enligt med då gällande riktlinjer ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och pedagogisk omsorg” beslutad 2013-11-04 § 152. Förskole- och grundskolenämnden har sedan tillsynsbesöken fattat beslut om nya riktlinjer för tillsyn 2020-09-28 § 107.

Det har vid tillsynen av förskolorna inte framkommit annat än att förskolorna uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade i enlighet med bedömningarna i tillsynsrapporterna, att det vid tillsynen av förskolorna inte framkommit annat än att förskolorna uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats

Tillsyn Ekolek Barnomsorg AB

Kommunen har tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg som kommunen har godkänt enligt 26 kap. 4 § skollagen. Förvaltningen har under hösten genomfört tillsyn av Ekolek Barnomsorg AB utifrån tillsynsansvaret.

Ekolek Barnomsorg bedrivs som pedagogisk omsorg. Förvaltningen har inhämtat information och genomfört tillsynsbesök hos huvudmannens samtliga verksamheter (dagbarnvårdare) och hos huvudmannen. Huvudmannen har fem verksamheter i Varbergs kommun som bedriver pedagogisk omsorg. Besök genomfördes hos dagbarnvårdarna den 8 september och besök hos huvudmannen genomfördes den 21 september.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att förelägga Ekolek Barnomsorg AB med stöd av 26 kap. 10§ skollagen i enlighet med förvaltningens bedömning samt att avstå från att ingripa med stöd av 26 kap. 12 § skollagen i enlighet med förvaltningens bedömning.

Förskole- och grundskolenämndens delegeringsförteckning - revidering

En nämnds möjlighet till delegering klargörs i kommunallagen och innebär att beslutanderätten förs över från en nämnd till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller till en anställd i kommunen. Med andra ord ger nämnden en delegat i uppdrag att fatta beslut i vissa ärenden på nämndens vägnar. Beslut som fattas på delegation får samma rättsverkan som om nämnden själv hade fattat beslutet.

Anledningen till att delegering används är för att nämnden ska avlastas i rutinärenden och istället kunna ha en mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden. Delegering syftar även till att möjliggöra en mer effektiv verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och genom att förutsättningar skapas för en skyndsam handläggning.

De beslut nämnden delegerat framgår av delegeringsförteckningen. En delegeringsförteckning behöver uppdateras löpande. Nedan presenteras de ärendet som lagts till samt de ärenden där revideringar genomförts:

Följande beslut är tillagda:
Område Allmänt
Ärende: Vid tillsyn av fristående förskolors och pedagogisk omsorg fatta besluta om

  • Föreläggande
  • Anmärkning
  • Avstående från ingripande
  • Att verksamheten uppfyller författningskraven

Delegat: Förvaltningschef
Lagrum: Skollagen 26 kap 10 §, Skollagen 26 kap 11 §, Skollagen 26 kap 12 §

Anmärkning: Beslut om återkallelse, tillfälligt verksamhetsförbud eller vitesföreläggande (Skollagen 26 kap 13–16, 18, 27 §§) fattas av nämnd.

Följande beslut är reviderade:
Område Förskoleklass och grundskola
Ärende:
Beslut om förlängning av skolplikt avseende kommunala skolor.

Beslut om förlängning av skolplikt avseende skolor med annan huvudman än Varberg kommun.
Delegat: Rektor; Grundskolechef
Lagrum: Skollagen 7 kap 13 §
Anmärkning: Kan överklagas till skolväsendets överklagandenämnd, SL 28 kap 12 §

Kommentar: Ärendebeskrivning är omformulerad för att förtydliga att fristående skolor och skolor i annan kommun innefattas. Mandat att beslut om förlängning av skolplikt avseende kommunala skolor ligger på rektor. Mandat att besluta om förlängning av skolplikt avseende fristående skolor ligger på grundskolechef.

Ärende: Beslut om skolpliktens upphörande i förtid avseende kommunala skolor. Beslut om skolpliktens upphörande i förtid avseende skolor med annan huvudman än Varberg kommun.

Delegat: Rektor; Grundskolechef
Lagrum: Skollagen 7 kap 14 §
Anmärkning: Kan överklagas till skolväsendets överklagandenämnd, SL 28 kap 12 §

Kommentar: Ärendebeskrivning omformulerad för att förtydliga att fristående skolor och skolor i annan kommun innefattas. Mandat att beslut om skolpliktens upphörande i förtid avseende kommunala skolor ligger på rektor. Mandat att besluta om skolpliktens upphörande i förtid avseende fristående skolor ligger på grundskolechef.

Ärende: Beslut om rätt att slutföra skolgången avseende kommunala skolor.
Beslut om rätt att slutföra skolgången avseende skolor med annan huvudman än Varberg kommun.

Delegat: Rektor; Grundskolechef
Lagrum: Skollagen 7 kap 15-16 §
Anmärkning: -

Kommentar: Ärendebeskrivning omformulerad för att förtydliga att fristående skolor och skolor i annan kommun innefattas. Mandat att beslut om rätt att slutföra skolgången avseende kommunala skolor ligger på rektor. Mandat att besluta om rätt att slutföra skolgången avseende fristående skolor ligger på grundskolechef.

Område Offentlighet och sekretess, allmänna handlingar, arkiv, hantering av överklaganden och beslut samt registrerades rättigheter utifrån GDPR

Ärende: Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling och uppställande av förbehåll i samband med utlämnande avseende handlingar som förvaras/diarieförs på förskole- och grundskoleförvaltningens kansli.
Delegat: Förvaltningsjurist

Lagrum: Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap 17 §; Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 6 kap 2-5 §§ och 10 kap 4 §, 13-14 §§
Anmärkning: Kan överklagas till Kammarrätten, OSL 6 kap 8 §. Utlämnande av allmän handling är verkställighet.
Kommentar: Delegat ändras från förvaltningsjurist och kommunjurist till enbart förvaltningsjurist.

Ärende: Beslut att avvisa för sent inkommit överklagande.
Delegat: Förvaltningsjurist
Lagrum: Förvaltningslagen (2017:900) 45 §

Anmärkning: Avvisningsbeslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, Förvaltningslagen (2017:900) 40 §.

Kommentar: Delegat ändras från förvaltningsjurist och kommunjurist till enbart förvaltningsjurist.

Följande beslut är borttagna:
Område Personal- och arbetsgivarärenden
Ärende:
Beslut om anställning, uppsägning eller avsked av avdelningschef eller motsvarande.
Delegat: Förvaltningschef med vidaredelegering
Lagrum: -
Anmärkning: -

Ärende: Beslut om att delegera arbetsmiljöuppgifter till: förvaltningschef, verksamhetschef/avdelningschef, enhetschef.
Delegat: ORDF, FC, CF, GRC, AC, UC, CE
Lagrum: -
Anmärkning: -

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta reviderad delegeringsförteckning för förskole- och grundskolenämnden.

Förutsättningar och resultat 2020 - Grundskola, grundsärskola och fritidshem

Skollagen (2010:800, kap. 4, 3§) fastslår att varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå följa upp utbildningen genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet genomförs i Varberg enligt fyra delmoment. Undervisning och ledarskap syftar till att följa och analysera arbetet med att främja barn och elevers lärande. Värden och lika möjligheter sätter fokus på barn och elevers lika möjligheter. Förutsättningar och resultat följer betyg och andra resultat i relation till olika förutsättningar. Insatser och fokusområden innebär uppföljning och analys av riktade insatser eller andra prioriterade fokusområden.

Övervägande nedan beskriver sammanfattningen av rapporten som förvaltningen gjort som ett resultat av processen Förutsättningar och resultat.

Förutsättningar och resultat utgår från tidigare års kvalitetsarbete Mål och resultat (rektorsdialog och uppföljning betyg) och har fördjupats genom att fler perspektiv följs (såsom närvaro, personalresurser, ekonomi). Syftet är att nämnden och verksamheten ska få en tydligare bild över olika resultat i utbildningen

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att det systematiska kvalitetsarbetet, avseende undervisning och ledarskap, enligt huvudmannens ansvar i Skollagen är genomfört.

Månadsrapport 2 (oktober)

Förskole- och grundskolenämnden avger efter oktober 2020 en månadsrapport med uppföljning avseende ekonomi samt eventuella avvikelser mot planerad verksamhet.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna redovisning månadsrapport 2 (oktober) 2020.

Information ekonomisk månadsrapport september

Tf avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om den ekonomiska månadsrapporten för september.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Godkänna hyreskostnad med anledning av kapacitetshöjande åtgärder Väröbacka

Väröbackaskolan har under 2019 förstärkts med en ny byggnad kallad Mellanhuset för att möta behovet av fler elevplatser. Skolan har tidigare varit en skola för årskurser F-3 samt 7-9. För att bygga bort nackdelarna med en så kallad ”hålskola”, avsaknaden av mellanstadium, har förskole- och grundskolenämnden beslutat att förstärka Väröbackaskolan med sex klassrum. Utökningen av antalet lokaler är till för att ta emot eleverna i årskurs fyra som kommer från Väröbackaskolans upptagningsområde.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna hyreskostnaden på 280 tkr/år.

Kapacitetshöjande åtgärder Bläshammars skola

Tillväxten i området kring Trönninge har medfört en ökning av elever på Trönninge skola. För att säkerställa elevplatser på Trönninge skola föreslås Bläshammar skola behålla årskurs 6 inför läsåret 2021/22. Denna förändring innebär att Bläshammar skola då behöver förstärkas med två klassrum, tre grupprum och arbetsplatser för undervisande personal. Förändringarna skulle medföra att Bläshammar skola kan ta emot fler elever från det egna upptagningsområdet och behålla blivande årskurs 6 till kommande läsår 2021/22.

Etableringen av paviljonger på Bläshammar innebär att det inte behöver etableras paviljonger på Trönninge skola under läsår 2021/2022. Trönninge skola klarar då att ta emot de elever som redan går på skolan och även de som börjar förskoleklass. Etablering av paviljonger på Trönninge kommer dock bli aktuellt senast läsåret 23/24 utifrån rådande befolkningsprognos.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att etablera paviljonger motsvarande två klassrum med tre tillhörande grupprum samt arbetsplatser på Bläshammar skola inför läsåret 2021/2022 samt att nyttja 7,5 mkr av avsatta investeringsmedel till kapacitetshöjande åtgärder samt att godkänna hyresökning på 930 tkr/år enligt beskrivning i ärendet.

Kapacitetshöjande åtgärder Rolfstorps skola

Den framtida inriktningen av skolorganisationen i Varberg ska ha ett årskurs F-9 perspektiv där maximalt en övergång under elevernas grundskoletid ska säkerställas. Rolfstorps skola har med start läsåret 2020/2021 fasats över från en skola för årskurser F-3 samt 7-9 till en F-9-skola. Skolan har under läsåret 2020/2021 tagit emot elever i årskurs 4 vilket har maximerat användandet av skolans lokaler. Inför läsåret 2021/2022 beräknas skolan ta emot ytterligare två klasser i årskurs 4.

För att kunna ta emot elever i årskurs 4-6 över tid behöver det tillskapas undervisningslokaler motsvarande tre klassrum. Då befintlig matsal på Rolfstorpsskolan har nått sin maximala kapacitet föreslås beställningen även innefatta en utökning av matsalslokaler motsvarande 60 platser. Det kommer också finnas behov av arbetsplatser för de pedagoger som skall arbeta med eleverna.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att etablera paviljonger motsvarande tre större delbara klassrum med tillhörande grupprum och arbetsplatser för pedagogerna samt matsal för 60 platser, att nyttja 12,5 mkr av avsatta investeringsmedel till kapacitetshöjande åtgärder samt att godkänna hyresökning på 2 061 tkr/år enligt beskrivning i ärendet.

Information – Återkoppling: Erfarenhetsåterföring vid byggnation; Kontinuerlig revidering av rumsfunktionsprogram; Utvärdering av byggprojekten perioden 2015-2019; Uppföljning av underhållsarbete

Enhetschef lokaler och vaktmästeri informerar om erfarenhetsåterföring vid byggnation av förskolor och grundskolor, processen vid revidering av rumsfunktionsprogram. Enhetschef lokaler och vaktmästeri informerar även om processen för utvärderingar av byggprojekten perioden 2015-2019 samt uppföljningen av underhållsarbeten.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Covid -19
Tf förvaltningschef informerar om anpassningar som görs inom förvaltningen med anledning av regionala råd i Halland. Tf förvaltningschef informerar även om nuläget ute i verksamheterna till följd av rådande pandemi.

Revisionsrapport
Grundskolechefen informerar om revisionsrapporten på granskningen förskole- och grundskolenämndens styrning och uppföljning av skolnärvaro och insatser för trygghet och studiero. Granskningen genomfördes på uppdrag av Varbergs kommuns revisorer.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga information till handlingarna.

Övriga frågor

Elevhälsan
Ann-Kristin Herdell (KD) ställer fråga om elevhälsan och elever möjlighet att själva ta kontakt med elevhälsan vid behov.

Grundskolechef informerar om vilka möjligheter elever har att själva komma i kontakt med professionerna inom elevhälsan samt vilka rutiner som finns vid elevers behov av elevhälsans insatser.

Fysisk aktivitet
Ann-Kristin Herdell (KD) ställer fråga om fysisk aktivet inom skolan.

Förvaltningschefen tar med sig frågan till nämnden den 14 december.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.