Sök

2021-04-29

Detaljplanen för Västerport godkänd av byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden har idag godkänt detaljplanen för etapp 1 i Västerport.
Nästa steg är att den ska upp för antagande i kommunfullmäktige, vilket beräknas ske i juni.
-Vi har arbetat med planen sedan 2018, så vi har nu nått ett viktigt delmål, säger projektledare Maria Hagelberg.

Detta är etapp 1 i korthet:
-500 bostäder fördelade på 12 lotter. Bostadshusen har en snitthöjd på fem våningar. Hälften av bottenvåningarna ska inrymma lokaler.
-Ett hotell på 14 våningar, ett p-hus, en förskola, en livsmedelsbutik och ett äldreboende.
-Dessutom gator, ett torg och början på Kajpromenaden.

Fördjupade utredningar

Planen har varit ute på granskning två gånger efter att länsstyrelsen haft omfattande synpunkter på förslaget. Efter sista granskningsomgången var flera stora frågor utredda, bland annat den om klimatsäkring och översvämningsskydd. Däremot ville länsstyrelsen se fördjupade utredningar när det gällde buller, föroreningar i mark samt hur man ska kunna skydda fåglarna så de inte flyger in i glasade fasader.
-Vi har jobbat intensivt med de här frågorna sedan december, och har haft en bra dialog med länsstyrelsen under tiden, säger Maria Hagelberg.

Ingen återremiss

Under byggnadsnämndens möte på torsdagen begärde ledamoten Mikael Bonde (L) att planen skulle återremitteras, bland annat på grund av hotellets storlek. En votering genomfördes och planförslaget antogs med röstsiffrorna tio för och en emot.
- Det känns väldigt bra att vi nu kommit så här långt, säger byggnadsnämndens ordförande Christian Persson (C).
-När det gäller hotellet så handlar det om en hög byggnad, personligen är jag övertygad om att den inte kommer att konkurrera ut Varbergs fästning, vilket jag vet att en del är oroliga för.

Kommunfullmäktige 15 juni
Här är en kort sammanfattning av vad som reviderats i planförslaget sedan den senaste granskningen. För den som vill läsa hela planförslaget så finns det utlagt på projektsidan Västerport.

Buller från hamnen:
Här är utredningen kompletterad och planhandlingarna reviderade med bestämmelser som reglerar tidpunkten då bostadskvarteren kan påbörjas. Bestämmelserna säkerställer också att byggaktörerna anordnar ljuddämpad sida för de delar av fasaderna som kräver det.

Fåglarna:
Även här har en reviderad utredning tagits fram. Dessutom skrivs det in förtydligade krav, både i planbeskrivning och som planbestämmelse på plankartan, att åtgärder för att minska fågelkollisioner ska anordnas på hotellets högdel.

Risk för förorenad mark under befintliga byggnader i planområdet:
Här visar nya utredningar att uppmätta nivåer inte utgör någon risk, de underskrider de riktlinjer som finns.

Utöver detta har miljökonsekvensbeskrivningen reviderats och övriga mindre justeringar gjorts. Detaljplanen ska upp för antagande i kommunfullmäktige den 15 juni.

ikon

Nyheter