Sök

2021-03-08

Beslut i korthet - nämnd den 1 mars

Förskole- och grundskolenämndens beslut den 1 mars 2021. Här kan du ta del av vilka beslut som fattades och korta beskrivningar av ärendena.

Yttrande arrendeupplåtelse för pumptrack/cykelbana – Varbergs MTB

Varbergs MTB har inkommit med önskemål om att få uppföra en pumptrack/cykelbana inom fastigheten Charnockiten 1. Området som Varbergs MTB vill arrendera är ca 2060kvm. Den berörda ytan är enligt detaljplan avsedd för idrottsändamål och gränsar till både skatebana och idrottshall.

Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till arrendekontrakt. Avtalsperioden sträcker sig från 1 januari 2021 till 30 juni 2025.

Uppsägningstiden är 6 månader. Om avtalet inte sägs upp av endera part löper det på med 2 år i taget. Den årliga arrendeavgiften för arrendeupplåtelsen är beräknad till 4 120 kronor och uppräknas mot konsumentprisindex med januari 2021 som grund.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillstyrka arrendeupplåtelse för pumptrack/cykelbana för Varbergs MTB inom fastigheten Charnockiten 2.

Slutrapport Bolmens förskola

Bolmens förskola färdigställdes hösten 2017 och är en förskola dimensionerad för 220 stycken barn inklusive personal. Nybyggnation av åtta avdelningar och renovering av de tre befintliga avdelningarna. I den investeringsprocess som ligger till grund för all byggnation finns det flera olika steg som leder fram till en färdig byggnad. En avslutande del innebär att sammanfatta och beskriva hela processen med en slutrapport. I slutrapporten beskrivs uppdraget och de målsättningar som fanns med byggnationen av Bolmens förskola.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna slutrapport Bolmens förskola.

Slutrapport Rolfstorps förskola

Rolfstorps förskola färdigställdes våren 2018 och är en förskola dimensionerad för 60 stycken barn inklusive personal. I den investeringsprocess som ligger till grund för all byggnation finns det flera olika steg som leder fram till en färdig byggnad. En avslutande del innebär att sammanfatta och beskriva hela processen med en slutrapport. I slutrapporten beskrivs uppdraget och de målsättningar som fanns med byggnationen av Rolfstorps förskola.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna slutrapport Rolfstorps förskola.

Slutrapport Bumerangens förskola

Bumerangens förskola färdigställdes hösten 2018 och är en förskola dimensionerad för 120 stycken barn inklusive personal. Förskolan byggdes för att tillgodose behovet av förskoleplatser för de numera avvecklade förskolorna Bullerbyn och Kärnegården. Byggnation och planeringen av Bumerangens förskola har inte tagit hänsyn till ett ökat framtida behov.

I den investeringsprocess som ligger till grund för all byggnation finns det flera olika steg som leder fram till en färdig byggnad. En avslutande del innebär att sammanfatta och beskriva hela processen med en slutrapport. I slutrapporten beskrivs uppdraget och de målsättningar som fanns med byggnationen av Bumerangens förskola.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna slutrapport Bumerangens förskola.

Godkännande av Förstudierapport Väröbacka förskola

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2017 (Dnr BUN 2017/1020) att godkänna ”Behovsanalys avseende förskola och skola i Väröbacka och Bua” samt föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra ett åtgärdsval för att ta fram förslag på lösningar för att täcka framtida behov av skola i upptagningsområdet Väröbacka/Bua samt förskola i Väröbacka, vid byggnation av nya bostäder. Utifrån detta beslut har en åtgärdsvalsrapport för förskola och skola i delområde Norra kusten tagits fram och godkänts av förskole- och grundskolenämnden 7 oktober 2019 (Dnr FGN 2019/0507).

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-31 (Dnr KS 2017/0746) att genomföra förstudie för byggnation av ny förskola för 120–160 platser på kommunal fastighet Värö-Backa 31:9 (tidigare Värö-Backa 9:2) och godkänna en förstudiekostnad om 300 000 kronor och att denna kostnad belastar förskole- och grundskolenämndens resultatreserv om projektet inte genomförs.

I samband med drifttagandet av Väröbacka förskola avgår hyreskostnaden för Limabacka förskola, både den permanenta förskolan och paviljongerna med temporärt bygglov.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att säkerställa att förstudien är uppdaterad med nytillkomna uppgifter inför godkännande av förskole- och grundskolenämnden.

Yttrande över revisionsrapport Granskning av skolnärvaro och insatser för trygghet och studiero

Kommunrevisionen har fått i uppdrag att granska om förskole- och grundskolenämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning av elevers trygghet och närvaro i grundskola för att motverka otrygghet och skolfrånvaro. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Revisionen bedömer sammanfattningsvis att förskole- och grundskolenämndens bevakning av skolplikten och kontroll över elevers frånvaro i grundskola är tillfredsställande. De ser brister i rutin och handläggning vad gäller anmälan till huvudman då utredning vid elevs frånvaro inleds.

Mot bakgrund av granskning bedömer revisionen att förskole- och grundskolenämnden

  • ska tillse att en elevs frånvaro snarast anmäls till huvudmannen då utredning av elevs frånvaro inletts av rektor. (7 kap. 19 a § 3 st.)
  • bör följa upp att alla vårdnadshavare får information om deras barn är frånvarande utan anmälan
  • bör följa upp elevers medverkan vi framtagande av ordningsregler och den roll som ordningsreglerna spelar for verksamheten
  • bör följa upp elevernas och lärarnas upplevelse av studiero och i förekommande vidta åtgärder.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta yttrande över revisionsrapport Granskning av skolnärvaro och insatser för trygghet och studiero i enlighet med förvaltningens överväganden.

Internkontrollplan 2021 och uppföljning 2020

Den interna kontrollen är en process som är utformad för att uppnå lagstiftningens (6 kap. 6 § kommunallagen) intentioner för att med rimlig grad av säkerhet uppnå följande mål:

  • Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt (god ekonomisk hushållning).
  • Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig.
  • Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs. Arbetet med interna kontrollen ska ske enligt de riktlinjer och tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen som kommunfullmäktige antog 2013.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att nämnder och bolagsstyrelser har en tillräcklig intern kontroll. Nämnderna ska senast i mars varje år anta en interkontrollplan som ska överlämnas till kommunstyrelsen samma månad. Arbetet med internkontrollplanen ska ha föregåtts av en riskanalys. Ärendet ersätter arbetsutskottets förslag till beslut 2021-01-18 § 5.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna uppföljning av internkontroll 2020 och internkontrollplan 2021.

Årsredovisning 2020

Förskole- och grundskolenämnden avger efter kalenderåret 2020 en årsredovisning innehållande en redovisning av ekonomi, målredovisning samt personalredovisning.

Efter att ärendet behandlats av arbetsutskottet den 8 februari har justeringar genomförts av ekonomikontoret vilket påverkat förskole- och grundskolenämndens resultat för 2020. Förskole- och grundskoleförvaltningen har därför skrivit fram ett nytt ärende till nämnden 2021-03-01, detta ersätter arbetsutskottets förslag till beslut, FGN AU

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillstyrka motionen med tillägg att förskole- och grundskolenämnden inte kan tillskjuta ekonomiska eller personella resurser i enlighet med övervägandet.

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2020

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa samt för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra ska det förbättras. Av föreskriften framgår bland annat också att arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Förskole- och grundskolenämnden har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Nämnden har fördelat arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen som i sin tur fördelat vidare arbetsmiljöuppgifter till verksamheternas samtliga chefer. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 har ägt rum på ett samordnat sätt för hela Varbergs kommuns organisation och genomförts i form av en enkät som samtliga chefer haft i uppgift att besvara. Om möjligt ska enkäten ha besvarats med stöd av skyddsombudet.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2020.

Information Ekonomisk månadsrapport januari

Tf avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om den ekonomiska månadsrapporten för januari.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information redovisning av statsbidrag för likvärdig skola

Tf förvaltningschef och grundskolechef informerar om redovisning av statsbidrag för likvärdig skola.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarn.

Förändringar i kommunala grundskolans organisation

Förskole- och grundskolenämnden har i Mål och inriktningsdokument antagit en viljeinriktning Skola för alla. Inriktningen syftar till likvärdighet i hela kommunen och att övergångar mellan skolor ska stödja barnens och elevernas resa genom utbildningen för ett hållbart lärande. Förändringar i nationella styrdokument medför behov av att justera nuvarande skolorganisation. En ny skolorganisationen kan stärka förutsättningarna att nå lokala och nationella mål.

Varbergs kommun växer i en historiskt hög takt och befolkningsprognosen visar att invånarantalet i grundskoleålder (6-15 år) kommer att öka med ca 1 900 elever till totalt ca 9 800 elever fram till år 2034. Varbergs kommuns skolorganisation behöver revideras för att långsiktigt bereda skolplatser i syfte att möta befolkningsökningen.

Förskole- och grundskolenämnden fattade i december 2019 ett inriktningsbeslut om vilka principer som ska prägla framtida skolorganisationer och gav förskole- och grundskoleförvaltningen i uppdrag att utreda och ge förslag på alternativ skolorganisation. Inriktningsbeslutet har varit styrande i utredningen och dess förslag.

Uppdraget har genomförts genom en beskrivning och analys av elevutvecklingen mellan åren 2020 och 2034 enligt nuvarande befolkningsprognos. Därutöver har uppdraget genomförts genom elevintervjuer kontinuerlig dialog med rektorer i Varbergs kommun, dialog och samarbete med Varbergs kommuns samhällsutvecklingskontor, litteraturstudier samt analys av statistik gällande elevernas måluppfyllelse, skolval, skolskjuts samt lärarnas behörighet. Ekonomiska, personal och lokalstrategiska perspektiv har systematiskt inhämtats i utredningsprocessen.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att bordlägga ärendet.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkandebehandling/diskriminering/trakasserier


Beslut:
Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga information till handlingarna.

Delegeringsbeslut/meddelanden


Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av delegeringsbeslut/meddelanden.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Covid-19

Tf förvaltningschef informerar om nuläget ute i verksamheterna till följd av rådande pandemi samt åtgärder som vidtagits av förvaltningen.

Beslut att under perioden 2021-01-25 till 2021-03-12 ge mandat att genomföra utbildning för högstadieelever delvis via fjärr- och/eller distansundervisning fattades på inrådan av smittskyddsläkare genom ordförandebeslut. Syftet var att fortsatt begränsa antalet elever som samtidigt är närvarande i skolans lokaler.

Skolskjuts

Tf förvaltningschef tillsammans med grundskolechef informerar om hantering och handläggning av skolskjutsärenden inom Varberg.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga information till handlingarna.

Övriga frågor

Elever som fortsätter till gymnasiet

Linda Berggren (S) ställer fråga om utvecklingen gällande andelen elever som inte skrivs in på gymnasiet hösten efter de avslutat årskurs 9.

Förvaltningen tar med sig frågan till nämnden den 29 mars.

Rolfstorps skolas lokaler

Mattias Svensson (S) ställer fråga om statusen på nya lokaler för Rolfstorp skola.

Förvaltningen tar med sig frågan till nämnden den 29 mars.

Barn i behov av särskilt stöd

Cecilia Rönn (L) ställer fråga om hur arbetet med barn och unga som är i behov av särskilt stöd ser ut.

Förvaltningen tar med sig frågan till nämnden den 29 mars

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga information till handlingarna.

Nytt uppdrag till förvaltningen

Uppdrag
HBTQIA-utveckling inom förskole- och grundskolenämnden

Beskrivning av ärendet
Förskole- och grundskolenämnden bedriver idag ett arbete för likabehandling inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. I detta arbete ingår bland annat HBTQIA-frågor. Ungdomar och barn som identifierar sig som HBTQIA-personer löper större risk för psykisk ohälsa och det finns många fördelar med att jobba aktivt med dessa frågor som också inkluderar normer och värderingar gällande bemötande och respekt för varandra. Vuxna i skolan har en mycket viktig roll i att kunna förstå, bemöta och professionellt stödja barn och ungdomar som identifierar sig som HBTQIA.

Alliansen vill att förvaltningen utreder hur en utvecklingssatsning inom HBTQIA-området bäst skulle kunna göras för att få så stor effekt som möjligt ute i verksamheterna på varje skola. Förvaltningen ska arbeta fram en plan för att utbilda, utveckla och implementera en riktad satsning för att stärka kompetens och arbete kring HBTQIA-områden. Det är viktigt att upp till detta implementera tydliga kvalitetsparametrar för att följa upp arbetet.

Satsningen ska utvecklas så att det möjliggör en likvärdighet för alla barn och elever inom förvaltningen. Satsningen ska innehålla tidsplan, omfattning, angreppsätt, uppföljningsparametrar och budget.

Utredningen ska redovisas på nämndsmöte i augusti 2021

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillsätta en utredning för hur en utvecklingssatsning inom HBTQIA-området ska genomföras

ikon

Nyheter