Sök

2022-01-14

Förstudierapporten om skicket på Veddige simhall är klar

Nu finns en gedigen förstudierapport om skicket på Veddige simhall. Nästa steg är att den analyseras för att se vilka förutsättningar som finns för fortsatt drift av simhallen.

Entrén till en tegelbyggnad med skylten "Vidhögehallen"

Under hösten har skicket på Veddige simhall undersökts för att bedöma vilka renoveringsbehov som finns. Förslag på vilka åtgärder som krävs har utgått från två perspektiv: att simhallen drivs vidare på kort sikt eller på lång sikt. Resultatet av undersökningarna har sammanställts i en förstudierapport, som nu är klar. Rapporten består av flera delar: en huvudrapport med helhetsbedömning av byggnaden både ut- och invändigt, en bedömning av bassängens betongkonstruktion samt en genomgång av vattenreningsanläggningen.

En helhetsbedömning av byggnaden både ut- och invändigt

Generellt anses byggnaden vara i gott skick med hänsyn till dess ålder. El- och rörinstallationer har setts över löpande men fortsatt underhåll behövs, samt även lite större åtgärder om simhallen ska drivas på lång sikt.

Miljöinventeringen visar bland annat att det finns en del fuktskadade material i byggnaden, och dessa måste åtgärdas brådskande.

Det krävs också en del tillgänglighetsåtgärder om anläggningen ska leva upp till den standard som krävs idag.

Bedömning av bassängens betongkonstruktion

Undersökningarna av betongkonstruktionen visar att det på kort sikt krävs mindre åtgärder, till exempel att klinker och cementbruk i bassängen rivs och ersätts med nytt, för att simhallen ska kunna drivas i ytterligare 5-10 år. Om man ska säkra ytterligare 20-25 års livslängd på anläggningen krävs även större åtgärder, som till exempel att samtliga betongytor skyddas med ytskikt och att skador på bjälklag och väggar i källare repareras.

Genomgång av vattenreningsanläggningen

Vattenreningsanläggningen i Veddige simhall förnyades 2018, i samband med att Håstens simhall stängde. Den är därför i gott skick. Mer omfattande åtgärder behövs i bassängens in- och utloppssystem.

Kostnadsuppskattning vid renovering

Förstudierapporten innehåller också en kostnadsuppskattning av de åtgärder som krävs för att fortsätta driva Veddige simhall på kort och lång sikt. Kostnaden för en renovering har i förstudierapporten uppskattats till mellan 10 och 15 miljoner. Förutom själva renoveringen tillkommer även kostnader för drift. Även vissa kostnader för uppstart och förnyelse av inventarier kommer troligen att tillkomma.

Analys och slutsatser av rapporten krävs

Nästa steg är att ansvariga tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen kommer att analysera och bearbeta rapporten samt övriga förutsättningar för fortsatt drift av Veddige simhall. Den analysen läggs sedan fram när kultur- och fritidsnämnden tar sitt beslut om Veddige simhalls framtid. Det sker vid nämndens sammanträde i mars 2022. Vidare politisk beredning av frågan sker sedan i kommunfullmäktige.

ikon

Nyheter