Sök

2022-02-08

Ett positivt bokslut för 2021

Ikoner mot platta, mynt och sedel

Varbergs kommun har börjat summera det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret 2021. Siffrorna följer årets prognoser där både kommunen och de kommunala bolagen tillsammans kommer att visa resultat som är betydligt starkare än budget.

- I en starkt växande kommun är det viktigt att nämnder och bolagen har en god budgetföljsamhet, det underlättar den ekonomiska planeringen för kommande år, säger Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör.

Den positiva avvikelsen mot budget kommer till stor del av att skatteintäkterna blev högre än beräknat då pandemin inte fått så stor påverkan på samhällsekonomin som befarades hösten 2020 då budgeten antogs. Flera engångsfaktorer påverkar också resultatet positivt såsom övertagandet av Getteröbron från Trafikverket och försäljning av fastigheter.

Även om kommunkoncernen tillsammans visar ett resultat som är bättre än budget finns det nämnder och bolag som under året har haft ekonomiska utmaningar, bland annat socialnämnden som har hanterat stora merkostnader kopplat till pandemin.

- Trots att även 2021 präglades av pandemin kan vi nu lägga ytterligare ett ekonomiskt starkt år bakom oss. Det är vi förstås glada för och det ger en trygghet för en fortsatt god ekonomi i hela kommunkoncernen, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bokslutsarbetet pågår för fullt och en samlad årsredovisning för kommunkoncernen presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott 22 mars för vidare behandling och beslut i kommunfullmäktige 19 april.