Sök

2020-11-11

Högt deltagande i kommunens medarbetarundersökning

Fler medarbetare än tidigare har deltagit och en positiv utveckling syns på flera områden, men det finns också utmaningar att jobba vidare med. Så kan resultatet från kommunens medarbetarundersökning 2020 sammanfattas.

Kommunen genomför en medarbetarundersökning vartannat år, varför det finns goda möjligheter att se hur resultatet inom olika områden utvecklas. Årets undersökning visar en positiv utveckling på flera områden.

På skalan 1–5 nås ett värde på 4,13 i det nationellt jämförbara indexet HME (hållbart medarbetarengagemang) som mäter motivation, styrning och ledarskap*. Högst värde visas i frågan om att uppleva sitt arbete som meningsfullt, och en tydlig positiv utveckling syns i frågor som rör upplevelsen av chefs- och ledarskap. Lägst värde visas för möjligheten till återhämtning i arbetet; ett viktigt område som alltså kräver fortsatt uppmärksamhet inom organisationen.

Kristina Taremark, personaldirektör:
- Både svarsfrekvensen och resultatet i årets medarbetarundersökning vittnar om engagerade medarbetare och en organisation i positiv utveckling. Att alltfler väljer att delta i undersökningen gör mig väldigt glad, liksom att vi går framåt i viktiga frågor om ledarskap och tydlighet kring våra mål. Det är också värt att notera att dessa resultat har uppnåtts efter en extremt utmanande period med covid-19. Samtidigt är det tydligt att vi behöver fortsätta arbeta med förutsättningar för återhämtning och balans, inte minst efter de påfrestningar som pandemin har inneburit och fortsätter att innebära för vår organisation.

Resultatet används för dialog och handlingsplan

Resultatet från medarbetarundersökningen kommer nu att följas upp genom att respektive arbetsgrupp inom kommunen under ledning av sin chef går igenom sitt eget resultat, diskuterar och skapar en gemensam handlingsplan för det som behöver förbättras.

Det kommungemensamma resultatet används för analys och vidare arbete på personalkontoret, med fokus på bland annat jämställdhets- och diskrimineringsperspektiv.

 

Om undersökningen
Medarbetarundersökningen i Varbergs kommun genomförs vartannat år. En enkät med frågor har i år skickats via e-post till alla som varit anställda i minst 3 månader, inklusive tjänstlediga eller sjukskrivna som varit borta från arbetet i max 6 månader. Undersökningen genomfördes under perioden den 28 september–16 oktober. Leverantören Quicksearch garanterar anonymitet och sekretess.

 

* Benchmarkindex är 4,16 enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser).