varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-11-15

Kommunens budget beslutad

Igår kväll fattades beslut om Varbergs kommuns budget för 2018 och plan för 2019-2022 då fullmäktige antog budgetförslaget från Alliansen och Miljöpartiet.

I det beslutade dokumentet Budget 2018 – Plan 2019-2022PDF (pdf, 2 MB) kan du bland annat läsa om vilka investeringar som ska genomföras de närmaste åren och vilka politiska prioriteringar Alliansen och Miljöpartiet har valt att satsa på.

Till de politiska prioriteringarna för 2018 hör 20,5 mnkr till socialnämnden, pengar som bland annat ska gå till kvalitetshöjning inom äldreomsorgen och ökad utbildningstakt av undersköterskor. Barn- och utbildningsnämnden får 16,4 mnkr för ytterligare förstärkning av verksamhetens kvalitet. En satsning på kollektivtrafiken riktas till kommunens äldre invånare genom särskilda seniorkort med tidsbestämda gratisresor för personer över 75 år.

En följd av de stora investeringar som genomförs och planeras i kommunen är att lånebehovet ökar, kommunen behöver låna omkring 700 mnkr under perioden 2018-2022. Varbergs kommun kommer även fortsättningsvis att ha en låg skuldsättning i förhållande till andra jämförbara kommuner och den finansiella risken bedöms som mycket låg.

I budgetdokumentet beskrivs kommunens styrmodell och vilka olika faktorer och förutsättningar som påverkar budgetarbetet. Du hittar också en kort beskrivning av alla planerade investerings- och exploateringsprojekt.


Som en anpassning till nya redovisningsregler för kommunerna görs inom kort vissa redovisningstekniska justeringar i budgetdokumentet. Efter fullmäktiges sammanträde i december kommer därför ett uppdaterat dokument att publiceras på webbsidan Ekonomi och budget och först då skickas budgeten till tryck. Justeringarna berör varken verksamhet eller ekonomi.