Sök

2020-10-22

Dags för förnyad granskning av Västerport

Idag har byggnadsnämnden beslutat om förnyad granskning av detaljplanen för Västerport, etapp 1. Flera utredningar är fördjupade och kompletterade, bland annat om den viktiga frågan om klimatanpassning.
Förslaget finns utställt på Kulturhuset Komedianten från och med den 23 oktober till den 19 november.

Planförslaget rör det område i Västerport som ligger längst söderut, där Stenafärjan tidigare hade sin uppställningsplats för lastbilar. Förslaget innehåller bland annat 500 bostäder, ett hotell, ett p-hus, nya gator och ett nytt torg.

Detaljplanen var ute på granskning i början av året. En del remissinstanser, framför allt länsstyrelsen, önskade då se fördjupade utredningar. Eftersom synpunkterna rörde tunga områden, som till exempel hur stadsdelen ska klimatsäkras, rekommenderade länsstyrelsen en ny granskning och det är alltså den som inleds nu.

Sedan mars har arbetet pågått med att komplettera och förtydliga förslaget till detaljplan.
-Flera nya utredningar har tagits fram. Med hjälp av dessa har vi utvecklat resonemanget i planhandlingarna, och i vissa fall även kompletterat plankartan, säger projektledare Maria Hagelberg.

Här är en kortfattad beskrivning av några av nyheterna:

Klimatsäkring av stadsdelen

En detaljerad studie för skyfall och stigande hav, som baseras på SMHI:s nya beräkningar, samt en strategi för klimatanpassning, har tagits fram av konsultbolaget Sweco. Strategin utgår från två tidsaspekter, dels år 2070 och dels år 2100. Man har också tagit med beräkningar för havsnivåer bortom år 2100.

Förslaget utgår från samma nivå på markhöjningen som sist, vilket betyder att den nya kajkanten hamnar på minst 2,3 meter och allmän platsmark och färdigt golv i husen på 3 meter. På längre sikt – efter år 2100 – ska nivån 2,8 meter kunna skyddas. I planbeskrivningen beskrivs hur stadsdelens olika delar ska hanteras, både när det gäller den generella höjningen av havsnivån och extrema vädersituationer.
-Vissa åtgärder behöver göras snart, medan andra inte blir aktuella förrän om över 100 år. Därför är det viktigt att vi planerar Västerport på ett sätt så att stadsdelen blir möjlig att anpassa även långt fram i tiden, säger Maria Hagelberg.

Markföroreningar

Ytterligare ett stort antal prover har tagits i marken: både i området som ska bebyggas och där det idag finns befintliga byggnader, till exempel Campus. De nya resultaten har inte visat på några oväntade föroreningar eller ökade mängder mot vad som redan framkommit i de tidigare undersökningarna.

Hotellet: kulturmiljö

Konsultbolaget Tyréns har utrett det nya hotellets påverkan på den närliggande kulturmiljön. Slutsatsen i utredningen är att den riksintressanta kulturmiljöns kärnvärden inte kommer gå förlorade när hotellet byggs. Detta eftersom bärande sammanhang och strukturer bevaras och betydelsefulla siktlinjer kommer att bibehållas. Man konstaterar att hotellbyggnaden kommer få störst negativ påverkan på ett längre geografiskt avstånd och att fästningen kommer förlora sin visuella dominans, men också att en enstaka byggnad med den här höjden kan vara acceptabel - däremot inte att fortsätta bygga i samma skala.

Hotellet: fåglar

Risken för fåglar att flyga in i ny bebyggelse i Västerport beskrivs i en rapport framtagen av Norconsult. I rapporten hänvisas bland annat till en studie som visar att de flesta kollisioner troligen sker på låg höjd. Faran för fåglarna ligger främst i stora glasade ytor. Idag finns dock olika möjligheter att utforma även stora glasytor på ett sätt som reducerar riskerna för fågelkollisioner.

Planförslaget, inklusive samtliga utredningar, finns utställt på Kulturhuset Komedianten, Evenemangsplatsen plan 2, från och med fredag den 23 oktober till och med torsdag den 19 november. Fram till granskningsperiodens slut den 19:e kan alla som vill lämna synpunkter på förslaget.