Sök

2022-09-26

Förslag: hyror för Varbergs teater och andra lokaler på Kulturhuset Komedianten justeras

På sitt sammanträde den 29 september tar kultur- och fritidsnämnden beslut om förslag för nästa års hyror och avgifter för de lokaler som nämnden ansvarar för. I förslaget finns en del förändringar som gäller bland annat uthyrningen av Varbergs teater. Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige i november.

utblick över en teatersalong, från scenen.

På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden genomfördes en bidragsutredning under 2021. En del av syftet var att se över om bidragen kunde blir mer lika för alla föreningar i kommunen. Utredningen visade att föreningar som får bidrag från kommunen och dessutom bedriver verksamhet i kommunens anläggningar får ytterligare bidrag i form av subventionerad hyra.

Många vill boka Varbergs teater

Under 2022 har kultur- och fritidsförvaltningen dessutom gjort en större översyn av taxorna för arrangemangslokalerna på Kulturhuset Komedianten. Inom ramen för översynen har en omvärldsanalys genomförts och taxorna för arrangemangslokaler har delvis justerats för att ha samma prissättning som liknande lokaler i andra kommuner. Några taxor för mindre lokaler har justerats nedåt för att möjliggöra för mer uthyrning samt ha en rimlig relation till taxa på Varbergs teater. Förhoppningen är att fler föreningar väljer att göra mindre arrangemang på exempelvis Lilla teatern och därmed frigöra tider på Varbergs teater då det är stor efterfrågan på arrangemang i den lokalen.

Tre taxenivåer i stället för två

En förändring som föreslås som en konsekvens av slutsatserna i bidragsutredningen är att det införs en ny taxenivå. Då finns totalt tre olika taxenivåer inom arrangemangslokaler vilket stämmer överens med övriga uthyrningsbara objekt inom nämndens ansvarområde (till exempel idrottshallar).

  • Taxa 1: Bidragsberättigad förening eller föreningar som erhållit startbidrag i Varbergs kommun, kommunens förvaltningar
  • Taxa 2: Övrig förening, förening från annan kommun och privatperson
  • Taxa 3: Företag och organisationer

Dialog med föreningar

De föreningar som berörs särskilt av taxeändringarna för Kulturhuset Komediantens lokaler har kallats till ett möte för mer information och dialog.