varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-11-13

Kommunens budget beslutad

Vi rustar Varberg för framtiden – det är titeln på Alliansens förslag på kommunbudget som klubbades igår kväll, den 12 november, under kommunfullmäktiges sammanträde. Det är kommunens styrmodell med vision, mål och inriktningar som ligger till grund för budgetarbetet.

Fortsatt god kontroll över ekonomin

I budgeten konstateras att Varbergs kommun har fortsatt god kontroll över ekonomin. Detta innebär att det finns utrymme för långsiktig planering, med en investeringsnivå på 2,7 miljarder kronor för perioden 2020–2024, Och att kommunen trots tuffare ekonomiska förutsättningar inte behöver vidta ytterligare åtgärder för år 2020 än vad som ingick i planeringsförutsättningarna för budget.

- Alliansens budget för 2020 och plan 2021–2024 som vi idag har antagit i kommunfullmäktige, innebär goda förutsättningar för fortsatt hög kvalitet i våra verksamheter och bra utveckling i hela kommunen. Skattesatsen för 2020 blir oförändrad (20:33), säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det finns samtidigt flera faktorer i vår omvärld som påverkar kommunernas och därmed även Varbergs ekonomi. Till dessa hör en vikande konjunktur, minskad sysselsättning i landet och skatteintäkter som inte ökar i samma takt som tidigare. Det finns också en utmaning i demografin, där fler barn och äldre som är i behov av insatser från kommunen ökar mer än den förvärvsarbetande delen av befolkningen. Det är i dessa faktorer och utmaningar som Alliansen tagit avstamp när man planerat budgetåret 2020 och planen för 2021–2024.

Hela kommunen tillsammans

Planperiodens ekonomiska utmaningar hanteras i budgeten dels genom effektiviseringskrav på kommunens nämnder, dels genom att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommundirektören att ta fram förslag på åtgärder för att ställa om och anpassa verksamheten samt öka kommunens intäkter. Arbetet kommer att ske koncernövergripande med utgångspunkt från koncernledningsgruppen. De åtgärder som föreslås ska vara utöver de redan nämnda effektiviseringskraven på verksamheterna.

Prioriteringar och satsningar

I budgeten finns även särskilda prioriteringar om nära 84 miljoner kronor för perioden 2020–2024. Här ingår bland annat fler platser i särskilt boende samt insatser för barn och unga med särskilda behov. Dessutom sker fortsatta satsningar på digitalisering för att kunna utveckla välfärdstjänsterna och hantera framtida personalförsörjning samt satsningar på arbetsmarknadsinsatser.

Avslutande kommentar

Budget 2020 är upprättad i enlighet med de riktlinjer för god ekonomisk hushållning och de finansiella mål som kommunfullmäktige har antagit. På detta sätt har kommunen en fortsatt god ekonomi och klarar att genomföra de investeringar som krävs i en växande kommun.

Här kan du läsa Budget 2020 med plan 2021-2024 i sin helhet. Pdf, 9.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 9.9 MB)