Sök

2021-02-12

Bidragsbestämmelser ses över för att möta framtidens föreningsliv

Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda kommunens bidragsbestämmelser. Syftet är att se över bidragen så att de fördelas så jämlikt som möjligt. Inom kort påbörjas en enkätdialog med föreningarna.

En ring av knutna händer i närbild

Varbergs kommun ger årligen ekonomiskt stöd till föreningar som uppfyller de kriterier som finns i bidragsbestämmelserna. Det handlar exempelvis om aktivitetsstöd (LOK-stöd), projektbidrag och subventioner av hyra i kommunens lokaler. Bidragsutredningen ska mynna ut i en ny bidragsmodell.

Tydliga och jämlika bidrag

Föreningslivet följer samhällsutvecklingen och förändras i takt med den, därav är det viktigt att se till att bidragen följer utvecklingen och på så sätt inte förhindrar föreningar att växa och utvecklas. Syftet med bidragsutredningen är att formulera tydliga och lättbegripliga bidrag som gynnar en mer jämlik bidragsfördelning.

Pandemisäker dialog med föreningarna

Med anledning av corona-restriktionerna kommer dialogen med föreningarna att ske med hjälp av en enkät. Enkäten kommer inom kort sändas ut till berörda föreningar i föreningsregistret. Svaren kommer användas som en del av underlaget till utredningen.

Beslut i slutet av 2021

Stora delar av utredningen genomförs av Utvärderingsringen som erbjuder konsulttjänster inom utrednings-, utvärdering och utvecklingsfrågor. Ett förslag till bidragsmodell tas sedan fram av kultur- och fritidsnämnden och beslutas av kommunfullmäktige i slutet av året. Bidragsmodellen ska vara beslutad och klar för införande 1 januari, 2022. Implementeringen beräknas ske stegvis under tre år.

ikon

Nyheter