Sök

2022-04-04

Gemensam kulturstrategi ska inkludera barn och unga i kommunens kulturliv

Kultur- och fritidsnämnden har antagit Kulturstrategi för barn och unga. Strategin ska ge de yngre invånarna i Varbergs kommun möjlighet till konst- och kulturupplevelser präglade av inkludering, delaktighet samt kulturell och konstnärlig mångfald.

Barn tittar fram genom ett teaterdraperi.

Alla barn och unga i Varbergs kommun ska under sin uppväxt ges samma möjligheter att uppleva och delta i ett varierat kulturliv, både på fritiden och under skoltiden. Det kan vara i rollen som publik såväl som aktiv skapare av arrangemang.

I ett gemensamt arbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, förskole- och grundskoleförvaltningen samt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har därför Kulturstrategi för barn och unga tagits fram. Kulturstrategin ska skapa goda förutsättningar för kultur av, för och med alla kommunens barn och unga.

- Det känns fantastiskt bra att strategin har antagits! Nu börjar det viktiga arbetet med att bestämma hur vi konkret ska arbeta för att uppnå målen. Det vill vi göra i nära dialog med barn och unga, säger Mariella Sivertstrand, avdelningschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Fokusområden för att stärka kulturlivet för barn och unga

Det gemensamma arbetet över förvaltningsgränserna har mynnat ut i tre fokusområden som strategin bygger på. Områdena anger det som alla berörda ska arbeta extra mycket med för att stärka kulturlivet för barn och unga.

Inkludering och likvärdighet berörs i det första fokusområdet. Strategin ska skapa förutsättningar för att alla barn och unga i Varbergs kommun ska mötas på sina villkor och utvecklas genom kultur. Respekt för allas lika värde ska genomsyra alla möten.

Det andra fokusområdet behandlar delaktighet och inflytande. Barn och unga i kommunen ska utvecklas och ges möjlighet att vara delaktiga i det demokratiska samhället. Detta kan göras genom att aktivt uppleva och ta del av, men även ha inflytande på utformandet av kulturlivet.

Kulturell och konstnärlig mångfald är fokusområde nummer tre. Det betyder att det ska finnas möjlighet för barn och unga att uppleva och delta i ett variationsrikt utbud av konst- och kulturaktiviteter.

Handlingsplan för kulturgaranti

Ett fortsatt gemensamt arbete över förvaltningsgränserna ses som viktigt för att barn och unga ska ges likvärdiga möjligheter för att delta i ett varierat kulturliv.

- Nu ska våra tre förvaltningar gemensamt ta fram en handlingsplan för en kulturgaranti. Den gör det mer tydligt vad Varbergs kommun ska erbjuda barn och unga i form av kulturupplevelser och skapande i kommunala förskolor och skolor, säger Johan Berntsson, grundskolechef på förskole- och grundskoleförvaltningen.

Vision och barnkonvention ligger som grund

Kulturstrategi för barn och unga är en del i att förverkliga Varbergs kommuns vision att förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Den har även sin grund i FN:s barnkonvention där barn och ungas möjligheter och rättigheter till konst- och kulturupplevelser är reglerade i lagen.

Kulturstrategi för barn och unga ska sätta mål och strategier för kommunens arbete med att skapa goda förutsättningar för kultur för, av och med alla kommunens barn och unga inom åldersgruppen 0–19 år.

Strategin har antagits av kultur- och fritidsnämnden samt föregåtts av ett remissförfarande i förskole- och grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.