Sök

2023-12-18

En budget för utbildning, kunskap och integration för alla

Under förmiddagen 18 december tog utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden beslut om budget för 2024. Fokus varit på att, trots de tuffa ekonomiska förutsättningarna, bibehålla kvalitén i kärn­verksamheterna.

Trots ekonomiskt tuffa tider är jag väldigt glad över de satsningar och prioriteringar vi gjort i budgeten för 2024. Vi gör en tydlig politisk prioritering av kärn­verksamheterna och självklart sätter vi skolan först. Skolan är grunden för hela samhället och en genomförd gymnasie­utbildning är avgörande för en god start i arbets­livet. Därför har nämnden valt att 2024 göra den största satsningen på Peder Skrivare. Att vi dessutom gör ett antal satsningar riktade mot de behov som bland annat eleverna uttryckt ser jag som extra glädjande, säger utbildning- och arbetsmarknads­nämndens ordförande Filip Zackrisson (L).

I kommun­fullmäktiges rambudget för 2024 tillskjuts utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden medel för fler viktiga satsningar. Bland annat 2 miljoner kronor till den anpassade gymnasie­skolan för att verksamheten ska hantera ökande behov. Procentuellt får utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden ett budget­tillskott om 5,1 % för 2024 vilket för den största av verksamheterna, Peder Skrivares skola, efter nämndens prioriteringar ger ett tillskott motsvarande 5,5 %. Nytt för 2024 är att utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden inrättat en budget­post om 2 miljoner kronor för politiska satsningar, detta för att möjliggöra olika riktade satsningar för att utveckla verksamheterna.

De viktigaste politiska satsningarna och uppdrag i utbildnings- och arbetsmarknads­nämndens budget för 2024:

  • 2 miljoner kronor för den anpassade gymnasie­skolan för att möta ökade behov.
  • 1 miljon kronor för att förstärka SFI-verksamheten.
  • 3 miljoner kronor i satsning på introduktions­jobb för de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
  • 600 000 kronor avsatt för studiehjälps­resurser på PS för ökade studie­resultat och minskad studie­relaterad stress.
  • 500 000 kronor riktat mot internationaliserings och EU-profil på Peder Skrivares skola för ökat internationellt utbyte.
  • 250 000 kronor för eleverna på Peder Skrivares skola genom elevrådet som ett projekt att utveckla skolmiljön.
  • Utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden har även fått ett uppdrag i budgeten att inrätta spets­utbildning för de elever som är i behov av det. Det ska möjliggöra för de elever som är särskilt starka i något ämne att studera i sin egen takt.