Sök

2022-01-10

Fortsatt satsning på rent hav

Dialog med markägare och stöd för att genomföra åtgärder som till exempel våtmarker är viktiga verktyg för att minska övergödningen. Detta är erfarenheter från det LEVA-projekt som kommunen deltagit i sedan 2018. Nu fortsätter arbetet för ett rent hav genom bidrag från Varbergs kommun.

Drönarbild av Himleån. Foto: Michael Verdin

Drönarbild av Himleån. Foto: Michael Verdin

Sedan 2018 har projektet LEVA – Lokalt Engagemang för Vatten – arbetat för att stimulera till fler åtgärder inom jordbruket som minskar näringsläckage och övergödning. Genom att anställa åtgärdssamordnare, som besöker gårdar och hjälper markägare att ansöka om bidrag, ta fram underlag och genomföra åtgärder som till exempel våtmarker och fosfordammar, kan läckage av näringsämnen till sjöar, vattendrag och kust minska. Projektet var ett resultat av regeringens satsning på Rent hav och avslutades 2021.

Nu fortsätter satsningen då kommunstyrelsen beslutat att bidra med 200 000 kronor för 2022. Projektet drivs av Hushållningssällskapet i samarbete med Varbergs kommun, Halmstads kommun, LRF Halland och Högskolan i Halmstad. Två åtgärdssamordnare kommer under året att arbeta inom Varbergs och Halmstads kommuner. Huvuddelen av projektet finansieras av länsstyrelsen i Halland genom LOVA-medel, statliga bidrag för lokala vattenvårdsprojekt.

- LEVA har varit ett bra projekt med stort engagemang från såväl samordnare som markägare. Det har också varit framgångsrikt med kommunöverskridande samarbete i denna fråga. Det är viktigt att arbetet fortsätter och med kommunens medfinansiering blir det möjligt, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fokus för Varbergs kommun under 2022 är Törlans, Uttrans (Tvååkers kanal) och Himleåns avrinningsområden.

Lokalt engagemang för vatten i mellersta Halland Länk till annan webbplats.