Sök

2022-10-07

Följeforskning visar: Hög kvalitet på Aktiv senior

Från hösten 2018 till våren 2022 utvärderades verksamheten Aktiv senior genom följeforskning. Den slutrapport som nu presenterats visar att Aktiv senior har en del utmaningar, men att verksamheten som helhet är mycket väl fungerande och håller hög kvalitet.

Seniorer håller hand.

- Det är glädjande att få ett sådant kvitto från dem vi är till för, säger Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef för fritidsavdelningen.

I april 2018 startades kultur- och fritidsnämndens verksamhet Aktiv senior som riktar sig till seniorer. Samtidigt flyttades frivilligverksamheten, de seniorer som leder en verksamhet eller aktivitet för andra seniorer, från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden. I och med att verksamheten var ny för kultur- och fritidsförvaltningen fanns ett behov av att utvärdera den för att få kunskap både om hur verksamheten fungerade och få underlag för utveckling.

Utvärdering av Aktiv senior gjordes genom följeforskning från hösten 2018 till våren 2022, och nyligen presenterades forskningens slutrapport.

- När det gäller själva verksamheten visar resultaten under hela följeforskningen att Aktiv senior är en verksamhet med mycket god kvalitet, säger Anita Boij, forskare hos Veta Mera Boij AB, som 2018 fick uppdraget att göra utvärderingen.

Lyhörd personal och stort behov av frivilliga

Personalens lyhördhet och förmåga att möta seniorernas behov har varit en stor del i Aktiv seniors goda resultat visar slutrapporten.

Verksamheten bygger samtidigt på att seniorer, så kallade frivilliga, vill leda andra seniorer i olika aktiviteter. De frivilliga är verksamhetens största tillgång och utan dem skulle inte många aktiviteter kunna bedrivas. Slutrapporten konstaterar att fler resurser skulle behövas för att skapa än fler och varierande aktiviteter.

Informationen avgörande för att delta i en verksamhet

En majoritet av seniorerna var nöjda med informationen om verksamheten, även om de hade mindre kunskap om vad som hände på andra mötesplatser än den som ligger närmast. Trots att betydligt fler hittade till Aktiv seniors webbsidor under pandemin, visade intervjuer med seniorerna att det var svårt att nå ut med informationen om aktiviteterna.

Fysiska möten viktigast

Vidare visar resultaten att seniorerna vill ha aktiviteter nära där de bor, alltså på Mötesplatserna, och att digitala aktiviteter inte kan ersätta de fysiska mötena.

När pandemin slog till ställde de anställda snabbt om till att finna nya former för att kunna erbjuda aktiviteter till seniorerna, trots att Mötesplatserna hölls stängda och seniorerna skulle undvika att träffa andra utanför det egna hushållet. Följeforskningen visar att under pandemin deltog seniorerna fortsatt mest i de aktiviteter som skedde på eller i anknytning till Mötesplatserna.

Gemenskap och hälsa

Majoriteten av seniorerna var nöjda med de aktiviteter de deltog i och de var också viktiga för dem. Verksamheten betydde mycket för seniorernas möjlighet till social gemenskap, välbefinnande, livskvalitet, psykiska och fysiska hälsa. Däremot behöver arbetet med särskilt utsatta seniorer och grupper stärkas.

- Vi når exempelvis inte grupper som ofrivilligt ensamma i den utsträckning vi önskar och det behöver vi titta närmare på. Det är även angeläget att nå fler män och yngre seniorer, konstaterar Mari Hagborg Lorentzon.

Här kan du läsa hela slutrapporten Pdf, 1.9 MB..

Hitta till Aktiv senior.