Sök

2020-11-20

Granskningstiden slut för Västerport

Den 19 november var sista dagen för att lämna synpunkter på detaljplanen för Västerport, etapp 1. Ett tiotal remissinstanser och två privatpersoner har skickat in yttranden. Länsstyrelsen har bett om extra tid och deras svar beräknas komma i början av december.

Etapp 1 byggs huvudsakligen i det gamla färjeläget.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, som liksom länsstyrelsen är en tillsynsmyndighet, har inkommit med sina synpunkter. Miljö- och hälsa godkänner planen men skickar med ett antal punkter som de tycker ska beaktas innan den fastställs. Merparten av punkterna rör hur man ska säkra att det tas hänsyn till olika bulleraspekter. Nämnden vill också att planen ska innehålla förslag på hur områdets förskola ska klara Boverkets rekommendationer när det gäller yta för lek och utevistelse.

Västerport = en ny årsring

Kulturmiljö Halland har också lämnat sitt yttrande. De tycker att det är positivt att det nu har gjorts en kulturmiljöutredning angående stadsdelens påverkan på den omgivande kulturmiljön och skriver att ”Bebyggelsen i Västerport blir en ny årsring och ett avtryck av vår samtid som enligt utredningen ändå samspelar med den befintliga stadsbebyggelsen”.

Hotellet och kulturmiljön

Däremot anser Kulturmiljö Halland att höjden på det planerade hotellet medför skada och negativ inverkan på kulturmiljön, eftersom utredningen visar att Fästningen kommer förlora sin visuella dominans i stadssiluetten.
I planförslaget tar man fasta på att utredningen också säger att kulturmiljöns kärnvärden inte kommer gå förlorade, och att även om Fästningens dominans försvinner, kan en enstaka byggnad med den här höjden vara acceptabel - däremot inte att fortsätta bygga i samma skala.

Två privatpersoner

Trafikverket och de kommunala förvaltningar och bolag som inkommit med yttranden tillstyrker planen.
Räddningstjänsten skickar med ett antal synpunkter rörande sin verksamhet, bland annat vikten av att ta fram ett underlag för övergripande insatsplanering i ett tidigt skede inför kommande bygglov.
Fastighetsägaren till byggnaden där bland annat Kustbageriet har sin verksamhet, önskar att det ska skrivas in i planen att de har rätt att ha fler kontorslokaler i sin byggnad. I den frågan har kommunen redan en dialog med den berörda sakägaren.
Två privatpersoner har inkommit med yttranden som föreslår både mindre och större ändringar i planen.

Nästa steg

Granskningstiden gick ut i torsdags men det kan komma in yttranden i efterhand, däribland länsstyrelsens, vars synpunkter väger tungt. Alla yttranden kommer sedan gås igenom och besvaras. Enligt nuvarande tidplan beräknas detaljplanen för Västerport etapp 1 antas av kommunfullmäktige under våren 2021.
Här kan du läsa mer om planförslaget.