Sök

2022-12-06

Kommande investeringar under lupp – satsningar kan skjutas fram i tid

I samband med budgetbeslutet för kommande år fick alla nämnder i uppdrag att göra en översyn av sina planerade investeringar. Syftet är att identifiera vilka investeringsprojekt som skulle kunna skjutas fram i tid. Nämndernas återkoppling blir ett viktigt underlag i arbetet med kommande års budgetar.

Vi befinner oss i en osäker tid med hög inflation, höjda räntor och åtstramning i penningpolitiken. Oron påverkar kommunsektorn på flera sätt med stigande kostnader och osäkerhet kring skatteintäkternas utveckling. Varbergs kommun är väl rustad att möta osäkerheten men står inför flera olika utmaningar under de kommande åren. Ett av dem är de stora investeringsbehoven som är en följd av att invånarantalet ökar i hög takt.

- Vi behöver bygga fler skolor, förskolor och äldreboenden men även investera i infrastruktur när det byggs fler bostäder. Men om vi genomför samtliga föreslagna investeringar under planperioden skulle det leda till en betydande försämring av kommunens ekonomiska ställning. Vi behöver prioritera bland investeringarna för att säkerställa en god ekonomisk hushållning, säger Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör.

Uppdrag till alla nämnder

I samband med att budgeten för 2023 antogs gav kommunfullmäktige alla nämnder i uppdrag att undersöka vilka investeringar som skulle kunna senareläggas. Alla nämnder ska återrapportera en justerad investeringsplan till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 28 februari 2023. I denna ska det totala behovet av löpande investeringar och investeringar med så kallad prioritet 2 och 3 minskas till hälften jämfört med nämndens underlag till budget. Nämnderna kommer att behandla uppdraget i sina respektive politiska processer under de kommande månaderna.

- Det är viktigt att poängtera att nämndernas förslag – är just förslag. Beslut om vilka investeringar som eventuellt kommer att behöva senareläggas beräknas komma tidigast till hösten 2023 och primärt i arbetet med budget för 2024 och plan för 2025-2028, säger Jens Otterdahl Holm.

Nämnderna har också fått i uppdrag att återrapportera hur de planerar att hantera de stigande hyres- och kapitalkostnader som investeringarna medför samt hur de planerar att kompetensförsörja den växande verksamheten.

ikon

Nyheter