Sök

2021-08-26

Kartläggningen av kommunalt föreningsstöd klar – ska ligga till grund för uppdaterad bidragsmodell

Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att se över kommunens bidragsbestämmelser. Som en del i detta arbete har Varbergs kommuns samlade föreningsstöd under 2019 kartlagts. Kartläggningen är nu färdig och kommer att ligga till grund för arbetet med en uppdaterad bidragsmodell.

Varbergs kommun ger årligen ekonomiskt stöd till föreningar som uppfyller de kriterier som finns i bidragsbestämmelserna. Det handlar exempelvis om lokalt aktivitetsstöd, projektbidrag och subventioner av hyra i kommunens lokaler.

Under våren har Utvärderingsringen AB, på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen, genomfört en kartläggning av hur föreningsstödet fördelades under 2019. Kartläggningen som nu är klar kommer att ligga till grund för en översyn av bidragsbestämmelserna och ska mynna ut i en uppdaterad bidragsmodell.

- Målsättningen är att vi ska kunna formulera tydliga och lättbegripliga föreningsbidrag som gynnar en jämlik resursfördelning och följer samhällsutvecklingen. Det allra viktigaste är förstås att bidragen gör att föreningar kan växa och utvecklas, säger Lena Språng, ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Underlag för vidare dialog

Kartläggningen visar att Varbergs kommun fördelade ut över 40 miljoner kronor till det lokala föreningslivet under 2019. Av dessa kom drygt 33 miljoner kronor från kultur- och fritidsnämnden. Det rör sig både om kontanta bidrag (exempelvis bidrag till föreningars egna lokaler och anläggningar, projektbidrag och lokalt aktivitetsstöd) och om bidrag i form av subventionerad hyra av kommunens lokaler och anläggningar. Även socialnämnden och kommunstyrelsen delade ut bidrag till föreningar under 2019, tillsammans fördelade de ut strax över 7 miljoner kronor till föreningslivet i kommunen under nämnda år.

Kartläggningen visar även att det totala stödet till 80 procent gick till idrottsföreningarna. Resterade 20 procent fördelas på bland annat studieförbund, kulturföreningar och seniorföreningar.

- Nu har vi en samlad bild av det totala föreningsstödet i Varbergs kommun. Det blir ett viktigt underlag i den fortsatta dialogen om hur vi kan uppdatera kommunens bidragsmodell så att den bättre möter framtidens föreningsliv, säger Ulrika Hernant, kvalitetscontroller.

Nya bidragsbestämmelser från 2023

Under hösten 2021 kommer arbetet fortsätta genom dialoger med föreningar i Varbergs kommun samt vidare analys av rapporten.

Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om den nya bidragsmodellen, taxor och avgifter i mars 2022 för att sedan föra ärendet vidare till kommunfullmäktige. Den nya bidragsmodellen är planerad att börja gälla från och med 2023 men ska införas stegvis.

ikon

Nyheter